موضوعات = پردازش تصویر
ارزیابی کرنش و تغییر شکل سطحی پارچه‌های تاری پودی با استفاده از روش همبستگی تصویر

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 26-40

پریسا ترابی؛ محمد جواد عبقری؛ سید منصور بیدکی؛ عماد اولیاء


مروری بر روشهای استخراج کراتین از الیاف و کاربردهای آن در منسوجات پزشکی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 5-19

خلیل الرحمن خلیلی پوررودی؛ فاطمه داداشیان؛ عاطفه سلوک؛ سوگل کیان ارثی


مروری بر روش های تولید، ارزیابی و تشخیص الگوی استتاری

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 9-21

منا زینل پور یزدی؛ پدرام پیوندی


مروری بر روش‌های اندازه‌گیری پارامترهای نخ با استفاده از پردازش تصویر

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 31-44

نعیمه باغشاهی؛ پدرام پیوندی؛ محمد علی توانایی


پردازش تصویر برای بهینه سازی روش های آستانه گیری و تعیین قطر نانوالیاف

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 17-28

ندا دهقان؛ پدرام پیوندی؛ محمدعلی توانایی


اثر موقعیت استقرار فتیله در بخش تغذیه ماشین چندلاکنی بر توزیع شعاعی الیاف در سطح مقطع عرضی نخ پنبه - پلی استر

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 39-46

علیرضا حسین پور کاسگری؛ عبدالرسول مقسم؛ مهیار سلیمانی اشرفی؛ پیمان ولی پور


خوشه بندی تصاویر پوشاک با استفاده از پردازش تصویر و الگوریتم K-means

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 3-10

زهره زارع نژاد؛ پدرام پیوندی


استخراج و طبقه‌بندی تصاویر طرح سنگ شور پوشاک جین با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی K-means

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 209-215

زینب مزدک؛ پدرام پیوندی؛ علی اصغر علمدار یزدی