بررسی تأثیر تراکم تاری، تراکم پودی و نمره نخ خاب بر خصوصیات مکانیکی و تغییرات ساختاری فرش ماشینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر کنترل کیفیت شرکت فرش شیخ صفی

2 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

فرش، نوعی منسوج است که از سه قسمت مجزا یعنی نخ­های تار، پود و نخهای لایه سطحی (خاب) تشکیل شده است . نخ­های تار و پود
زمینه فرش را بوجود آورده و ازطرفی سطح خارجی فرش را نخ­های خاب عمود بر سطح زمینه تشکیل می­دهند. در این تحقیق ارتباط
پارامترهای ساختاری فرش ماشینی شامل نمره نخ خاب و تراکم­های تاری و پودی با خصوصیات مکانیکی آن شامل برگشت­پذیری در
اثر بارگذاری دینامیکی وتغییرات ضخامت در اثر بارگذاری استاتیکی و در نهایت تغییرات جرمی نمونه در آزمایش شبیه­سازی پاخوردگی
مورد بررسی قرارگرفت. براین اساس نمونه­های مختلف بااستفاده از نخ خاب اکریلیک با نمره 18 و 33 سه لای متریک، تراکم­های
تاری 1200و 700در متر و تراکمهای پودی 3000،2550و 3500پود در متر بافته شد. نتایج حاصل از آزمایش بارگذاری دینامیکی
نشان­دهنده تاثیر پارامترهای مورد بررسی، برروی میزان فشردگی نمونه­ها در بارگذاری دینامیکی بود؛ به گونه­ای که فشردگی نهایی
نمونه­ها بین 40/16درصد و 23/97درصد بود. در آزمون شبیه سازی پاخوردگی پایین­ترین میزان تغییرات جرمی مربوط به نمونه
تولید شده با بالاترین تراکم تاری و پودی بود و در حالت­های مشابه از نظر تراکم تاری و پودی، کاهش جرم بیشتر مربوط به نمونهها با
ضخامت اولیه بیشتر و نمره نخ خاب ضخیم­تر بود. در نهایت با استفاده از روش آنالیز واریانس تفاوت بین نتایج در سطح اطمینان 95
درصد مورد بررسی قرار گرفت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات