الگوی توسعه محصول جدید در صنعت مد و پوشاک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه مدیریت تکنولوژی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

طی سالیان اخیر به دلیل خروج رقبای خارجی از بازار مد و پوشاک ایران، امکان فعالیت تولیدکنندگان داخلی در بخش‌های وسیع‌تری از بازار، خروج از موقعیت رهبری هزینه و حرکت به سمت بخش‌های با حاشیه سود بالاتر در صنعت مد فراهم شده است. تلاش برای پر کردن جای خالی رقبای خارجی، سبب شده تا تلاش‌های متعددی برای یافتن فرآیند مطلوب معرفی محصولات جدید، کاهش نرخ شکست طرح‌های جدید و استمرار در فرآیند توسعه محصول جدید از سوی شرکت‌های رهبر بازار شکل بگیرد.

در این تحقیق استخراج الگوی توسعه محصول جدید در صنعت مد و پوشاک کشور با استفاده از روش‌شناسی مطالعه چند موردی انجام پذیرفته است. سپس اطلاعات به دست آمده از مشاهدات، یادداشت‌ها و همچنین خروجی مصاحبه با مدیران ارشد 9 شرکت رهبر در بازار مد و پوشاک کشور وارد نرم‌افزار کوایرکاس شده و پس از استخراج کدهای اولیه با استفاده از روش تحلیل تم براون و کلارک و کدگذاری باز و محوری و همچنین کنترل اعتبار کدهای اولیه بر مبنای روش تحلیل کلید واژگان در متن، به 46 مفهوم و 7 مقوله دست یافته شد. در ادامه پس از بازآرایی تم‌ها و بررسی سیر داستانی، الگوی هفت مرحله‌ای توسعه محصول جدید در صنعت مد و پوشاک مشتمل بر مراحل: طراحی، مهندسی محصول، تأمین مواد، تولید، بازاریابی، ارائه به بازار و پایش موفقیت محصول طراحی شده است. در ادامه ضمن تشریح جزئیات هر مرحله و مقایسه اجزای آن با ادبیات تحقیق، نسبت به اخذ تأیید خبرگان منتخب در نمونه اقدام شده و اعتبار مدل مورد تصدیق قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New product development pattern in Iran's fashion and apparel industry

نویسندگان [English]

  • Maryam Reyhani 1
  • Seyed Sepehr Ghazinoory 2
  • Reza Radfar 3
1 Technology Management, Management and Economy Faculty, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 IT Management department, Management and Economy Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Technology management department, management and economic faculty, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In recent years, due to the withdrawal of foreign companies from Iran's fashion and apparel market, it has been possible for domestic producers to operate in more attractive segments of the market, leave the position of cost leadership in the fashion market, and move towards segments with higher profit margins in the fashion industry. The attempt to cover the absence of foreign companies has caused many efforts to find the optimal process of introducing new products, reducing the failure rate of new designs and continuity in the new product development process by market leader companies.

In this research, the discovering of the new product development pattern in the fashion and apparel industry is done employing the multi -case study methodology. In this research, based on information obtained from observations, notes, and manuscripts of interviews with senior executives of 9 leader companies in the fashion and apparel market and import this information into the Quirkos software, the initial codes were extracted. Then, using Braun and Clarke thematic analysis and open and axial coding, as well as controlling the initial codes based on the Keywords in context (KWIC) method, have been achieved to 46 concepts and 7 categories that, after re-arrangement and examining the story line, the seven stages pattern of new product development in the fashion and apparel industry proposed, including: design, product engineering, procurement, production, marketing, launch and product success monitoring stage. The details of each step of the pattern and compare its characteristics with the findings mentioned in the literature have been approved by selected experts in the sample and the validity of the model has been confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New product development pattern
  • product innovation
  • fast fashion
  • textile development
  • fashion and apparel industry
[1]           N. Bhuiyan, “A framework for successful new product development,” J. Ind. Eng. Manag., vol. 4, no. 4, pp. 746–770, 2011, doi: 10.3926/jiem.334.
[2]           L. Wang and A. Kourouklis, Knowledge Management for Innovation and Product Development in Supply Chains, vol. 415. 2013.
[3]           W. H. A. Johnson, Z. Piccolotto, and R. Filippini, “The impacts of time performance and market knowledge competence on new product success: an international study,” IEEE Trans. Eng. Manag., vol. 56, no. 2, pp. 219–228, 2009.
[4]           محمدکاظمی ر.، خوانساری شامخ ن.، حسین پور د.، عوامل حیاتی موفقیت توسعه محصول جدید در صنعت پوشاک (ورزشی)، مطالعات مدیریت ورزشی، 17-36، 34، 1394.
[5]           M. A. Klein and F. Şener, “Product innovation, diffusion and endogenous growth,” Rev. Econ. Dyn., vol. 48, pp. 178–201, 2023, doi: https://doi.org/10.1016/j.red.2022.05.001.
[6]           I. Christensen, New Product Fumbles-Organizing for the Ramp-up Process. Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS), 2018.
[7]           WORLD BANK, “Iran IR: GDP: % of Manufacturing: Textiles and Clothing,” 2021. https://www.ceicdata.com/en/iran/gross-domestic-product-share-of-gdp/ir-gdp--of-manufacturing-textiles-and-clothing.
[8]           سلطانی ا.، (مقاله بخش صنعت) مـد سریع  (Fashion Fast)، راهکار توسعه صنعت پوشاک ایران، علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 43-48، (1)5، 1394.
[9]           A. Booz, “Hamilton (1982) New Product Management for the 1980’s. Booz, Allen & Hamilton,” Inc., New York, 1982.
[10]         R. G. Cooper, “Stage-gate systems: a new tool for managing new products,” Bus. Horiz., vol. 33, no. 3, pp. 44–54, 1990.
[11]         P. A. Koen et al., “Fuzzy front end: effective methods, tools, and techniques,” PDMA Toolb. 1 new Prod. Dev., 2002.
[12]         J. Tidd and K. Bodley, “The influence of project novelty on the new product development process,” R&d Manag., vol. 32, no. 2, pp. 127–138, 2002.
[13]         G. A. de Waal and P. Knott, “Product development: An integrative tool and activity research framework,” Hum. Syst. Manag., vol. 29, no. 4, pp. 253–264, 2010.
[14]         S. J. Kapurch, NASA systems engineering handbook. Diane Publishing, 2010.
[15]         شیری, علیرضا, هاشم زاده خوراسگانی, غلامرضا, آخوندی, نسرین, جمالو, فضل الله. ارائه مدل فرآیند تکوین و توسعه محصول در صنعت فرش دستباف. علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 47-68، (2)11، 1401.
[16]         G. L. Urban and J. R. Hauser, Design and Marketing of New Products. Prentice Hall, 1993.
[17]         S. D. Eppinger and K. Ulrich, “Product design and development,” 1995.
[18]         M. Bruce and W. G. Biemans, Product development : meeting the challenge of the design-marketing interface. Wiley, 1995.
[19]         C. M. Crawford and C. A. Di Benedetto, New Product Management, 11th ed. new york: McGraw Hill, 2014.
[20]         P. Trott, Innovation management and new product development, Sixth edit. Harlow, England SE  - xxix, 635 pages ; 25 cm.: Pearson Harlow, England, 2017.
[21]         W. Choi, N. B. Powell, and N. L. Cassill, “New product development and its applications in textiles,” J. Text. Apparel, Technol. Manag., vol. 4, no. 4, pp. 1–28, 2005.
[22]         Y. Tran, J. Hsuan, and V. Mahnke, “How do innovation intermediaries add value? Insight from new product development in fashion markets,” R&d Manag., vol. 41, no. 1, pp. 80–91, 2011.
[23]         R. Bandinelli, R. Rinaldi, M. Rossi, and S. Terzi, “New product development in the fashion industry: an empirical investigation of Italian firms,” Int. J. Eng. Bus. Manag., vol. 5, p. 31, 2013.
[24]         E. D’Avolio, R. Bandinelli, and R. Rinaldi, “Towards PLM maturity assessment in the fashion industry,” Proc Summer Sch Fr. Turco, pp. 118–123, 2015.
[25]         X. Chen, Y. Huang, and T. Murata, “Optimization method of short life cycle product supply chain network with recycle flow and dispersed markets,” in 2008 3rd IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, 2008, pp. 26–31.
[26]         M. Christopher, R. Lowson, and H. Peck, “Creating agile supply chains in the fashion industry,” Int. J. Retail Distrib. Manag., vol. 32, no. 8, pp. 367–376, 2004.
[27]         R. Parker-Strak, L. Barnes, R. Studd, and S. Doyle, “Review of fashion product development models,” in Proceedings of the IFFTI Conference—Breaking the Fashion Rules, Amsterdam, The Netherlands, 2017, pp. 27–31.
[28]         J. Conlon, “From PLM 1.0 to PLM 2.0: the evolving role of product lifecycle management (PLM) in the textile and apparel industries,” J. Fash. Mark. Manag. An Int. J., vol. 24, no. 4, pp. 533–553, Jan. 2020, doi: 10.1108/JFMM-12-2017-0143.
[29]         A. P. Periyasamy and S. Periyasami, “Rise of digital fashion and metaverse: influence on sustainability,” Digit. Econ. Sustain. Dev., vol. 1, no. 1, p. 16, 2023, doi: 10.1007/s44265-023-00016-z.
[30]         R. K. J. De Silva, T. D. Rupasinghe, and P. Apeagyei, “A collaborative apparel new product development process model using virtual reality and augmented reality technologies as enablers,” Int. J. Fash. Des. Technol. Educ., vol. 12, no. 1, pp. 1–11, Jan. 2019, doi: 10.1080/17543266.2018.1462858.
[31]         T. Cui, V. Chattaraman, and L. Sun, “Examining consumers’ perceptions of a 3D printing integrated apparel: a functional, expressive and aesthetic (FEA) perspective,” J. Fash. Mark. Manag. An Int. J., vol. ahead-of-p, Jun. 2021, doi: 10.1108/JFMM-02-2021-0036.
[32]         W. H. Akhtar, C. Watanabe, Y. Tou, and P. Neittaanmäki, “A New Perspective on the Textile and Apparel Industry in the Digital Transformation Era,” Textiles, vol. 2, no. 4. pp. 633–656, 2022, doi: 10.3390/textiles2040037.
[33]         خوزانی، ف ز.، مظلومی م.، مدیریت پیچیدگی های زنجیره تأمین در صنعت مد و پوشاک، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی، تهران، 1395.
[34]         R. K. Yin, “Designing case studies,” Qual. Res. methods, vol. 5, no. 14, pp. 359–386, 2003.
[35]         K. F. Hew and N. Hara, “Knowledge sharing in online environments: A qualitative case study,” J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol., vol. 58, no. 14, pp. 2310–2324, 2007.
[36]         R. E. Herriott and W. A. Firestone, “Multisite qualitative policy research: Optimizing description and generalizability,” Educ. Res., vol. 12, no. 2, pp. 14–19, 1983.
[37]         I. T. Coyne, “Sampling in qualitative research. Purposeful and theoretical sampling; merging or clear boundaries?,” J. Adv. Nurs., vol. 26, no. 3, pp. 623–630, 1997.
[38]         V. Braun and V. Clarke, “Using thematic analysis in psychology,” Qual. Res. Psychol., vol. 3, no. 2, pp. 77–101, 2006.
[39]         J. Mason, “Qualitative researching,” Qual. Res., pp. 1–288, 2017.
[40]         D. Silverman, “Analysing conversation,” Res. Soc. Cult., pp. 261–274, 1998.
[41]         N. K. Denzin and Y. S. Lincoln, The Sage handbook of qualitative research. sage, 2011.
[42]         N. R. Pandit, “The Creation of Theory : A Recent Application of the Grounded Theory Method,” vol. 2, no. 4, pp. 1–15, 1996.
[43]         B. E. Jin and D. C. Shin, “Changing the game to compete: Innovations in the fashion retail industry from the disruptive business model,” Bus. Horiz., vol. 63, no. 3, pp. 301–311, 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.bushor.2020.01.004.