بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

 • چراغعلی، محمدحسن [1] تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

 • ضرغام، شمیم [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی نساجی، تهران، ایران

ط

ع

غ

 • غیبی، علی [1] دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی، قطب علمی و پژوهشکده نساحی، تهران، ایران

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

 • ودود، مرتضی [1] عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
 • ودود، مرتضی [1] گروه مهندسی نساجی، دانشگاه یزد
 • ولی پور، پیمان [1] قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، گروه مهندسی نساجی و پوشاک، صندوق پستی 163
 • ولی پور، پیمان [1] مدیر گروه وعضو هیات علمی گروه مهندسی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
 • ولی پور، پیمان [2] مدیر گروه وعضو هیات علمی گروه مهندسی نساجیو پوشاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
 • ولی پور، پیمان [1] قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، گروه مهندسی نساجی، صندوق پستی 163
 • ولی پور، پیمان [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر/مازندران،دانشگاه آزاداسلامی واحدقائمشهر،دانشکده فنی مهندسی،گروه مهندسی نساجی،صندوق پستی 163
 • ولی پور، پیمان [2] عضو هئیت علمی گروه مهندسی نساجی و پوشاک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
 • ولی پور، پیمان [1] دانشکده مهندسی نساجی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران
 • ولیپور، پیمان [1] قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی نساجی و پوشاک، صندوق پستی 163
 • ولی پوری، افسانه [1] اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، کد پستی 841568311
 • ولی پوری، افسانه [1] اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، کد پستی 8415683111
 • ولی پوری، افسانه [2] دانشگاه صنعتی اصفهان
 • ولیخانی، سجاد [1] دانشگاه جامع علمی کاربردی، واحد ٥، تهران، ایران

ه

ی

H

 • Habibi، Sima [2] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)شهرری