بررسی رفتار کاسه انداختن پارچه های سلولزی چاپ شده با روناس و آلجینات سدیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی - دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشکده نساجی، دانشگاه یزد، ایران، یزد

چکیده

از آن‌جایی که غلظت‌دهنده‌ها و رنگزا‌های مصنوعی مورد استفاده در چاپ عموماً بر پایه نفت بوده و پساب سمی و خطرناک ایجاد می‌کنند و برای سلامت انسان‌ مضر هستند و هم‌چنین سازگاری با محیط‌زیست ندارند، امروزه استفاده از روش‌هایی که بتوانند مشکلات زیست‌محیطی را کاهش دهند بیشتر مورد توجه قرارر گرفته است. استفاده از غلظت‌دهنده و رنگزاهای طبیعی در چاپ که دوستدار محیط زیست اند روش مناسبی می‌باشد. در این تحقیق نمونه‌های پنبه‌ای و ویسکوز با رنگزای روناس و غلظت‌دهنده آلجینات سدیم چاپ زده شدند سپس تأثیر چاپ بر رفتار رنگی، فیزیکی و کاسه انداختن پارچه‌های پنبه‌ای و ویسکوز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمون‌های انجام شده نشان داد که نمونه‌های چاپ شده دارای ثبات مالشی، نوری و شستشویی خوبی می‌‌باشد و چاپ روی پارچه باعث جذب سریع‌تر آب و کاهش زاویه بازگشت از چروک می‌شود. از آزمون کاسه انداختن می‌توان نتیجه گرفت که چاپ تأثیر قابل قبولی بر روی کاسه انداختن نمونه‌ پنبه‌ای و ویسکوز داشته است و میزان کاسه انداختن در پارچه پنبه‌ای نسبت به ویسکوز بیشتر است پس چاپ می‌تواند بر کاسه انداختن پارچه تأثیرگذار باشد. به‌طورکلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که می‌توان از غلظت‌‌دهنده و رنگزاهای طبیعی در چاپ استفاده کرد و به ثبات بالا و خصوصیات خوب پارچه دست یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of bagging behavior of cellulosic fabrics printed with madder and sodium alginate

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Zare Mehrjardi 1
  • hamedeh Rahimnezhad 2
  • Sajedeh Rahimnezhad 2
1 Faculty of Textile Engineering - Yazd University, Yazd, Iran
2 Faculty of Textile, Yazd University, Iran, Yazd
چکیده [English]

Used synthetic dyes and concentrators in printing are generally oil-based, but them effluent is toxic and dangerous, which can be harmful to human health and the environment. Therefore, use of natural dyes and concentrators in printing has received attention as an appropriate alternative. In this research, cotton and viscose samples were printed with madder dye and sodium alginate as concentrator. Then, the effect of printing on color, physical and bagging behavior of cotton and viscose fabrics was evaluated. The results showed that printing on the fabric causes a faster water drop absorption time, reduction of the wrinkle angle and improvement of bagging behavior of cotton and viscose specimens. Also in the same conditions, the magnitude of bagging in cotton fabric is higher than viscose. . In general, the results of this study showed that concentrators and natural colors can be used in printing and achieve high fastness and good properties of the fabric

کلیدواژه‌ها [English]

  • bagging
  • madder
  • printing
  • sodium alginate
  • Cellulose fabric
1. دودانگه.م،قرنجیگ.ک،1بهینه1ســازی1شرایط1رنگرزی1الیاف1پشم1با1رنگزای1رناس1و1دندانه1
اومینیوم1سولفات1بر1اساس1آزمایش1های1تاگوچی،1علوم1و1فناوری1نساجی،1شماره13911،31
1 .2حاجی.ا،1عارفی.ن،1کاربرد1روش1رویه1پاسخ1در1بهینه1سازی1رنگرزی1الیاف1پشم1با1برگ1درخت1
نارنج1به1عنوان1رنگزای1طبیعی،1مجله1علمی1-1علوم1و1فناوری1نساجی1،1دوره1جدید،1شماره1
13981پاییز1،9
1 1 .3ولیپور.پ،1هاشمی.م،1طوسی1جمالی.م،1اکرامی.ا،1بررسی1جذب1مواد1رنگزای 1 1واکنشپذیر1روی1
پارچه 1 1پنبهای 1 1عملآوری1شده1با1کیتوسان،1مجله1علمی1-1علوم1و1فناوری1نساجی،1سال1سوم،1
شماره1،2تابستان1392
4. Rungruangkitkrai, N., Mongkholrattanasit.R,,Eco friendly
of textile dyeing and printing with natural dyes, RMUTP
International Textile and fashion conference,Thailand, 2012
1 .5نظری.ع،1متین1مقدم.آ،1داودی1رکن1آبادی.ا،1دهقانی1زاهدانی.م، 1 1بهینهسازی1ترکیبات1زیست1
1تجزیهپذیر1روناس1و1پوست1گردو1جهت1ضدبید 1 1پارچههای1پشمی1ددر1برابر1آنترنوس1ورباسکی1
با1روش1پد-بچ،1مجله1علمی1-1علوم1و1فناوری1نساجی1،1دوره1جدید،1شماره1،9زمستان1398
1 .6حاج1احمدی.س،1مارکوســیان.ا1،1چاپ1پارچه1با1رنگ1های1طبیعی1با1روش1دوستدار1محیط1
113931،زیست
7. Xu, Q., Ke, X., Shen, L., Ge, N., Zhang, Y., Fu, F., & Liu, X.,
“Surface modification by carboxymethy chitosan via paddry-cure method for binding Ag NPs onto cotton fabric”, International Journal of Biological Macromolecules 111, 2018,
796-803
8. Liu, J., Dong, C., Zhang, Z., Wei, D., Lu, Z., “Synthesis of
a Novel N-halamine-based Cyclic Polysiloxane and Its Antibacterial Application on Cotton Fabrics. Fibers and Polymers”, Vol.21, No.2, 2020, 273-281
9. Bu, Y., Zhang, S., Cai, Y., Yang, Y., Ma, S., Huang, J., Yang,
H., Ye, D., Zhou, Y., Xu, W., Gu, S., “Fabrication of durable
antibacterial and superhydrophobic textiles via in situ synthesis of silver nanoparticle on tannic acid-coated viscose
textiles”, Cellulose, 2018