دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، تیر 1398، صفحه 1-74 

مقاله پژوهشی

بررسی و مدلسازی تأثیر شکل میدان مغناطیسی بر فرآیند الکتروریسی

صفحه 37-47

محمدرضا فلاح زاده؛ پدرام پیوندی؛ محمدعلی توانایی