اثر سازه های نگرش زیست محیطی مصرف کننده بر رفتارهای دوست دار محیط زیست و خرید پوشاک سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

اهمیت روزافزون نگرانی زیست محیطی و عرضه کالاهایی با سازگاری بیش تر با محیط زیست، آمادگی بیش تر برای رو به رو شدن با بازار جدید محصولات سبز را می طلبد. به همین دلیل تصمیم رفتار خرید محصول سبز بر اساس نگرش های پیشین در مواجهه با محصول دوست دار محیط زیست بررسی شده تا بر اساس آن خرید محصول سبز پیش بینی گردد. هدف ازاین پژوهش بررسی نگرش مصرف کنندگان نسبت به محیط زیست و مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تاثیر آن برتصمیم خرید سبز و تعیین ارتباط بین نگرش و سازه های آن با رفتارهای محافظتی نسبت به محیط زیست و تصمیم خرید سبز است. به همین منظور فرضیه هایی تعیین و بر اساس مطالعات انجام شده در زمینه رفتار مصرف کننده، با استفاده از تئوری عمل منطقی و رفتار برنامه ریزی شده مدل پیشنهادی این تحقیق ارائه شد. داده ها توسط ترکیب نمونه گیری تصادفی خوشه ای و نمونه گیری در دسترس با تکمیل 774 پرسش نامه جمع آوری گردید. فرضیه های مطرح شده با استفاده از آزمون های ناپارامتری مورد تحقیق قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که سطح آگاهی از برندها و منسوجات سبز در جامعه آماری مورد بررسی نسبت به سایر متغیرهای اساسی پژوهش با میانگین 81/1 از 5 پایین است. این امر با نگرش های مرتبط با خرید سبز و به تبع آن تصمیم خرید پوشاک سبز در آینده ارتباط معنادار دارد. آزمون های دیگر و اثبات فرضیه ها، مدل ارائه شده این تحقیق را ثابت کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of consumer's attitude toward environment on environmentally friendly behavior and green apparel purchasing

نویسنده [English]

  • Khalilorrahman Khalilipourroodi 1
چکیده [English]

The growing social concern for the environment has recently appeared as a key issue in marketing. Emerging markets for environmental products in Iran mean promising opportunities for international green marketing. Currently, there is no actual definition for green clothing in Iran. Therefore, the objective of this research is to evaluate consumer knowledge, beliefs and attitudes toward purchasing intention behavior for green apparel. In this study, the Theory of Planned Behavior (TPB) was used to develop a model to assess tendency toward purchasing green apparel. To increase the scope of the model, several variables were added as factors that influence the intention to purchase. This research is performed on a convenience sample of consumers who represent a major future market for environmentally friendly products. Data was collected from respondents (N=774) using a self-administrated survey. Results indicate significant relationships for proposed hypotheses. Furthermore, results suggest that consumer knowledge of environmental problems and attitudes toward purchasing environmentally friendly apparel are influential on the intention to purchase green apparel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer's attitude
  • Environmental protection behaviors
  • green apparel
  • consumer's purchasing behavior