مطالعه اثر نرم کننده سیلیکونی بر خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با تخلیه الکتریکی کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی نساجی، صندوق پستی 144- 18155

چکیده

در این پژوهش، پارچه های پنبه ای عمل آوری شده و نشده با کرونا با مقادیر مختلف از نرم کننده سیلیکونی تکمیل شد. خواصی مانند طول خمش، زمان جذب آب و زاویه بازگشت از چروک اندازه گیری شد. میکروسکوپی الکترونی پویشی )SEM ( برای بررسی شکل شناسی سطح و طیف سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه )ATR/FTIR ( برای بررسی اتصالات شیمیایی در سطح به کار گرفته شد. با افزایش مقادیر نرم کننده طول خمش کاهش و زمان جذب آب و زاویه بازگشت از چروک نمونه ها افزایش یافت. با استفاده از ریزنگارهای SEM ذرات نرم کننده و عمل آوری پارچه با کرونا قابل مشاهده است. طبق نتایج طیف سنجی ATR/FTIR از سطح لیف پنبه و با مقایسه پنبه کرونا شده و نشده می توان گفت، در پنبه کرونا شده با افزودن نرم کننده سیلیکونی گروه های آبدوست در سطح لیف افزایش یافته است، در حالی که در پنبه کرونا نشده کاهش گروه های آبدوست مشاهده می شود و نرم کننده اثر بیشتری بر سطح گذاشته است و این نتایج مطابق با نتایج جذب آب، طول خمش و زاویه بازگشت از چروک است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Silicon Softener on Some Properties of Corona Discharge Treated Cotton Fabric

نویسندگان [English]

  • Shirin Nourbakhsh
  • Sanaz Jafari
  • Maziyar Parvinzadeh
چکیده [English]

In this research, silicon softener was used on untreated and corona treated cotton fabrics. Cotton fabrics were treated at different concentrations of silicon softener. The bending length, crease recovery angle and wetting time were determined. By increasing the concentration of softener, the bending length decreased while the wetting time and crease recovery angle increased. Scanning electron microscopy (SEM( was used for investigation of surface morphology. The SEM micro-graphs from the samples showed etching effect on the cotton fabric samples treated with corona discharge which could be a reason for better absorption of the softener into the fiers. The silicon softener was also observed on the surface of treated and untreated cotton fabrics. The FTIR/ATR analysis confimed the chemical change on the surface of treated cotton fabric which could be due to the increase of hydrophilic groups. The results also showed that the presence of the silicon softener on the surface of corona treated cotton fabric enhanced the hydrophilicity. These results are in agreement with the results of bending length, wetting time and crease recovery angle. The results showed the orientation of silicon softener on the surface of untreated cotton and absorption of softener into the cotton fabrics treated with corona discharge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cotton
  • corona discharge
  • silicon softener
  • bending length
  • crease recovery