بررسی اثر عوامل فیزیکی پارچه بر آویزش عینی و ذهنی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

2 عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

چکیده

آویزش پارچه یکی از ویژگی‌‌ها‌‌یی‌ مهم تأثیرگذار بر زیبایی‌‌شنا‌‍سی و راحتی پوشاک است. در این تحقیق اثر عوامل مهم فیزیکی پارچه شامل وزن، ضخامت، تراکم، طول خمشی در سه راستای طولی، عرضی و اریب در 26 نمونه پارچه مختلف تاری و پودی (با بافت‌های تافته، سرژه و ساتین) و حلقوی بر ضریب آویزش پارچه‌ها آنها مورد بررسی قرار گرفت. ضریب آویزش با دو روش عینی (با انجام آزمایش کیوسیک) و ذهنی (رتبه بندی توسط 5 داور) ارزیابی شد. سپس با تحلیل رگرسیون غیر خطی چند متغیره ارتباط مشخص شد مؤثرترین  عامل در پیش بینی ضریب آویزش پارچه، طول خمشی آن در دو راستای طولی و عرضی است. با توجه رابطه‌ای توسعه یافته برای پیش بینی ضریب آویزش بر اساس دو عامل مذکور مشخص گردید که ضریب همبستگی بین نتایج تجربی و پیش­بینی مدل برابر با 90/0 و مقادیر خطا در محدوده 25/0 تا 42/5 درصد با میانگین 39/1 درصد بوده که حاکی از انطباق خوب بین نتایج مدل و نتایج روش کیوسیک است. همچنین از مقایسه رتبه بندی پارچه ها بر اساس نتایج مدل و نتایج ارزیابی ذهنی داوران مشخص گردید که رتبه 15 نمونه پارچه در هر دو روش یکسان بوده و در سایر نمونه ها اختلاف محدود به یک رتبه می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of fabric physical parameters on its objective and subjective drape

نویسندگان [English]

  • Alireza Ghaderi 1
  • Alireza Mostahfezian 1
  • Mohammad Saleh Ahmadi 2
1 Department of Textile Engineering, Yazd University
2 Faculty member of the Faculty of Textile Engineering, Yazd University
چکیده [English]

The drape of fabric is one of the features that influence the aesthetics and comfort of clothing. In this study, the effect of important physical fabric parameters, including weight, thickness, density, bending length (in longitudinal, transverse and oblique directions) in 26 different woven (with plain, twill, and satin weaves) and knitted fabrics on their drape coefficient was investigated. The drape coefficient was evaluated by both objective (by performing the Cusick test) and subjective (ranking by 5 judges) methods. Then, by Nonlinear multivariate regression analysis, it was determined that the most effective factors in predicting the drape coefficient of the fabrics are its bending length in both longitudinal and transverse directions. According to the relationship developed for predicting the drape coefficient based on the two mentioned factors and calculating the error percentage, it was found that the correlation coefficient between the experimental and the predicted results was 0.90 and the error values ranged from 0.25 to 5.42% with an average of 1.39%, which indicates a good agreement between the model results and the results of the Cusick method. In addition, from comparing the ranking of fabrics based on the model results and the subjective evaluation results, it was found that the rank of 15 fabric samples is the same in both methods and the difference is limited to one rank in other samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fabric drape
  • bending length
  • subjective evaluation
  • objective evaluation
  • Nonlinear multivariate regression
[1]. Lo, M.W, Hu, J.L, Li, L.K, Modeling a fabric drape profile, Text. Res. J., 72(5), 454-463, 2002
[2]. Hearle, J.W.S, Grosberg, P, Backer, S, Structural mechanics of fibers, yarns, and fabrics, Vol. 1,Wiley-Interscience, 1969.
[3]. Chu, C. C., Cummings, C. L., & Teixeira, N. A., Mechanics of elastic performance of textile materials. Part V: a study of the factors affecting the drape of fabrics-the development of a drapemeter. Text. Res. J., 20(8), 539-548, 1950
[4]. Cusick, G.E, The Measurement of Fabric Drape, J. Text. Inst., 59(6), 253-260, 1968.
[5]. Hearle, J.W.S., Amirbayat, J, The Design of a Multipurpose Fabric Tester, J. Text. Inst., 4, 588-597, 1988.
[6]. Collier, B.J, Measurement of Fabric Drape and Its Relation to Fabric Mechanical Properties and Subjective Evaluation, Cloth. Text. Res. J., 10(1), 46-52, 1991.
[7]. Stylios, G.K, Zhu, K, The Characterization of the Static and Dynamic Drape of Fabrics, J. Text. Inst., 88(4), 465-475, 1997.
[8]. Kenkare, M, Lamar, T.A.M, Pandurangan, P, Eischen, J, Enhancing accuracy of drape simulation. Part 1: Investigation of drape variability via 3D scanning, J. Text. Inst., 99(3), 211-218, 2008.
[9]. Buyukaslan, E, Kalaoglu, F, Jevsnik, S, Drape simulation and subjective assessment of virtualdrape, 17th World Textile Conference AUTEX, Corfu, Greece, 2017.
[10]. Šarac, T, Stepanović, J, Demboski, G, Petrović, P, Fabric Draping and Cotton Fabric Structure Relation Analysis, Adv. Technol., 4(1), 84-88, 2015.
[11]. Süle, G, Investigation of bending and drape properties of woven fabrics and the effects of fabric constructional parameters and warp tension on these properties, Text. Res. J., 82(8), 810-819, 2012.
[12]. Özdil N, Özgüney, A.T, Süpüren Mengüç, G, Sertsöz, S, Influence of Yarn and Fabric Construction Parameters on Drape and Bending Behavior of Cotton Woven Fabrics, Tekst Konfeksiyon, 24(2), 169-179, 2014.
]13[. اردکانی ط.، هادی پور ش.، علمدار ع.ا.، سنجش افتایش پارچه های تاری پودی با بکارگیری روش اعمال نیروی متمرکز،هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران،یزد، 1391.
]14[. رضایی ف.، پیوندی پ.، ابراهیمی س.، شبیه سازی رفتار آویزش پارچه با استفاده از مدل جرم و فنر، علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 4، 11-3، ۱۳۹۳.
]15[. نمیرانیان ب.، مدرسی و.، بررسی تاثیر خصوصیات مکانکیی بر رفتار قالب پذیری پارچه فاستونی، علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 1، 14-9، ۱۳۹1.
]16[. عرشی ع.، مقسم ع.، گوهری س.ز.، پیش بینی رفتار خمش پارچه تاری- پودی با استفاده از مدل مکانیکی بر اساس نظریه خمش میله کشسان یک سر گیردار، علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 3، 38-29، ۱۳۹2.
[17]. Hearle, J. W. S., and J. Amirbayat, Analysis of drape by means of dimensionless groups, Text. Res. J., 56(12), 727-733, 1986.
[18]. Amirbayat, J. and Hearle, J. W. S., The anatomy of buckling of textile fabrics: Drape and conformability. J. Text. Inst, 80(1), 51-70, 1989.
[19]. Hu, J., and Yuk-Fung, C., Effect of fabric mechanical properties on drape, Text. Res. J., 68(1), 57-64, 1998.
[20]. Shyr, T. W., Wang, P. N., and Cheng, K. B., A comparison of the key parameters affecting dynamic and static drape coefficients of natural fibre woven fabrics by a newly devised dynamic drape automatic measuring system. Fibres Text. East. Eur., 15(3), 81, 2007.
[21]. Sanad, R. and Cassidy, T., Investigating garment drape behaviour. J. Fiber Bioeng. Inform., 8(1), 47-56, 2015.
[22]. Fan, J., and Lawrance, H., Engineering apparel fabrics and garments. Woodhead Publishing in Textiles, Oxford, 2009.