اثر شدت تجارت بر بازار کار صنایع تولید محصولات نساجی، چرم، کیف و کفش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شاهرود، دانشکده صنایع و مدیریت

2 عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیار گروه آمار زیستی دانشگاه علوم بهزیسی و توانبخشی

4 عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه شاهرود

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر شدت تجارت بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی در صنایع تولید محصولات نساجی، چرم، کیف و کفش ایران در سالهای 1388-1374 می باشد. برای این منظور در این مطالعه از نسبت صادرات به ارزش تولید در کدهای چهار رقمی مربوط به صنایع تولید محصولات نساجی، چرم، کیف و کفش ایران استفاده شده و مدل مربوط به تأثیر شدت تجارت بر سطح اشتغال و دستمزد واقعی صنایع با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی ایستا تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار شدت تجارت بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی صنایع دارد و در این بین، تاثیر درجه باز بودن اقتصاد بر میزان اشتغال بیش از سطح دستمزدها می باشد. علاوه بر این تأثیر متغیرهای ارزش تولید و دستمزد حقیقی نیروی کار بر میزان اشتغال صنایع مثبت و معنی دار بوده است. از اینرو مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که سیاستگذاران اقتصادی با بکارگیری سیاستهای مناسب به افزایش میزان صادرات محصولات منسوجات ایران مبادرت ورزیده و از این طریق زمینه را برای افزایش سطح اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سطح دستمزدهای حقیقی نیروی کار فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Trade Openness on the Labor Force Market, Case study of Iranian Textiles industries (A Static Panel Data Approach)

چکیده [English]

The main purpose of this paper is to investigate the impact of trade openness on Iranian Textiles industries over the period of 2009-1994. For this purpose in this study, the ratio of export to Production Value has been considered as a proxy for trade openness and the main model has been estimated by using a Static Panel Data (SPD) approach. The main findings of this study indicate that the trade openness has positive and significant effect on the employment and real wage in the Iranian Textiles industries. Moreover, the Production value and the real wage have positive and significant effect on the employment and real wage in the Iranian Textiles industries. Hence the main implication policy of this paper is that the policy makers should be adopts a good policy to expand the Iranian Textiles exports for improvement of employment and real wage in Iranian Textiles industries. Moreover, decreasing the unemployment and increasing the industrial exports are the second best policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade openness
  • employment
  • Real Wage
  • SPD Approach
  • Iranian Textiles industries