اخبار و اعلانات

از تاریخ ابلاغ آیین نامه 11/25685 مورخ 1398/02/09 به جای دسـته بندی نشریات به "علمی-پژوهشـی" یا "علمی-ترویجی" همۀ نشـریاتِ مشـمول این آیین‌نامه با عنوان "نشریۀعلمی" شـناخته می‌شوند.

*حائز اهمیت* اعضای محترم شورای معاونان، روسای محترم دانشـگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و موسسات وابسته به وزارت متبوع آیین نامۀ نشریات علمی، که در 10ماده و 16 تبصـره به تایید و توشـیح مقام محترم وزارت رسـیده است برای اسـتحضار و دسـتور اجرای مفـاد آن ایفـاد می‌شود و از این تاریخ جایگزین آیین نامۀ تعیین اعتبار علمی نشریات، مصوّب 08/11/1390 است. آیین نامـۀ نشـریات علمی بـا هـدف گسترش اختیـارات دانشـگاه‌ها، مراکز پژوهش و فناوری وانجمـن هـای علمی، همچنیـن تمرکز ســتاد وزارت متبـوع بر ایفـای نقش سـیاست‌گـذاری وبرنامه ریزی ...

مطالعه بیشتر

نمایه سازی نشریه علمی علوم و فناوری نساجی و پوشاک در وبسایت آکادمیا

امروره مجلات علمی جهان سعی در فهرست بندی مقالات مجلات خود در شبکه های علمی مطرح را دارند. از این رو اعضای هیئت تحریریه مجله علم و صنعت نساجی و پوشاک تصمیم گرفتند در سایت آکادمیا ثبت نام کرده و مقالات منتشر شده را برای استفاده علاقه مندان بارگذاری نمایند.

مطالعه بیشتر

عضویت نشریه علوم و فناوری نساجی و پوشاک در شبکه اجتماعی لینکدین

یکی از اهداف نشریه های علمی، ارتباط با جهان و انتشار مطالب علمی محققین در شبکه های اجتماعی است. از این رو نشریه علوم و فناوری نساجی و پوشاک با توجه به افزایش امتیاز آن در سامانه ارزیابی وزارت علوم تخقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران تصمیم به عضویت در شبکه اجتماعی لینکدین گرفت. علاقه مندان میتوانند اخبار این نشریه علمی را با لینک https://https://www.linkedin.com/in/journaltst-ir-a13007219/tter.com/JournalTst در شبکه اجتماعی لینکدین دنبال کنند.

مطالعه بیشتر

عضویت نشریه علوم و فناوری نساجی و پوشاک در شبکه اجتماعی توییتر

یکی از اهداف نشریه های علمی، ارتباط با جهان و انتشار مطالب علمی محققین در شبکه های اجتماعی است. از این رو نشریه علوم و فناوری نساجی و پوشاک با توجه به افزایش امتیاز آن در سامانه ارزیابی وزارت علوم تخقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران تصمیم به عضویت در شبکه اجتماعی تویتر گرفت. علاقه مندان میتوانند اخبار این نشریه علمی را با لینک https://twitter.com/JournalTst در شبکه اجتماعی تویتر دنبال کنند.

مطالعه بیشتر

ایجاد نمایه نشریه علوم و فناوری نساجی در گوگل اسکالر

  این نشریه در خصوص اطلاع رسانی به موقع مقاله های نویسندگانی که با این نشریه فعالیت دارند، لینک گوگل اسکالر را فعال نمود. علاقه مندان میتوانند از طریق لینک  https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=QKAL8jQAAAAJ  نسب به میزان استناد مقاله همراه با مشاهده و دانلود مقالات اقدام نمایند.

مطالعه بیشتر

نمایه سازی عنوان نشریه و مقالات در پایگاه سویلیکا

پیرو اطلاع رسانی به موقع مقاله های نویسندگانی که با این نشریه فعالیت دارند هیات تحریه این نشریه لینک دسترسی به سامانه نشریه و مقالات آن را در پایگاه اطلاع رسانی علمی سیویلکا قرارداد. علاقه مندان میتوانند از طریق لینک  https://civilica.com/l/20673/   نسب به ارسال مقاله یا مشاهده و دانلود مقالات اقدام نمایند

مطالعه بیشتر

فراخوان مقالات از بخش صنعت

بر اساس مصوبه آخرین جلسه هیات تحریریه مجله، مقرر گردید در هر شماره حداکثر یک مقاله به طور خاص به بخش صنعت اختصاص یابد. این مقالات صرفا توسط یک داور ارزیابی خواهد شد و کیفیت ارزیابی آن نیز با مقالات دریافت شده از دانشگاه ها و موسسات پژوهشی متفاوت خواهد بود. بدیهی است مقالاتی در این دسته قرار میگیرند که  آدرس مولف عهده دار مکاتبات آن از یک واحد صنعتی بوده و به تشخیص هیات تحریریه مجله، مستخرج از پژوهش صنعتی تشخیص داده شوند.

مطالعه بیشتر