راهنمای نویسندگان

 

(( راهنمای تدوین مقالات نشریه علوم و فناوری نساجی ))

 

از آنجا که مسئول مکاتبات باید از اعضای هیأت علمی و یا شاغل در سایر مؤسسات باشند، مقالات دانشجویان باید توسط عضو محترم هیأت علمی از طریق تارنما ارسال شود.

 

 

نحوه نگارش متن مقاله

مقالات با نرم افزار Word Xp 2003 روی کاغذA4 به صورتتک ستونیو تک رویه تایپ شود. برای بخش فارسی مقالات از قلم نازنین 12 و متن لاتین آن از قلم 10Times New Romanاستفاده شود. جداول، نمودارها و شکل ها داخل متن قرار گرفته و اعداد داخل آنها فارسی باشند. مشخص نمودن مرجع نرم افزار در صورت استفاده از آن، الزامی می باشد.

صفحه آرایی

حاشیه بالای صفحه اول 5 سانتیمتر و در صفحات دیگر 5/2 سانتیمتر باشد. فاصله خطوط 5/1 و متن از سمت راست و چپ به صورت justify تنظیم شود.

نحوه تدوین بخش های مقاله

عنوان مقاله

کوتاه و معرف محتوی مقاله بوده و از 20 کلمه نیز تجاوز ننماید. (نازنین 20 سیاه)

اسم یا اسامی و عناوین علمی نویسندگان

عهده دار مکاتبات با علامت*  مشخص گردد. (نازنین 13 سیاه)

آدرس نویسندگان

نازنین 10 نازک و در زیر آن پیام نگار (آدرس الکترونیکی) عهده دار مکاتبات

ترتیب نوشتن آدرس فارسی: نام استان، نام دانشگاه یا مرکز پژوهشی (یا واحد صنعتی/ شرکت)، نام دانشکده یا گروه پژوهشی، صندوق پستی (الزامی)

ترتیب نوشتن آدرس انگلیسی: نام دانشکده یا گروه پژوهشی، نام دانشگاه یا مرکز پژوهشی (یا واحد صنعتی/ شرکت)، نام استان، نام کشور، صندوق پستی (الزامی)

چکیده

متن چکیده فارسی حداکثر در 200 کلمه (نازنین 10 سیاه) و چکیده انگلیسی حداکثر در 500 کلمه، به صورت تک ستونی ارائه شده و حاوی نکات اصلی و نتایج مقاله باشد.

کلمات کلیدی

حداکثر 5 کلمه ( نازنین 10سیاه)

((ارائه بخش های 1 تا 5 به انگلیسی و در انتهای مقاله، الزامی می باشد))

 

 

 

متن اصلی

با مقدمه آغاز شده و با نتیجه گیری پایان یابد. متن اصلی بسته به نوع مقاله دارای بخش های تجربیات، شرح دستگاه و روش آزمایش، روش حل یا محاسبه، نتایج و بحث و نتیجه گیری است که باید به صورت تک ستونی با قلم نازنین 12 نازک و 10Times New Roman نازک، نگاشته شود. همچنین فواصل بین خطوط 5/1 تنظیم گردد. تیترهای موجود در متن مقاله نیز با قلم نازنین 12سیاه نگاشته شود. جداول و شکل ها به ترتیب شماره گذاری شده و عناوین جداول و شکل ها به ترتیب در بالای هر جدول و زیر هر شکل با قلم نازنین 10 ضخیم آورده شود. به علاوه، جدول ها و شکل ها gray scaleارائه شوند و برای تمایز در شکل ها (نمودارها) به جای رنگهای گوناگون از اشکال گوناگون استفاده شود. در خصوص نمودارها و شکل‌ها، عناوین محورها، اعداد و توضیحات داخل نمودار همگی به فارسی نگارش شوند. ضمناً برای عناوین محورها از قلم نازنین 12 ضخیم، برای توضیحات داخل نمودار یا شکل از قلم 10نازنین ضخیم و در صورت به‌کار بردن عبارات انگلیسی نیز، تنها از قلم  Times New Roman ضخیم استفاده شود.

هنگام اشاره به اسامی انگلیسی، معادل فارسی کلمه در متن فارسی ارائه شده و عبارت انگلیسی در بخش پاورقی ارجاع داده شود.

تشکر و قدردانی

در صورت نیاز

((کلیه بخش های  مقاله از مقدمه تا تشکر و قدردانی، شماره گذاری شود))

 

 

مراجع

مطابق با نمونه های ارائه شده در صفحه بعد

(نوع قلم مراجع فارسی و انگلیسی همانند متن مقاله و اندازه قلم نیز 10 باشد)

 

مقالات مجلات

 [1] Utracki, L. A., On the viscosity-concentration dependence of immiscible polymer blends, J. Rheol., 35, 1615- 1637, 1991.

کتابهای لاتین

[1] Lewin, M. , Preston. J., Handbook of fiber science and technology: high technology fibers, 1st edition, Vol III, Part A, Marcel Dekker Inc., New York, 1985.

کتابهای فارسی

[1] رنجبریان ب.، بازاریابی و مدیریت بازار، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1378.

پایان نامه‌های تحصیلی

]1[ شهیدی زندی، ع.، آشکارسازی پتانسیل‌های تأخیری بطنی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، .1383

 

مقالات کنفرانس‌ها

[1] نام‌سمینار. عنوان مجموعه مقالات (مجموعه مقالات اولین سمینار....).محل نشر: ناشر، سال.

[1] Myers, A., Value added using focus group Methodology, International Conference on Power Station Maintenance, Oxford Institution of Mechanical Engineers, 2000.

سایت های اینترنتی

[1] PBT Polybutylene Terephthalate Process and its Copolymers, Lurgi Gmbh., www.lurgi.com, (Last visited 2 August 2010).

استانداردها

 [1] American Society for Testing and Materials. Standard test method for hydroquinone in vinyl acetate.  ASTM D2193- 1989.

 

ثبت اختراع

 [1] Barder, J.J., Methods for treating mica and composition, US Patent No. 2549880, 1951.