طراحی مدل بازاریابی چریکی مناسب صنعت پوشاک با استفاده از رویکرد آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ، واحد چالوس،دانشگاه ازاد اسلامی،چالوس ، ایران

2 گروه مدیریت، واحد چالوس، دانشگاه ازاد اسلامی،چالوس،ایران

3 گروه مدیریت،واحد چالوس ،دانشگاه ازاد اسلامی،چالوس

چکیده

دردنیای پیشرفته امروزی جهت باقی ماندن درمحیط رقابتی استفاده از ابزارهای بازار یابی چریکی درصنعت پوشاک که یکی از صنایع اولویت دار درکشور است ضروری می باشد. لذا هدف این تحقیق، طراحی مدل بازاریابی چریکی مناسب صنعت پوشاک با استفاده از رویکردی آمیخته است. در ابتدا در بخش کیفی جهت انجام فراترکیب کیفی با روش ﺳﻨﺪﻟﻮﺳﮑﯽ و ﺑﺎروﺳﻮ، در این تحقیق تعداد 100 متون علمی در زمینه بازاریابی چریکی به زبان فارسی و انگلیسی معتبر در طی یک دهه گذشته شناسایی شد که در نهایت با استفاده از روش مهارت‌های ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ 23 عنوان پژوهشی برای تحلیل در نظر گرفته شدند و از طریق روش ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﻨﺎدی با استفاده از نرم افزار Maxqda20 شاخص‌های اصلی استخراج، کدبندی و طبقه‌بندی و تجمیع و خوشه‌بندی شدند که نتیجه شامل: 11 مولفه اصلی، 41 مفهوم و182 شاخص یا کد گردید.پس از محاسبه روایی محتوایی و حذف گزینه های متشابه 8 مولفه ،24 مفهوم و 47 شاخص تعیین گردید و پرسشنامه براساس این مولفه ها تدوین و توزیع گردید که 242 پرسشنامه بدست آمده جهت انجام تحلیل از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای Smart PLS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتیجه نشان داد که مولفه های بازاریابی چریکی در کسب و کارهای پوشاک شامل 6 بعد بازاریابی نامتعارف، مشتری محوری، بازاریابی متعارف، تکنولوژی، یادگیری از بازار و رقابت محوری هستند که در این میان بیشترین ارتباط میان بازاریابی چریکی و مولفه رقابت محوری، بازاریابی متعارف و مشتری محوری و کمترین ارتباط بین مولفه بازاریابی نامتعارف و مولفه بازاریابی چریکی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Title: Designing a guerilla marketing model suitable for the clothing industry using a mixed approach

نویسندگان [English]

  • mohammad nahid mohammadi 1
  • Mohammad Javad Taghipourian 2
  • Maryam Rahmaty 3
  • davood kia kojouri 1
1 Department of Management, Chalos branch, Islamic Azad University, Chalos, Iran
2 Department of Management, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran
3 Department of Management, Chalos Branch, Islamic Azad University, Chalos
چکیده [English]

In today's advanced world, to remain in the competitive environment, it is necessary to use guerrilla marketing tools in the clothing industry, which is one of the priority industries in the country. Therefore, the purpose of this research is to design a guerilla marketing model suitable for the clothing industry using a mixed-method approach. At first, in the qualitative part to perform qualitative meta-synthesis with the Sandelowski and Barroso method, in this research, 100 scientific texts in the field of guerilla marketing in Farsi and English were identified over the past decade, which were finally 23 articles identified using the method of vital evaluation skills. They were considered as a research topic for analysis and through the method of document analysis using Maxqda20 software, the main indicators were extracted, coded classified aggregated, and clustered. The result included: 11 main components, 41 concepts, and 182 indicators or codes. After collecting the data in the qualitative part to carry out the quantitative part of the research of the components, a questionnaire was developed with 11 main components, 41 concepts, and 182 indicators or codes to measure the validity of the content with the validation method of experts. After calculating the content validity and removing the similar options, 8 components, 24 concepts, and 47 indicators were determined and the questionnaire was compiled and distributed based on these components. were analyzed. The result showed that guerrilla marketing components in clothing businesses include 6 dimensions unconventional marketing, customer-oriented, conventional marketing, technology, learning from the market and competition-oriented, among which the most relationship between guerrilla marketing and competition-oriented component, conventional marketing and customer-oriented, and there is the least relationship between the unconventional marketing component and the guerilla marketing component

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guerilla Marketing
  • Clothing Industry "
  • "
  • Research Synthesis"
[1] زارعی، عظیم؛ شرفی، وحید؛ زنگیان، سمیه. (1394). "بررسی تأثیر بازاریابی چریکی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بیمه بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مزیت‌های کارکردی برند و قابلیت اعتبار". پژوهشنامه بیمه، 30(4): 85-104.
 [2] ملک‌زاده، غلامرضا. (1385). "بازاریابی فناوری و تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌ها". فصلنامه رشد فناوری. 2(12): 1-10.
[3] نمکیان کهریزی، امید علی. (1398). "تأثیر قابلیت‌های ضروری بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان". فصلنامه رشد فناوری، 3(63): 42-49.
[4] طالب پور، مهدی؛ خرسندی فرد، مجید. (1397). "مقایسه اثربخشی پیام تبلیغاتی چریکی و غیر چریکی در مصرف‌کننده‌های نوشابه‌های انرژی‌زای ورزشی (ردبول و بلک انرژی)". مجله مدیریت برند، 5(3): 171-198.
[5] بیگ زاده، امیرحسین؛ عسکری، احمد؛ نعامی، عبدالله؛ روستا، علیرضا. (1398). "ارائه الگوی بومی بازاریابی پارتیزانی در کسب­وکارهای کوچک و متوسط نوپا در ایران مبتنی بر تئوری رفتار اطلاعاتی شرکت‌ها". مجله تعامل انسان و اطلاعات، 6(4): 50-64.
[6] یگانه شکری، گلناز؛ مظفری، محمدمهدی. (1396). "بررسی بازاریابی چریکی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی". اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران، کرج، موسسه آموزش عالی علامه خویی و موسسه آموزش عالی معراج.
[7] برومند، الهام. (1392). "بررسی نقش واسط رفتار بازاریابی کارآفرینانه در تأثیر تفکر کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: صنایع کوچک شهرستان مشهد)". پایان نامه کارشناسی ارشد، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
[8] احمدی، شهروز؛ نایب­زاده، شهناز؛ حاتمی­نسب، سیدحسن. (1400). "شناسایی، دسته­بندی و رتبه­بندی معیارهای عملکرد بازاریابی در صنعت مد و پوشاک با استفاده از روش کیو". علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 10(4): 23-52.
[9] محمدی، وحید؛ اکرامی، احسان؛ محمدی، حامد؛ مرادحسینی، مریم. (1399). "شناسایی عوامل مؤثر بر صنعت مد و لباس با رویکرد پایداری محیط زیست". مجله علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 9(1): 21-29.
[10] میرکزاده، علی؛ بهرامی، میثم. (1390). "راهبرد بازار جاویژه (کلید بازاریابی کارآفرینانه پایدار در بخش کشاورزی)". مقاله علمی، ۱۸(33): 28-34.
[11] جامی، سحر؛ نسیمی، محمدعلی؛ صلواتی، شهرام. (1402). "طراحی الگوی اثرگذاری تبلیغات شبکه­های اجتماعی در صنعت پوشاک داخلی (رویکرد کیفی تئوری داده بنیاد)." علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 12 (3)، 17-31.
[12] Baltes. G. & Leibing, I. (2008). Guerrilla Marketing for Information Service. New Library world, 109(2/1): 55-46.
[13] Van den Putte, B. (2009). What matters most in advertising campaigns: The relative effect of media expenditure and message content strategy. Int. J. Advertising, 28: 669-690.
[14] Paksoy, T. & Chang, Ch-T. (2010). Revised multi-choice goal programming for multi-period, multi-stage inventory-controlled supply chain model with popup stores in Guerrilla marketing. Original Research Article, 34(11).
 [15] Levinson. J. C., & Steve. S. (2009). Marketing de Guerrilla, Morgan James Publishing, LLC.
[16] Tam, D. D. & Khuong, M. N. (2015). Effects of Guerilla Marketing on Gen Y's Purchase Intention: A Study in Ho Chi Minh City. International Journal of Trade, Economics and Finance, 6(4): 191-198.
[17] شهریاری، شادی؛ حق­شناس کاشانی، فریده. (1401). "تأثیر ابعاد بازاریابی چریکی ازطریق متغیرهای میانجی سودمندی و پذیرش اطلاعات در تصویر برند در شبکه‌های اجتماعی مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران". مدیریت بازاریابی، 17(54): 1-23.
[18] کائینی، ‌امیرعباس؛ میرزایی، ‌فاطمه. (1400). "بررسی عوامل بازاریابی چریکی بر قصد تبلیغات شفاهی با در نظر گرفتن نقش میانجیگری اعتبار پیام. (موردمطالعه: مصرف‌کنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی در شهر تهران)". کنکاش مدیریت و حسابداری، 3(19)، 192-210.
[19] ولی پور، محمد؛ قربانی، مریم. (1400). "بررسی تاثیر بازاریابی چریکی بر پایداری شرکت­های بیمه با تأکید بر نقش متغیرهای وفاداری مشتری و ارزش ویژه برند". رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 67، 46-65.
[20] سیده سمیه، قربی؛ قاسمی نامقی، محمد. (1398). "بررسی تأثیر بازاریابی چریکی بر قصد خرید مشتری با نقش میانجی تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیکی (موردمطالعه: مشتریان فروشگاه‌های افق کوروش شهر مشهد)". مدیریت بازاریابی، 14(44): 61-72.
[21] Parilti. N., & Spahic. D. (2019). The impact of guerilla marketing practices on consumer attitude and comparison with traditional marketing communication: a practice. Journal of Banking and Financial Research, 6(1).
 [22] Larbi.B. M., Amel. B. & Asma. Y. (2018). The role of guerilla marketing in increasing the competitive of small and medium industries. Proceedings of 182nd The IIER International Conference, Cairo, Egypt, 12th-13t.
[23] باقری قره بلاغ، هوشمند؛ ملکی مین باش، مرتضی؛ فیض، داوود؛ آذر، عادل؛ زارعی، عظیم. (1400). تأملی بر ناهمسانی شناختی پس از خرید: واکاوی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف­کنندگان پوشاک مد. چشم­انداز مدیریت بازرگانی، 20 (45)، 13-38.
[24] حیدری، رضا؛ دهقان قهفرخی، امین؛ مودی، داود؛ کمالی، محمد. (1401). بررسی نقش آمیخته بازاریابی در قدرت و تجربه برند پوشاک ورزشی ایران. مدیریت ورزشی، 14(1): 217-234.
[25] احمدی، شهروز؛ نایب زاده، شهناز؛ حاتمی نسب، سیدحسن. (1400). شناسایی، دسته­بندی و رتبه­بندی معیارهای عملکرد بازاریابی در صنعت مد و پوشاک. علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 10 (4)، 23-52.
[26] کشکی، مونا؛ نایب­زاده، شهناز؛ داودی رکن آبادی، ابوالفضل؛ حمدی، کریم. (1402). شناسایی ابعاد و مولفه­های ابزارهای بازاریابی دیجیتال در استارت آپ های فعال در صنعت مد و پوشاک ایران. علوم و فناوری نساجی و پوشاک، انتشار آنلاین از تاریخ 01/ شهریور 1402.
[27] ولی پوری، افسانه؛ پورکاظمیان، هاجر. (1394). عوامل مؤثر در خرید پوشاک. علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 5(1): 37-42.
[28] عادلی، امیدعلی؛ ملکی، محمدحسن؛ ریاضی، زهرا. (1401). شناسایی و رتبه­بندی مهم­ترین علل تمایل مصرف­کنندگان داخلی به خرید پوشاک خارجی-مطالعه موردی در استان قم. علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 11(1): 28-46.
[29] داوری، علی؛ رضازاده، آرش. (1392). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار pls، جهاد دانشگاهی.
[30] حاجی صفی, امیر. (1396). "بررسی مولفه های بازاریابی چریکی در صنعت بیمه و تاثیرآن براستراتژی جذب مشتریان (مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان در استان تهران)". دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه، تهران، دانشگاه اسوه، دانشگاه تهران.
 [31] تیموری، پرستو. (1397). "تأثیر بازاریابی چریکی بر آگاهی از برند و تصمیم خرید مصرف‌کنندگان) موردمطالعه: صنعت گیاهان دارویی سارو)"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین‌الملل، موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند.
[32] Onurlubaş, E. (2017). A Research on the Determination of Consumer Perceptions Related to Guerrilla Marketing Methods: Sample of Izmir Province. Emerging Marketing Journal, 7(1): 30-40.
[33] Çalışkan, G. (2012). Incidence of Guerrilla Marketing Practices in Small and Medium Sized Turkish Exporters. European Journal of Economic and Political Studies, 5(1).
 [34] صادقیان، فرزین؛ تقی­پور، محمد. (1397). "بررسی تأثیر مدل بازاریابی چریکی بر بهبود عملکرد فروش خدمات در آموزشگاه‌های تهران"، پنجمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، بابلسر، دانشگاه بوعلی سینا همدان- شرکت پژوهشی طرود شمال- دانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشگاه پیام نور مرکز یزد- شبکه پژوهشگران ایرانی.
[35] Seung. H., (Mark) Lee, K., Douglas. H., Shahin A. C. & Ksenia. S. (2017). Creating A Video33 Documentary as a tool for Reflection and Assessment: Capturing Guerilla Marketing In Action, Marketing Education Review.
[36] Levinson. J. C. (2007). Guerrilla Marketing, 4th Edition: Easy and Inexpensive Strategies for Making Big Profits from Your Small Business. Houghton Mifflin Harcourt.
[37] Levinson. J. C., Mitch. M., & Mary. E. S. (2008). Guerilla Marketing on the Internet: The Definitive Guide from the Father of Guerilla Marketing. Entrepreneur Press.
[38] Hutter. K & Hoffmann. S. (2011). Guerrilla Marketing: The Nature of the Concept and Propositions for Further Research. Asian Journal of Marketing.
[39] Levinson. J. C., & Shane. G. (2010). Guerrilla Social Media Marketing: 100+ Weapons to Grow Your Online Influence Attract Customers, and Drive Profits. Entrepreneurial Media Inc.