دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار 1397، صفحه 5-61 
4. ارزیابی رفتار درز در برابر نیروهای کششی

صفحه 29-38

ندا نعیمی؛ دکتر فاطمه موسی زادگان؛ مسعود لطیفی