تکمیل ضد باکتریایی پارچه کول‌مکس به عنوان لایه پایه‌ای منسوجات ورزشی و بررسی برخی از خصوصیات فیزیکی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)- شهرری- تهران- ایران

2 دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)- شهرری

چکیده

درسال های اخیر تولید منسوجات ورزشی که ضد تعریق و ضد باکتریایی باشند، به عنوان پوشاک خاص ورزشی، لباس زیر، جوراب، و کفش ورزشی مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند. در این میان استفاده از فرآیندهای تکمیلی و به کارگیری نانو مواد به عنوان راهکارهای مناسب برای حصول به این اهدف در نظر گرفته شده‌اند. در این پژوهش از پارچه کول‌مکس با کارایی فراتر از پارچه‌های طبیعی به عنوان بستر اصلی البسه ورزشی استفاده شده است. علی رغم خواص مطلوب این پارچه، مشکل تجمع میکروبی و جذب عرق آن مشابه پارچه های طبیعی بعنوان یک چالش مطرح است، که در این کار تحقیقی تلاش شده برای رفع این مشکل از مواد موثر سیکلودکسترین و نانو ذرات نقره بعنوان مواد ضد باکتریایی و ضد عرق استفاده، و اثراتشان برروی پارچه کول‌مکس مورد تجزیه تحلیل و آنالیز قرار گیرند. در ابتدا، برای اصلاح خواص سطحی پارچه، تکمیل‌های سولفوناسیون و مرسریزاسیون انجام پذیرفت، و سپس پارچه‌ها با استفاده از سیکلودکسترین و نانو ذرات نقره به روش غوطه وری تکمیل شدند، تا خاصیت ضد باکتریایی و ضد عرق آن‌ها بررسی شود. برای این منظور از آزمایشات مربوط به میکروسکوپ الکترونی روبشی، آزمایش‌های ضد عرق بدن و ضد باکتریایی استفاده شد، و سپس خصوصیات فیزیکی منسوج شامل آزمایش خمش پارچه، بازگشت از چروک، و اثر لکه‌گذاری، که جزء خواص مهم برروی البسه ورزشی است، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که تکمیل‌های صورت گرفته روی کالاها تأثیر نامطلوبی برخواص فیزیکی پارچه نداشته، ولی باعث بهبود خواص ضد عرق و  ضد باکتریایی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Anti-Bacterial Finishing of Coolmax Fabric as the Basic Layer Used in Sportswear and Analysis of its Physical Properties

نویسندگان [English]

  • Ali Ashjaran 1
  • sagar nikoray 2
1 Faculty Member of Textile Department of Yadergar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Textile Depatment of Yadergar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Recently, manufacturing of antiperspirant and antibacterial sports textiles has been considered important for special sportswear, underwear, socks, and shoes. Meanwhile, the use of supplementation procedures and the application of nanomaterials have been addressed as a suitable approach to meet this goal. In this study, Coolmax fabric has been used as the primry material for sportswear, due to its superior performance compared to natural fabrics. Despite its favorable properties, Coolmax fabric induces challenges for us due to its similarity to natural fabrics in terms of antimicrobial and antiperspirant properties. The researchers of the study have attempted to solve this problem using the effective substance of cyclodextrin and silver nanoparticles as antibacterial and antiperspirants materials on Coolmax fabric and investigate and analyze their impacts further. First, sulfonation and mercerization supplements have been used to modify the fabric's superficial properties. Then, the fabrics have been supplemented through cyclodextrin and silver nanoparticles immersion to investigate their antimicrobial and antiperspirant properties. To this end, scanning electron microscopy (SEM), body's antiperspirants and antibacterial experiments have been done. Physical properties of the product including fabric's bending potential, return from wrinkles and staining impacts which are the important properties of sportswear products have been analyzed accordingly. Results showed that the supplementation procedures did not have any unfavorable impact on fabric's physical properties; however, it is concluded that the improvement of their antibacterial and antiperspirant properties

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport Textile
  • Coolmax fabric
  • Silver nanoparticles
  • Cyclodextrin
  • Antimicrobial Finishing
[1] Ahmadi, Z., Gholami Houjeghan, F., Assessment of Antibacterial, Antimicrobial, and Colorimetric Properties of Cotton and Woolen Yarns Dyed with Some Plants Extracts, Textile & Leather Review., 5, 463-483, 2022.
[2] Mamun Kabir, Shekh Md., Mahabub Hasan, Md., Mashud Alam, AKM., Investigating the Functional and Comfort properties of a Face Mask Based on a Coolmax Blended Cotton Fabric, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe., 151(3),102–110, 2022.
[3] Tania, M.S., Mohammad, A., Mahmudi, A., Fabrication, characterization, and utilization of ZnO nanoparticles for stain release, bacterial resistance, and UV protection on cotton fabric, Journal of Engineered Fibers and Fabrics., 17, 1-11,2022.
[4] Kale, RD., Soni M., Potdar T. A flame retardant, antimicrobial and UV protective polyester fabric by solvent crazing route, J Polym Res., 26, 189–189, 2019.
[5] Kanakraj, P., Ramachabdran, R., Active Knit Fabrics – Functional Needs of Sportswear Applications, Journal of Textile and Apparel Technology and Manage., 9 (2), 23-34, 2015.
[6] Rache, H.,  Vaezafshar, sara.,Odor in textiles: A review of evaluation methods, fabric characteristics, and odor control technologies, Textile Research Journal., 90, 1-10, 2019.
[7] QingBo, X., Li Jing, X., Helena, D., Fang, L., YanYan, Z., FeiYa, F.  XiangDong L., Antibacterial cotton fabric with enhanced durability prepared using silver nanoparticles and carboxymethyl chitosan, Carbohydrate Polymers, 177, 187-193, 2015.
[8] Rashmi, U., Bhaskara-Amrit, P., APPLICATIONS OF b -CYCLODEXTRINS IN TEXTILES, AUTEX Research Journal., 11(4), 94-101, 2011.
[9] Sarıısık, M., Odor Adsorption Kinetics on Modified Textile Materials Using Quartz Microbalance Technique, Materials Science., 12, 23-32, 2012.
[10] Stojanovic, S., Gersak, J., Textile materials intended for sportswear, Tekstile., 68 (6), 72-88, 2019.
[11] Swetha, A., Satheesh, K., Jaison, J., Murugesan, M.,Emerging nanomaterials for antibacterial textile fabrication, National Library of Medicine,7, 1355-1382, 2021.
[12] Syafiuddin, A., Toward a comprehensive understanding of textiles functionalized with silver nanoparticles, Journal of the Chinese Chemical Society., 66 (8), 793-814, 2019.
[13] Choudhury, A.K. Green chemistry and the textile industry. Textile Progress, 45, 3–143, 2013.
[14] Lei Yao1, L.,Laing, L., Bremer, P., Silcock, P.,Leus, M., Measuring textile adsorption of body odor compounds using proton-transfer-reaction mass spectrometry, Textile Research Journal., 85(17), 1817–1826, 2015.
 [15] Bajaj, p., Ecofriendly finishes for textiles,Indi an Journal of Fibre & Textile Research., 26, 162-186, 2001.
[16] رجبی ف.، نوری س.، بابا احمدی و.، رنگرزی کاالی پشمی با میخک و بررسی خواص ضدباکتری و محافظت در برابر امواج فرابنفش.، مجله علوم وفناوری نساجی و پوشاک، دوره 11، شماره 4، شماره پیاپی 44، صفحه 11-1، زمستان 14۰1.
[17] زارع ا.، رحیمنژاد س.، رحیمنژاد ح.، مروری بر روشهای ضدمیکروبی و ضدویروسی ماسکهای جراحی.، مجله علوم وفناوری نساجی و پوشاک، دوره 9، شماره 4، شماره پیاپی 36، صفحه 68-53، زمستان 1399.