ارزیابی کرنش و تغییر شکل سطحی پارچه‌های تاری پودی با استفاده از روش همبستگی تصویر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

2 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

با توجه به کاربرد گسترده پارچه‌ها در مصارف گوناگون و اهمیت تغییر شکل آن‌ها تحت نیروهای مختلف و همچنین خواص مکانیکی‌ مورد انتظار در کاربرد نهایی، ارزیابی خصوصیاتی ازجمله تغییرشکل و کرنش سطحی پارچه از اهمیت بسزایی برخوردار است. در روش‌های مرسوم، کرنش پارچه توسط دستگاه استحکام سنج به‌صورت کلی ارائه می‌گردد بطوریکه تعیین کرنش هر بخش از پارچه نیازمند استفاده از دستگاه کرنش‌سنج بوده که در این حالت هم فقط کرنش یک بخش از پارچه قابل اندازه گیری می باشد. اما در این پژوهش به بررسی و ارزیابی تغییر شکل پارچه و تعیین کرنش بخش‌های مختلف از سطح پارچه‌های تاری پودی پلی استر/ پنبه با بافت تافته با استفاده از روش میزان همبستگی تصاویر قبل و بعد از اعمال ازدیادطول به پارچه، پرداخته‌شده است. با توجه به نتایج به‌دست آمده از میزان همبستگی بخش‌های مختلف پارچه می‌توان بیان نمود که این روش می‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی کرنش و تغییر شکل سطحی پارچه‌های تاری‌پودی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of strain and deformation of the surface of woven fabrics using image correlation method

نویسندگان [English]

  • Parisa Torabi 1
  • Mohammad Javad Abghary 1
  • S.Mansour Bidoki 2
  • Emad Owlia 1
1 Department of Textile Engineering, Yazd University
2 Faculty of Textile Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Considering the widespread use of fabrics in various uses and the importance of their deformation under different forces as well as the mechanical properties expected in the final application, it is important to evaluate the properties such as the deformation and surface strain of the fabric. In conventional methods, the strain of the fabric is provided by the strength measuring device in general, so that the determination of the strain of each part of the fabric requires the use of a strain gauge device, and in this case, only the strain of one part of the fabric can be measured. However, in this research, the change of shape of the fabric and the determination of the strain of different parts of the surface of the cotton/ polyester woven fabric with plain structure using the method of correlation of the images before and after the elongation have been discussed. According to the results obtained from the degree of correlation of different parts of the fabric, it can be said that this method can be a suitable criterion for evaluating the strain and surface deformation of woven fabrics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surface strain
  • surface deformation
  • woven fabric
  • image processing
  • image correlation
[1] Seyedin, S., Razal, J. M., Innis, P. C., Jeiranikhameneh, A., Beirne, S., & Wallace, G. G., Knitted strain sensor textiles of highly conductive all-polymeric fibers, ACS Appl. Mater. Interfaces., 7, 21150-21158, 2015.‏
[2] McQueen, R. H., & Vaezafshar, S., Odor in textiles: A review of evaluation methods, fabric characteristics, and odor control technologies, Text. Res. J., 90, 1157-1173,‏ 2020.
‏[3] Begum, M., & Milašius, R., Factors of Weave Estimation and the Effect of Weave Structure on Fabric Properties: A Review, Fibers., 10, 74, 2022.‏
[4] Foroughi, J., Spinks, G. M., Aziz, S., Mirabedini, A., Jeiranikhameneh, A., Wallace, G. G., & Baughman, R. H., Knitted carbon-nanotube-sheath/spandex-core elastomeric yarns for artificial muscles and strain sensing, ACS Nano., 10, 9129-9135, 2016.‏
[5] Seyedin, S., Moradi, S., Singh, C., & Razal, J. M., Data on kilometer scale production of stretchable conductive multifilaments enables knitting wearable strain sensing textiles, Data Brief., 18, 1765-1772, 2018.‏
[6] Cai, G., Yang, M., Xu, Z., Liu, J., Tang, B., & Wang, X., Flexible and wearable strain sensing fabrics, Chem. Eng. J., 325, 396-403, 2017.‏
[7] Kaplan, V., Varan, N. Y., Dayik, M., Turhan, Y., & Durur, G., Detection of Warp Elongation in Satin Woven Cotton Fabrics Using Image Processing, Text. East. Eur., 2016.
 [8] Torabi, P., Abghary, M. J., Bidoki, S. M., & Owlia, E., A New Method for Measuring Fabric Plain Strain Using the Gray-Scale Intensity Index of Image, Fibers Polym., 22,  2892-2899, 2021.‏
[9] Mishra, R., Jamshaid, H., & Militky, J., Investigation of mechanical properties of basalt woven fabrics by theoretical and image analysis methods, Fibers Polym., 18, 1369-1381, 2017.‏
[10] Kilinçarslan, S., Uncu, I. S., Akkurt, İ., Gunoglu, K. A. D. İ. R., Akarslan, F., & Coskunsu, S., Determination of Radiation Shielding Properties of Fabrics using Image Processing Method, Acta Phys. Pol. A.,132, 1171-1172, 2017.‏
[11] Kumbhar, P. Y., Mathpati, T., Kamaraddi, R., & Kshirsagar, N., Textile fabric defects detection and sorting using image processing, Int. j. res. emerg. sci. technol., 3, 2016.
[12] Mahmood, T., Ashraf, R., & Faisal, C. N., An efficient scheme for the detection of defective parts in fabric images using image processing, J. Text. Inst., 1-9, 2022.‏
[13] Mohamed, A. L., & Hassabo, A. G., Review of silicon-based materials for cellulosic fabrics with functional applications, J. Text. Color. Polym., 16,139-157, 2019.
[14] Hung, P., & Voloshin, A. S., In-plane strain measurement by digital image correlation, J. Braz Soc Mech Sci., 25, 35-43, 2003.