بررسی تاسیس کارگاه‌های تولید فرش دست‌باف در شهر‌ک‌های صنعتی کرمان با بهره‌گیری از ماتریس SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فرش دانشکد ههنرهای کاربردی دانشگاه هنر

2 دانش آموخته رشته فرش دانشگاه هنر

چکیده

شکل‌گیری و ایجاد شهرک‌های صنعتی در ناحیه یا حوزه‌ای جغرافیایی جهت تسهیل‌گری فرایند تولید می‌باشد. در استان کرمان که یکی از کانون‌های بافت و تولید فرش دست‌باف می‌باشد، بافت به روش تولید خانگی یا متمرکز انجام می‌شود که هر یک مشکلات خاص خود را داراست. به همین علت استقرار یا توسعۀ کارگاه‌های بافت در شهرک‌های صنعتی همیشه موضوع مورد چالش بوده است. پژوهش حاضر با هدف تبیین ماتریس سوات برای تأسیس کارگاه‌های تولید فرش در شهرک‌های صنعتی کرمان انجام شد. جامعه‌آماری این پژوهش شامل کلیه متخصصان و دست‌اندرکاران فرش شهر کرمان بود. جمع‌آوری داده-ها با مطالعات کتابخانه‌ای، پرسشنامه و مصاحبه‌ انجام شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و استفاده از تحلیل ماتریس SWOT مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که مهم‌ترین نقاط قوت عبارت‌اند از: ارزش‌افزوده بالا نسبت به تولید خانگی، بالا بودن مزیت نسبی برای هزینه تولید، امکان تکمیل ظرفیت‌های خالی از طریق برون‌سپاری. مهم‌ترین نقاط ضعف: هزینه بالای حمل و نگهداری و تامین مواد اولیه، بیدخوردگی فرش در اثر انبارداری طولانی‌مدت، مهم‌ترین فرصت‌ها: استفاده از منابع بالقوه و بالفعل نسبتاً مناسب استان (پشم سیرجان)، نیروی کار فراوان و نسبتاً ارزان، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پایین‌تر بودن قیمت تمام‌شده نسبت به تولیدات خانگی و درنهایت مهم‌ترین تهدید‌ها: نوسان بازار برای خرید مواد اولیه، ضعف شبکه‌های توزیع و حمل‌ونقل مناسب. نتایج نشان داد، کرمان به لحاظ کلی ازنظر زیرساختها قابلیت تأسیس کارگاه‌های فرش‌بافی در شهرک‌های صنعتی را دارد، اما این امر با تهدیدهایی مواجه است که اگر مدیریت کلان بر آن حاکم باشد، می‌تواند بر آن‌ها فائق گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Hand-woven Carpet Workshops in Kerman Industrial Towns using the SWOT Matrix

نویسندگان [English]

 • zahra ahmadi 1
 • Rsool Hemat abadi 2
1 Carpet Group Applied Art Faculty Art University
2 Graduated student from Art University
چکیده [English]

Industrial estates are concentrated in a geographical area that facilitates the production process due to the nature of their formation and creation. In Kerman province, which is one of the centers of weaving and production of handmade carpets, the establishment or development of weaving workshops in industrial estates has been a challenge. The process of producing handmade carpets is done in different ways at home and in the workshops (Centralized production workshops). Handmade carpets are one of the most important strategic goods in terms of job creation and non-oil exports. Handmade carpets are produced in the home or central workshops. In different cities, some central workshops are located in industrial towns. Each method of production has its own advantages and disadvantages. The purpose of this study was to explain the SWOT matrix for establishing hand woven-carpet manufacturing workshops in Kerman industrial towns. The statistical population included all the carpet experts and producers in Kerman. The statistical sample was 35 handwoven carpet experts who were tested using a bullet-proof method. The research data were collected through library studies, and questionnaires and data were analyzed using SPSS software and SWOT matrix. The results showed that the most important strengths of carpet workshops in Kerman industrial towns were: high added value compared to domestic production, high relative advantage for production costs, high quality of carpets, coherence of the production process at the workshops, and also the ability to fill vacant capacity through outsourcing. The most important weaknesses were: the high cost of transportation and maintenance of raw materials, human resource inflation, supply problems of raw materials, beetle damage for carpets, and high primary investment to start the work. The most important opportunities were: the use of raw material sources of the province (Sirjan wool), the abundant and relatively cheap labor, lowering the total price, and the most important threats are the volatility of the market for the purchase of raw materials, the weakness of distribution and transportation networks, the lack of standards and supervision, the lack of accurate statistics and information of carpet production conditions. The results showed Kerman has a general view of the infrastructure of the establishment of carpet workshops in industrial towns. However, there are still many threats that can be overcome if macro-management operates.

کلیدواژه‌ها [English]

 • SWOT Matrix
 • Kerman Carpet
 • Carpet Workshops
 • Industrial Towns
 • Centralized production
 • Bekele G. W., Jackson R. W.,Theoretical Perspective on Industry Cluster ¸Regional Research Institution West Virginia University, 2006.

2.صادقی زرندی، ف.، مطالعه وضعیت موجود فرش دستباف کرمان با رویکرد تحلیل سوات، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و فرهنگ اردکان، 1394.

 • Sidharta I., Machmud S., Business Models for SMES in Bandung: SWOT Analysis, J. Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship Vol. 8, No. 1, 51-61, 2014.

4.همت آبادی ر.، بررسی تاسیس کارگاه­های تولید فرش دست­باف در شهر­ک­های صنعتی کرمان با تبیین ماتریس SWOT، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر، 1396.

 • Adhitityokoendholo A.W., Sulistyowati N., Skom MM., Strategic Planning Analysis of Information System Technology Using SWOT Method, Int. Journal of Scientific and Research Publications, Vol. 9, Issue 4, April, 2250-3153, 2019.

6.حق‌شناس کاشانی ف.، سعیدی، ن. و حسن‌پور پازاواری م.، برنامه‌ریزی استراتژیک برای صنعت فرش کشور در آستانه عضویت WTO با استفاده از ماتریس SWOT، بررسی‌های بازرگانی، 43، 1389.

7.برزگری  م.، شفیعی ب. ، شمس غ.، تحلیل استراتژیک زنجیره ارزش فرش دستباف براساس مدل SWOT ، مطالعه موردی :استان یزد، کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی،1393.

8.یزدانی کریمی، ن.، نقش فرش دستباف ایرانی در رویکرد اقتصاد مقاومتی. مجله روند، 71، 1394.

 • Amiri Aghdaie S. F., Zare Zardeini H., A SWOT Analysis of Persian Handmade Carpet Exports, International Journal of Business and Management, Vol. 7, No. 2. , 2012.
 • Saeedi, N., Azari, T. and Maleki T., Influence world trade organization on Iran’s carpet industry compatibility, African Journal of Business Management Vol.6 (4), pp. 1483-1489, 2012.
 • Jeyaraj, K.L., Muralidharan, C., Senthilvelan, T, Deshmukh, S.G., Application of SWOT and Principal Component Analysis in a Textile Company - A Case Study, Int. Journal of Engineering Research and Development, Vol. 1, Issue 9, PP.46-54, (2012).
 • Izsak K., Ketels C., Lämmer-Gamp, G. Smart Guide to Cluster Policy Guidebook Series. How to Support SME Policy from Structural Funds; European Commission, Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs: Brussels, Belgium, 2016.
 • Delgado, M.; Porter, M.E.; Stern, S. Defining clusters of related industries. J. Econ. Geogr., 16, 1–38, 2016.
 • Kumar Khatri J., Metri B., SWOT-AHP Approach for Sustainable Manufacturing Strategy Selection: A Case of Indian SME, Global Business Review, Vol. 17, Issue 5, 53-60, 2016.

15.زارع نیکوپرور یزدی الف.،  داودی رکن آبادی الف.،  نایب زاده ش.، حاتمی نسب ح.، آسیب شناسی طراحی پارچه ولباس در ایران، مجله علوم و فناوری نساجی و پوشاک، دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، 5-16،1399.

21.حاجی نژاد علی، پایدار ابوذر، باقری فاطمه، عبدی ناصر، تدوین برنامه راهبردی توسعه گردشگری روستایی ایران، سیاست های راهبردی و کلان،  دوره2، شماره:8، 135-111، 1393.