تحلیل عددی خواص فشاری درون صفحه ای کامپوزیت های غیرخطی با استفاده از روش اجزای محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده فرش دانشگاه شهرکرد

چکیده

برای کامپوزیت‌های هیبریدی تحت فشار درون صفحه‌ای، رفتار غیر خطی مشاهده می‌گردد، از این رو در این پژوهش، کامپوزیت دارای رفتار غیرخطی تحت بارگذاری فشاری بر مبنای روش عددی اجزای محدود مدل‌سازی شده است تا رفتار فشاری درون صفحه‌ای آن بررسی شود. در شبیه‌سازی ارائه شده، کامپوزیت‌هایی به صورت چهار لایه با آرایش تک جهته طراحی شد سپس فرآیند فشار بر روی آنها اعمال گردیده است. خواص مکانیکی لایه‌های کامپوزیت به صورت رفتار الاستیک-پلاستیک تعریف شده است. در بخش الاستیک مواد از نوع لمینا و در بخش پلاستیک از نوع ایزوتروپیک تعریف شده‌اند. برای ارزیابی شبیه‌سازی انجام شده، نتایج حاصل از تحلیل نرم‌افزار با نتایج آزمایش تجربی کامپوزیتهایی با رفتار غیرخطی، مقایسه گردیده است. از نتایج این پژوهش می‌توان دریافت مدل ارائه شده در حد قابل قبول، خواص فشاری درون‌صفحه‌ای همچون نمودار تنش فشاری نسبت به کرنش را در نمونه‌های دارای رفتار غیر خطی تعیین می‌نماید. به گونه‌ای که درصد اختلاف بیشینه تنش فشاری تئوری و تجربی در نمونه‌های بررسی شده 8 تا 17 درصد بوده است. برای بهبود مدل ارائه شده و دستیابی به مدل کامپوزیتی نزدیکتر به حالت واقعی، باید فرضیات مدل تئوری را تصحیح و یا کاهش داد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Analysis of In-plane Compressive property of Nonlinear Composites Using Finite Element Method

چکیده [English]

The nonlinear behavior was observed in the pure and hybrid composites subjected to the in-plane compressive force. For analyzing the compressive behavior of nonlinear composites, the compression process was simulated on these types of composites using finite element method. In the proposed simulation, a four-ply composite with the unidirectional stacking sequence was designed and compression test was executed on the composite model. In these models, the mechanical properties of composite layers were defined based on elastic and plastic behaviors. The Lamina and Isotropic classify were selected for the elastic and plastic zones, respectively. In order to validate the simulated model; the theoretical results of some nonlinear composites were compared with the experimental ones. It was concluded that the model acceptably predicts the compressive stress at different strain for nonlinear composites. As can be seen, the differences between numerical and experimental at maximum compressive stress of investigated specimens are 8% to 17%. To improve the numerical results and reach the real composite model, the applied assumptions have to be decreased or corrected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • In-plane compressive property
  • Finite Element
  • Composite
  • Nonlinear behavior