دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 26، تابستان 1398، صفحه 1-74