دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار 1397، صفحه 5-61 

مقاله پژوهشی

1. بررسی ریزساختار نانوالیاف ژلاتین الکتروریسی شده

صفحه 5-9

کوشینا کوشا؛ Sima Habibi؛ اعظم طالبیان


4. ارزیابی رفتار درز در برابر نیروهای کششی

صفحه 29-38

ندا نعیمی؛ دکتر فاطمه موسی زادگان؛ مسعود لطیفی