راهنمای نویسندگان

 

(( راهنمای تدوین مقالات نشریه علوم و فناوری نساجی ))

 

توصیه1:

          1- مسئول مکاتبات باید از اعضای هیأت علمی و یا شاغل در سایر مؤسسات باشند،

          2- مقالات دانشجویان باید توسط عضو محترم هیأت علمی از طریق سامانه ارسال شود.

 

توصیه2:

     1- کلیه مقالات برای ارزیابی و چاپ از طریق سامانه مجله به صورت فایل از طریق مسئول مکاتبات ارسال شود. 

 

     2- کلیه داوری و پذیرش از طریق سامانه انجام می شود. (از این رو لزوما نویسنده مقاله ( عهده دار مکاتبات) حتما باید در سامانه مجله ثبت نام و عضو شود.

 

 

 

نحوه نگارش متن مقاله

1- فابلهای مقالات توسط نرم افزار "office word" و تک‌ستونی تهیه و ذخیره گردد.

2- فایل اصلی مقاله (بدون نام، وابستگی، آدرس و ایمیل) طبق دستورالعمل زیر تهیه و از طریق سامانه ارسال گردد.

3- مشخصات نویسندگان به دو زبان فارسی و انگلیسی طبق دستورالعمل زیر تهیه و از طریق سامانه جدا از فایل اصلی مقاله ارسال گردد.

4- بهتر است جدول، شکل، فرمول، نمودارها و ... در متن اصلی مقاله قرار گیرد. درصورت حساسیت این موارد از اینکه با نرم افزارهای حساسی تهیه شده به صورت جداگانه از طریق سامانه ارسال گردد. 

5- مشخص نمودن مرجع نرم افزار در صورت استفاده از آن، الزامی می باشد.

 

صفحه آرایی

1- حاشیه بالای صفحه اول 5cm و در صفحات دیگر 2.5cm باشد.

2- از چپ و راست 2/54cm

3- فاصله سطر  1/5 و متن از سمت راست به چپ به صورت justify تنظیم شود.

نحوه تدوین بخش های مقاله

1- عنوان مقاله

 کوتاه و معرف محتوی مقاله بوده و از 20 کلمه نیز تجاوز ننماید.

برای عنوان فارسی از قلم  Nazanin 20  و عنوان انگلیسی از قلم  Times New Roman 18 استفاده شود.

2- اسم یا اسامی و عناوین علمی نویسندگان

از قلم  Nazanin 13  و در بخش لاتین آن از قلم  Times New Roman 11  استفاده شود.

عهده‌دار مکاتبات با علامت *  مشخص گردد.

 

 

 

3- وابستگی و آدرس نویسندگان

 در یک فایل جدا از مقاله اصلی توسط نرم افزار "office word" و تک‌ستونی تهیه و ذخیره گردد. 

در این قسمت در بخش فارسی از قلم  Nazanin 10  و در بخش لاتین آن از قلم  Times New Roman 8 استفاده شود.

در سطر بعدی آن فقط پیام نگار (آدرس الکترونیکی) عهده دار مکاتبات به صورت وسط چین اضافه شود. 

 

 ترتیب نوشتن آدرس فارسی:(وسط چین)

نام استان، نام دانشگاه یا مرکز پژوهشی (یا واحد صنعتی/ شرکت)، نام دانشکده یا گروه پژوهشی، صندوق پستی (الزامی)

 ترتیب نوشتن آدرس انگلیسی:(وسط چین)

نام دانشکده یا گروه پژوهشی، نام دانشگاه یا مرکز پژوهشی (یا واحد صنعتی/ شرکت)، نام استان، نام کشور، صندوق پستی (الزامی)

4- چکیده

 متن چکیده به صورت تک ستونی (وسط چین) ارائه شده و حاوی نکات اصلی و نتایج مقاله باشد.

متن چکیده فارسی: حداکثر در 200 کلمه (اندازه و نوع قلم Nazanin 10)

متن چکیده انگلیسی: حداکثر در 500 کلمه،(اندازه و نوع قلم Times New Roman 8)

 

5- کلمات کلیدی

بخش فارسی: کلمات کلیدی با ، از هم جدا شده و حداکثر 5 کلمه باشد. (اندازه و نوع قلم Nazanin 10)

بخش انگلیسی: کلمات کلیدی با ، از هم جدا شده و حداکثر 5 کلمه باشد. (اندازه و نوع قلم Times New Roman 8)

 

(( ارائه بخش های 1 تا 5 به انگلیسی و در انتهای مقاله، الزامی می‌باشد ))

 

 

 

 

 

متن اصلی

1- با مقدمه آغاز شده و با نتیجه گیری پایان یابد.

2- متن اصلی بسته به نوع مقاله دارای بخش‌های تجربیات، شرح دستگاه و روش آزمایش، روش حل یا محاسبه، نتایج و بحث و نتیجه گیری است که باید به صورت تک ستونی با قلم  Nazanin 12 برای متن فارسی و Times New Roman 10 برای متن لاتین نگاشته شود.

3-  فواصل بین خطوط  1/5 تنظیم گردد.

4- عناوین در متن مقاله نیز با قلم Nazanin 12 برجسته (Bold) نگاشته شود.

5- جداول و شکل‌ها به ترتیب شماره‌گذاری شده و عناوین جداول و شکل ها به ترتیب در بالای هر جدول و زیر هر شکل با قلم  Nazanin 10 برجسته (Bold) آورده شود. 

6- رنگ جدول ها و شکل‌ها حتما به صورت  gray scale ارائه شوند و برای تمایز در شکل‌ها (نمودارها) به جای رنگ‌های گوناگون از اشکال گوناگون استفاده شود.

7- در خصوص نمودارها و شکل‌ها، عناوین محورها، اعداد و توضیحات داخل نمودار همگی به فارسی نگارش شوند.

8- عناوین محورها در جدول و نمودار از قلم Nazanin 10 برجسته (Bold) از قلم  Times New Roman 8 برجسته (Bold)  

9- برای توضیحات داخل نمودار یا شکل از قلم Nazanin 10  و در صورت به‌کار بردن عبارات انگلیسی نیز، تنها از قلم  Times New Roman 8 استفاده شود.

10- هنگام اشاره به اسامی انگلیسی، معادل فارسی کلمه در متن فارسی ارائه شده و عبارت انگلیسی در بخش پاورقی ارجاع داده شود.

تشکر و قدردانی

در صورت نیاز

 

((کلیه بخش‌های  مقاله از مقدمه تا تشکر و قدردانی، شماره گذاری شود))

 

 مراجع

مطابق با نمونه های ارائه شده در بخش پایین همین جدول

(نوع قلم مراجع فارسی و انگلیسی همانند متن مقاله و اندازه قلم نیز 10 باشد)

 

نمونه نگارش مقالات منتشر شده در مجلات

 [1] Utracki, L. A., On the viscosity-concentration dependence of immiscible polymer blends, J. Rheol., 35, 1615- 1637, 1991 

نمونه نگارش کتابهای لاتین

[1] Lewin, M. , Preston. J., Handbook of fiber science and technology: high technology fibers, 1st edition, Vol III, Part A, Marcel Dekker Inc., New York, 1985.

نمونه نگارش کتابهای فارسی

[1] رنجبریان ب.، بازاریابی و مدیریت بازار، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1378.

نمونه نگارش پایان نامه‌های تحصیلی

]1[ شهیدی زندی، ع.، آشکارسازی پتانسیل‌های تأخیری بطنی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، .1383

 

نمونه نگارش مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها

[1] نام‌سمینار. عنوان مجموعه مقالات (مجموعه مقالات اولین سمینار....).محل نشر: ناشر، سال.

[1] Myers, A., Value added using focus group Methodology, International Conference on Power Station Maintenance, Oxford Institution of Mechanical Engineers, 2000.

نمونه نگارش سایت های اینترنتی

[1] PBT Polybutylene Terephthalate Process and its Copolymers, Lurgi Gmbh., www.lurgi.com, (Last visited 2 August 2010).

نمونه نگارش استانداردها

 [1] American Society for Testing and Materials. Standard test method for hydroquinone in vinyl acetate.  ASTM D2193- 1989.

 

نمونه نگارش ثبت اختراع

 [1] Barder, J.J., Methods for treating mica and composition, US Patent No. 2549880, 1951.