دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 49، فروردین 1403، صفحه 1-108 
الگوی توسعه محصول جدید در صنعت مد و پوشاک ایران

صفحه 30-51

مریم ریحانی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ رضا رادفر


طراحی مدل بازاریابی چریکی مناسب صنعت پوشاک با استفاده از رویکرد آمیخته

صفحه 67-91

محمدناهید محمدی؛ محمد جواد تقی پوریان؛ مریم رحمتی؛ داود کیا کجوری