استفاده از الگوریتم فراابتکاری در بهینه سازی تاثیر بازاریابی حسی بر وفاداری مشتریان: مطالعه موردی در صنعت نساجی و پوشاک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت کارآفرینی کسب وکار، گروه مدیریت و حسابداری ، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

این تحقیق به دنبال دو هدف می باشد، تأثیر آمیخته بازاریابی حسی بر وفاداری مشتریان برندهای نساجی و پوشاک ایران و بهینه سازی تأثیر آمیخته بازاریابی حسی بر وفاداری مشتریان. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از حیث هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری خریداران و مصرف کنندگان پوشاک تعداد 18 برند ایرانی در رده سنی کودک، نوجوانان و بزرگسالان می باشد لذا حجم نمونه 384 نفر و روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب، جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های آمیخته بازاریابی حسی، کیان و لوئی 2009، وفاداری مشتریان وایدا کنوپایت 2015 استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده شد. در بخش فراابتکاری از الگوریتم ژنتیک استفاده گردید. بدین صورت که ابتدا توسط درخت تصمیم قوانین مربوط به تأثیر ابعاد آمیخته بازاریابی حسی بر وفاداری مشتریان شناسایی و در ادامه این قوانین به کمک الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB بهینه گردید. نتایج تحقیق در بخش اول نشان از تایید تمامی مولفه های بازاریابی حسی بجز مولفه تعامل داشت. در بخش دوم با استفاده از درخت تصمیم به کمک الگوریتم بهینه سازی ژنتیک وفاداری مشتریان با دقت و صحت حدود 97 درصد با استفاده از 27 قانون قابل پیش بینی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Use of Meta-Heuristic Algorithm in Optimizing the Impact of Sensitive Marketing on Customer Loyalty: A Case Study in Iran's Textile and Apparel Industry

نویسندگان [English]

  • Elham Fazeli Veisari 1
  • Mohammad hadi Asgari 2
  • Mehran Fazeli Veisari 3
1 Assistant Professor of Business Entrepreneurship, Department of Management and accounting, Tonekabon branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
2 Assistant Professor,, Department of Business Management,, Tonkabon Branch,, Islamic Azad University, Tonkabon,, Iran
3 Master of Business Administration - Electronic Commerce, Department of Management, Islamic Azad University, Tonkabon, Iran
چکیده [English]

In the customer's interaction with the company, environmental information is received by the five senses. The compatibility or lack of compatibility of the environment's characteristics with the customer's sensory tastes can cause the customer's satisfaction or dissatisfaction. This research has two goals. The effect of mixed sensitive marketing on customer loyalty of Iranian clothing brands and optimization of the effect of mixed sensitive marketing on customer loyalty. The research method is descriptive-survey and practical in terms of purpose. The statistical population is unlimited and includes the buyers and consumers of clothes of 18 Iranian brands in the age group of children, teenagers and adults. The sample size of 384 was determined and selected using non-probability sampling method. In order to collect the data, the mixed sensitive marketing questionnaires of Kian and Loui 2009 and the customer loyalty questionnaire of vaida,kanopaite 2015 were used. In order to analyze the data, structural equations and LISREL software were used. The meta-heuristic algorithm part of the genetic algorithm was used for its optimal modeling. In this way, the rules related to the effect of the mixed dimensions of sensory marketing on customer loyalty were first identified by the decision tree and then these rules were optimized with the help of genetic algorithm with MATLAB software. The results of the research in the first part showed the approval of all sensory marketing components except the interaction component. In the second part, using the decision tree with the help of the genetic optimization algorithm, customer loyalty can be predicted with 97% accuracy and accuracy using 27 rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mixed sensitive marketing
  • customer loyalty
  • genetic algorithm
  • decision tree
  • Iran'
  • s textile and apparel industry
]1[. صیادفرم.،  تجاری ف.،  زارعی ع.، اسمعیلی م ر.، ارتباط علی بازاریابی حسی با رضایتمندی از تجربة حسی و وفاداری مصرف کنندگان ورزشی،مجله پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت ورزشی، 1 (11)، 1398.
[2]. Hamacher, K., & Buchkremer, R., Measuring Online Sensory Consumer Experience: Introducing the Online Sensory Marketing Index (OSMI) as a Structural Modeling Approach. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 17(2), 751-772, 2022.
]3[.وفامهر ت.، بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر قصد خرید با میانجیگری ارزش ویژه برند و اثر تعدیلگری عملکرد برند، پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1397.
[4]. Kościołek, S., “Consumer loyalty among fans of sports clubs: How much do they vary across disciplines?” Baltic Journal of Health and Physical Activity, Supplement, 1(1), PP. 67-77, 2019.
[5]. Shahid, S., Paul, J., Gilal, F. G., & Ansari, S., The role of sensory marketing and brand experience in building emotional attachment and brand loyalty in luxury retail stores. Psychology & Marketing, 2022.
]6[.زهره وند ع ا.، سلیمانی م.، احمدی س.، ارتباط بازاریابی حسی با وفاداری مشتریان باشگاه‌های خصوصی ورزشی، نقش میانجی ارزش ادراک شده و وابستگی به مکان. مدیریت بازاریاب 15(47), 69-86، 1399.
]7[.سیف اللهی ن.، بهادری نژاد م.، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ایجاد قصد رفتار بازاریابی ویروسی در مشتریان با رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره (تحلیل سلسله مراتبی فازی). مدیریت بازاریابی, 17(56), 103-121  ، 1401.
[8]. Molinillo, S., Aguilar-Illescas, R., Anaya-Sánchez, R., & Carvajal-Trujillo, E., The customer retail app experience: Implications for customer loyalty. Journal of Retailing and Consumer Services, 65, 102842, 2022.
[9]. Abdolmohamad Sagha, M., Seyyedamiri, N., Foroudi, P., & Akbari, M., The one thing you need to change is emotions: the effect of multi-sensory marketing on consumer behavior. Sustainability, 14(4), 2334, 2022.
[10]. Stevens S. & Rosenberger, P.J., “The influence of involvement, following sport and fan identification on fan loyalty: an Australian perspective”, International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, Vol. 13(3), PP. 220-234, 2012.
[11]. Wang, T.R., Zhang, James. J. & Tsuji, Y., “Examining fan motives and loyalty for the Chinese Professional Baseball League of Taiwan”, Sport Management Review, Vol. 14(4), PP. 347-360, 2011.
[12]. Mahony, D.F., Madrigal, R. & Howard, D., “Using the Psychological Commitment to Team (PCT) Scale to Segment Sport Consumers Based on Loyalty”, Sport Marketing Quarterly,Vol. 9(1), PP. 15-25, 2000.
[13]. Wörfel, P., Frentz, F., & Tautu, C., Marketing comes to its senses: a bibliometric review and integrated framework of sensory experience in marketing. European Journal of Marketing, 2022.
                                                               
]14[.بکتاش ف.،  بررسی تأثیرآمیخته بازاریابی حسی بر ارزش ویژه برند و تصویر برند) مورد مطالعه: برند تشک رویال(، پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی،دانشگاه کاشان، 1395.
]15[.حسین زاده م،. بکتاش ف.، بررسی تأثیر آمیختۀ بازاریابی حسی بر ارزش ویژۀ برند و تصویر برند (مطالعۀ موردی: برند تشک رویال. مدیریت بازرگانی 324-303، (2)10، 1397.
]16[.جلالی فراهانی م.، بهنام م.، تأثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ابعاد ارزش ویژه برند در خدمات ورزشی، مجله پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت درورزش 30 (7)، 1394.
]17[.عبدالملکی م.، میرزازاده ز.، علی دوست ا.، بررسی نقش آمیختة بازاریابی بر رفتار خرید استادان مدیریت ورزشی،مجله پژوهش در ورزش تربیتی، (11)، 1395.
[18]. Jenneboer, L., Herrando, C., & Constantinides, E., The Impact of Chatbots on Customer Loyalty: A Systematic Literature Review. Journal of theoretical and applied electronic commerce research, 17(1), 212-229., 2022.
[19]. Khan, R. U., Salamzadeh, Y., Iqbal, Q., & Yang, S., The impact of customer relationship management and company reputation on customer loyalty: The mediating role of customer satisfaction. Journal of Relationship Marketing, 21(1), 1-26, 2022.
[20]. Utz, M., Johanning, S., Roth, T., Bruckner, T., & Strüker, J., From ambivalence to trust: Using blockchain in customer loyalty programs. International Journal of Information Management, 102496., 2022.
[21]. Juwaini, A., Chidir, G., Novitasari, D., Iskandar, J., Hutagalung, D., Pramono, T., ... & Purwanto, A., The role of customer e-trust, customer e-service quality and customer e-satisfaction on customer e-loyalty. International Journal of Data and Network Science, 6(2), 477-486, 2022.
]22[.افراشته س.، شکری م.، بررسی عوامل موثر بر تمایل پرداخت مصرف کننده برای تولیدات مبتنی بر مد ایرانی و اسلامی در استان مازندران. علوم و فناوری نساجی و پوشاک 91-68، (3)11، 1401.
]23[.تقی پوریان م ج.، فاضلی ویسری ا.، آقاجان م.، نقش ارتباطات بین نسلی (فرزند - والدین) بر ارزش ویژه برند در خرید پوشاک در سطوح مختلف درگیری ذهنی موقعیتی. علوم و فناوری نساجی و پوشاک, 10(4), 71-90.1400.
[24]. Theodoridis, P. K., & Gkikas, D. C., Optimal Feature Selection for Decision Trees Induction Using a Genetic Algorithm Wrapper-A Model Approach. In Strategic Innovative Marketing and Tourism (pp. 583-591). Springer, Cham, 2020.