بررسی تاثیر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند در پوشاک ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه و عضو هیات علمی گروه مهندسی نساجی، پوشاک و مد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

2 مدرس دانشگاه

چکیده

برندهای پوشاک ورزشی نقش چشم‌گیری در دنیای تجارت و بازاریابی داشته‌اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آگاهی از برند بر ارزش ویژه‌ی برند در صنعت پوشاک ورزشی انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل اساتید و دانشجویان تربیت بدنی، طراحان لباس و مهندسین نساجی بودند که 650 نفر به عنوان نمونه از بین آنها انتخاب گردید. نظرسنجی و گرداوری داده‌ها به کمک پرسشنامه‌ی استاندارد انجام پذیرفت که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ، 0.86 تعیین شد. یافته‌های تحقیق نشان داد میانگین تمامی ابعاد ارزش ویژه‌ی برند‌های خارجی از ارزش ویژه‌ی برند‌های ایرانی بالاتر بود که نشان دهنده‌ی رضایت بیشتر از برند‌های خارجی است. نتایج همچنین حاکی از آن است که تمامی ابعاد ارزش ویژه‌ی برند رابطه‌ی مثبت و معنا‌داری با یکدیگر داشته که در این بین آگاهی از برند و کیفیتِ ادراک شده از برند بیشترین ارتباط و پس از آن استایل و سبک، وفاداری به برند، طرح و نقش، تداعی برند، کیفیت البسه، رنگ و پارچه، و قیمت، ، در سطوح بعدی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of brand awareness on brand equity in sports apparel

نویسندگان [English]

  • PEIMAN VALIPOUR 1
  • Maryam Sayary 2
1 Textile Eng., apparel and mod department
2 teacher in university
چکیده [English]

Sports apparel brands have played a significant role in the world of business and marketing. The present study aimed to investigate the impact of brand awareness on the brand equity in the sports apparel industry by conducting a descriptive research survey and the statistical techniques. Six hundred fifty individuals, including the physical education trainers and students, clothing designers, and textile engineers, participated in this survey. A designed survey questionnaire was employed for data collection. The reliability of the questionnaire was validated using Cronbach's alpha, and the result was 0.86, indicating a high level of internal consistency. The results of our study showed that the shopping value, satisfaction, and loyalty for foreign brands were generally higher than those of Iranian brands and significantly related. The most substantial relation was found to be between brand awareness and the perceived quality of the brand among several other aspects, including the equity, style, fidelity, design & pattern, brand association, the quality of clothing, color and fabric, and price.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand value
  • Iranian brand
  • foreign brand
  • sportswear
  • Characteristics of clothing
1.     Lora, S., Cowie, B. S. (2001). “Relationship between male cyclists' sport clothing involvement sport clothing interests and commitment to cycling”. Thesis (M. S) O hio state university.
2.    محرم زاده، م(1385). مدیریت بازاریابی ورزشی، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد ارومیه، چاپ دوم، ص119.
3.     شکارچی، م، ولی پور، پ ( 1397). بررسی تاثیر شاخصه‌های رنگی البسه بر وفاداری مشتریان با نقش واسطه ای شخصیت و وجهه برند (مطالعه موردی: برند(Lc wakiki). علوم وفناوری نساجی پوشاک، دوره  7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 47-56
4.    آزادی، ر؛ یوسفی، ب؛ عیدی، ح (1396) ارزیابی ارزش ویژه برند و عوامل موثر بر آن در صنعت پوشاک ورزشی (مقایسه برندهای ورزشی معتبر ایرانی و خارجی).
5.    فروزانفر، م؛ نجفی پور، ا؛ حقیقت قهفرخی، ف. (1395). سنجش عوامل موثر بر خرید کالای ورزشی از دیدگاه دانشجویان. ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی، حسابداری و مدیریت. با رویکرد کاربردی پژوهش نوین.
6.    کروبی، م؛ بهاری، ش؛ محمدی، س؛ بهاری، ج؛ بذله، م (1397). ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در بین مشتریان ورزشی( مطالعه موردی: برند علی دایی). مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره 1، شماره 1.
7.    حضرتی سقزچی، س؛ ولی پور، پ (1396). تاثیر شبکه های اجتماعی در بهبود وفاداری و ارتباط مشتری برند (مطالعه موردی: برند پوشاک هیپلند). دهمین همایش فنی مهندسی و علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر.
8.    حقیقی، م؛ حسینی، ح؛ اصغریه اهری، ح؛ آرین، الف؛ دریکنده، ع (1391). بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه بر وفاداری مشتریان از منظر مشتریان شرکت ایرانسل. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین.
9.    رستگار، ع؛ خضری، ر؛ کریمی یزدی، ع (1395). تاثیر برند بر رفتار مصرف کننده. چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
10.Ravindar, R. (2012). “Chandrajeet, K. Creating Consumer Based Brand Equity in Indian Sport Shoe Market”, Business & Management Review. (2), P. 131.
11.Aaker, D. (1991). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of the Brand Name. New York: The Free Press.
12.Keller, K. L. (1999). Managing brands for long time: Brand reinforcement and revitalization strategies. California Management Review, 41(3),102-124.
13.Aaker, J. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research 34, pp 347-356.
14.  سیاری، م؛ ولی پور، پ(1398). مروری بر ویژگی البسه بر ارزش ویژه برند در پوشاک ورزشی. نخستین کنفرانس ملی مهندسی نساجی و پوشاک و مد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، 11 اردیبهشت 1398  
15.    عقیلی، فدرا؛ ولی­پور، پیمان؛ ابراهیم­نژاد، علی. اولویت­بندی معیارهای تأثیر اکسسوری در کالای لاکچری بر ارزش ویژه برند با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله­مراتبی(مورد مطالعه: پوشاک آویشن). دومین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، دوم اسفند 1396.
16.       سیاری، م؛ ولی پور، پ(1398). بازاریابی مد در پوشاک ورزشی، چاپ اول، انتشارات بامداد کتاب
17.      حاجی نژاد، ح؛ معین فر، م؛ بنسری، ع(1395). بررسی ارزش ویژه برند و مولفه‌های آن در صنعت پوشاک ورزشی ایران. اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی.
18.        Cui,W. (2011). Creating consumer-based brand equityin the cginese sports shoes market. Aalborg University,degree of Master of Science in International Marketing.
19.      سید جوادین و شمس، ر(1386). عوامل تعیین کننده ارزش ویژه برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانان، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی(مدیریت).تابستان 1386 - شماره 24 و 25 صفحه 73-96
20.      کشکر، س؛ قاسمی، ح؛ تجاری، ف(1392). مدیریت بازاریابی ورزشی. چاپ دوم، انتشارات علم و هنر
21.      ابراهیمی، ک، ولی پور، پ، (1396) مطالعه تطبیقی نقش و رنگ در لباس زنان کُرد در ایران، عراق و ترکیه، انتشارات ملرد
22.      مرتضوی فر، سید رسول، پایان نامه بررسی نقش عوامل موثر بر انتخاب رنگ پوشاک ورزشی، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، بهمن ماه 1394
23.     آقاجانی، ف؛ ولی پور، پ. مطالعه اثر ویژگی‌های مرتبط با البسه بر ارزش ویژه برند خانم و آقا (مطالعه موردی: Lcwikiki استان مازندران) علوم وفناوری نساجی پوشاک، دوره جدید، شماره 4، شماره پیاپی20، صص27-15، 1396
 
24.     سیاری، م؛ ولی پور، پ(1398). نقش ویژگی البسه بر ارزش ویژه برند در صنعت پوشاک ورزشی. نخستین کنفرانس ملی مهندسی نساجی و پوشاک و مد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، 11 اردیبهشت 1398  
1.     Lora, S., Cowie, B. S. (2001). “Relationship between male cyclists' sport clothing involvement sport clothing interests and commitment to cycling”. Thesis (M. S) O hio state university.
2.    محرم زاده، م(1385). مدیریت بازاریابی ورزشی، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد ارومیه، چاپ دوم، ص119.
3.     شکارچی، م، ولی پور، پ ( 1397). بررسی تاثیر شاخصه‌های رنگی البسه بر وفاداری مشتریان با نقش واسطه ای شخصیت و وجهه برند (مطالعه موردی: برند(Lc wakiki). علوم وفناوری نساجی پوشاک، دوره  7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 47-56
4.    آزادی، ر؛ یوسفی، ب؛ عیدی، ح (1396) ارزیابی ارزش ویژه برند و عوامل موثر بر آن در صنعت پوشاک ورزشی (مقایسه برندهای ورزشی معتبر ایرانی و خارجی).
5.    فروزانفر، م؛ نجفی پور، ا؛ حقیقت قهفرخی، ف. (1395). سنجش عوامل موثر بر خرید کالای ورزشی از دیدگاه دانشجویان. ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی، حسابداری و مدیریت. با رویکرد کاربردی پژوهش نوین.
6.    کروبی، م؛ بهاری، ش؛ محمدی، س؛ بهاری، ج؛ بذله، م (1397). ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در بین مشتریان ورزشی( مطالعه موردی: برند علی دایی). مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره 1، شماره 1.
7.    حضرتی سقزچی، س؛ ولی پور، پ (1396). تاثیر شبکه های اجتماعی در بهبود وفاداری و ارتباط مشتری برند (مطالعه موردی: برند پوشاک هیپلند). دهمین همایش فنی مهندسی و علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر.
8.    حقیقی، م؛ حسینی، ح؛ اصغریه اهری، ح؛ آرین، الف؛ دریکنده، ع (1391). بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه بر وفاداری مشتریان از منظر مشتریان شرکت ایرانسل. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین.
9.    رستگار، ع؛ خضری، ر؛ کریمی یزدی، ع (1395). تاثیر برند بر رفتار مصرف کننده. چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
10.Ravindar, R. (2012). “Chandrajeet, K. Creating Consumer Based Brand Equity in Indian Sport Shoe Market”, Business & Management Review. (2), P. 131.
11.Aaker, D. (1991). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of the Brand Name. New York: The Free Press.
12.Keller, K. L. (1999). Managing brands for long time: Brand reinforcement and revitalization strategies. California Management Review, 41(3),102-124.
13.Aaker, J. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research 34, pp 347-356.
14.  سیاری، م؛ ولی پور، پ(1398). مروری بر ویژگی البسه بر ارزش ویژه برند در پوشاک ورزشی. نخستین کنفرانس ملی مهندسی نساجی و پوشاک و مد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، 11 اردیبهشت 1398  
15.    عقیلی، فدرا؛ ولی­پور، پیمان؛ ابراهیم­نژاد، علی. اولویت­بندی معیارهای تأثیر اکسسوری در کالای لاکچری بر ارزش ویژه برند با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله­مراتبی(مورد مطالعه: پوشاک آویشن). دومین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، دوم اسفند 1396.
16.       سیاری، م؛ ولی پور، پ(1398). بازاریابی مد در پوشاک ورزشی، چاپ اول، انتشارات بامداد کتاب
17.      حاجی نژاد، ح؛ معین فر، م؛ بنسری، ع(1395). بررسی ارزش ویژه برند و مولفه‌های آن در صنعت پوشاک ورزشی ایران. اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی.
18.        Cui,W. (2011). Creating consumer-based brand equityin the cginese sports shoes market. Aalborg University,degree of Master of Science in International Marketing.
19.      سید جوادین و شمس، ر(1386). عوامل تعیین کننده ارزش ویژه برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانان، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی(مدیریت).تابستان 1386 - شماره 24 و 25 صفحه 73-96
20.      کشکر، س؛ قاسمی، ح؛ تجاری، ف(1392). مدیریت بازاریابی ورزشی. چاپ دوم، انتشارات علم و هنر
21.      ابراهیمی، ک، ولی پور، پ، (1396) مطالعه تطبیقی نقش و رنگ در لباس زنان کُرد در ایران، عراق و ترکیه، انتشارات ملرد
22.      مرتضوی فر، سید رسول، پایان نامه بررسی نقش عوامل موثر بر انتخاب رنگ پوشاک ورزشی، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، بهمن ماه 1394
23.     آقاجانی، ف؛ ولی پور، پ. مطالعه اثر ویژگی‌های مرتبط با البسه بر ارزش ویژه برند خانم و آقا (مطالعه موردی: Lcwikiki استان مازندران) علوم وفناوری نساجی پوشاک، دوره جدید، شماره 4، شماره پیاپی20، صص27-15، 1396
24.     سیاری، م؛ ولی پور، پ(1398). نقش ویژگی البسه بر ارزش ویژه برند در صنعت پوشاک ورزشی. نخستین کنفرانس ملی مهندسی نساجی و پوشاک و مد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، 11 اردیبهشت 1398