تولید فیلم نانوکامپوزیت بر پایه رزین اپوکسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

2 عضو هیت علمی دانشگاه ازاد قایمشهر

چکیده

تولید نانو کامپوزیت های پلیمری ضد باکتری و ضد قارچی به علت کاربرد گسترده آن در صنایع نساجی، دارویی، بهداشتی، غذایی، بسته بندی و پزشکی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این میان، پوشش اپوکسی یکی از معروف ترین پوشش های حفاظتی است که به طور گسترده در زمینه های صنعتی استفاده می شود. هدف از این مطالعه، تولید یک فیلم نانو کامپوزیت بر پایه رزین اپوکسی شامل نانوذرات اکسید روی است. در این کار، نانوذرات اکسید روی از طریق روش احیاء شیمیایی سنتز شد. این نانوذرات بوسیله آنالیز اسپکتروسکپی uv-vis و آنالیز DLS بررسی شدند. سایز متوسط نانوذرات حدود 46 نانومتر بود. سپس فیلم های نانوکامپوزیت در سه غلظت 1%، 2% و 4% از نانوذرات اکسید روی در رزین های اپوکسی آماده شد.. آنالیز XRD وجود نانوذرات اکسید روی را در نانوکامپوزیت تایید و آنالیز SEM مورفولوژی نانوذرات را نشان داد. به منظور مطالعه خواص ضد قارچی نانوکامپوزیت، از روش disc-diffusion استفاده شد. نتایج نشان داد که نانوکامپوزیت با 2% نانوذرات اکسید روی، بهینه ترین حالت ضد قارچی را از خود نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Production of nanocomposite film based on epoxy resin

نویسنده [English]

  • alireza hoseinpour 2
1
2 Faculty Member IAU
چکیده [English]

The preparation of antibacterial and antifungal nanocomposites is widely used in textile, pharmaceutical, health, food, packaging and medicine industries. Meanwhile, epoxy coating is one of the most commonly used protective coatings films in industrial, medicine, textile and food applications. This study aimed to produce a nanocomposite film based on epoxy resin containing ZnO nanoparticles. In this work, ZnO nanoparticles were synthesized by chemical reduction method. These nanoparticles were studied by UV-Vis spectroscopy and DLS analysis. The mean size of nanoparticles was about 46 nm. Then, nanocomposite films were prepared in three concentrations 1%, 2% and 4% of ZnO nanoparticles in epoxy resins. XRD patterns confirmed the presence of ZnO nanoparticles and SEM analysis showed the morphology of nanoparticles in the nanocomposite film. To study the antifungal properties of nanocomposites was used from disc diffusion method. The results displayed that the optimum antifungal activity was in nanocomposites with concentration of 2%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nanocomposite
  • film
  • antifungal
  • epoxy
  • resin
 1. Wei L, Lu J, Xu H, Patel A, Chen Z S and Chen G 2015
Silver nanoparticles: synthesis, properties, and therapeutic
applications Drug Discov. Today 20 595–601.
2. Ruparelia J P, Chatterjee A K, Duttagupta S P and Mukherji
S 2008 Strain specificity in antimicrobial activity of silver
and copper nanoparticles Acta Biomater. 4 707–16.
3. Ghorbani H R 2015 Biological and non-biological methods
for fabrication of copper nnanoparticles Chem. Eng. Commun. 202 1463–7
4. Abadi ZK, Nourbakhsh S and Montazer M 2015 Zinc Oxide
Nanoparticles Treated Polyester Fabric in Calcium Hydroxide Media J. text. sci. technol. 5 21–30.
5. Chatterjee A K, Sarkar R K, Chattopadhyay A P, Aich P,
Chakraborty R and Basu T 2012 A simple robust method for
synthesis of metallic copper nanoparticles of high antibacterial potency against E. coli Nanotechnology 23 1–11.
6. Wei Y, Chen S, Kowalczyk B, Huda S, Gray T P and Grzybowski B A 2010 Synthesis of stable, low-dispersity copper
nanoparticles and nanorods and their antifungal and catalytic
properties J. Phys. Chem. C 114 15612–6.
7. Shao W, Wang S, Wu J, Huang M, Liu H and Min H 2016
Synthesis and antimicrobial activity of copper nanoparticle
loaded regenerated bacterial cellulose membranes RSC Adv.
6 65879–84.
8. Nazari A and Davodi-Roknabadi A 2020 Structural Equations Analysis and Design of Polyimide 6,6 Fabrics Multifunctional Properties Finished with Silver Nanoparticles and
Butane tetra carboxylic acid using Mediatory Property of
Hydrophilicity J. text. sci. technol. 34 5–19.
9. Deryabin D G, Aleshina E S, Vasilchenko A S, Deryabina T
D, Efremova L V, Karimov I F and Korolevskaya L B 2013
Investigation of copper nanoparticles antibacterial mechanisms tested by luminescent Escherichia coli strains Nanotechnol. Russia 8 402–8.
10. Heidari Golfazani ME, Valipour P and Bagheri HA 2012 A
Study on the Effect of Nano Organocalay on Morphology
and Dyeability of Polypropylene Polyamide 6 Blend Nanocomposite Fibers. J. text. sci. technol. 2 21–26.
11. Sellin N and Campos J S C 2003 Surface composition analysis of PP films treated by corona discharge Mater. Res. 6
163–6.
12. Balouiri M, Sadiki M and Ibnsouda S K 2016 Methods for
in vitro evaluating antimicrobial activity: a review J. Pharm.
Anal. 6 71–9.
13. Kaszuba M, McKnight D, Connah M T, McNeil-Watson F
K and Nobbmann U 2008 Measuring sub nanometre sizes
using dynamic light scattering J. Nanopart. Res. 10 823–9.
14. Chandra S, Kumar A and Tomar P K 2014 Synthesis and
characterization of copper nanoparticles by reducing agent J.
Saudi Chem. Soc.18 149–53.