اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهندس سید شجاع الدین امامی رئوف

مهندسی نساجی - مدیریت نساجی کارشناسی ارشد (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

www.itma.co
shojaeeddinyahoo.com
02166906820

سردبیر

دکتر پرویز نورپناه

مهندسی نساجی- علوم و مهندسی الیاف دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2604/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87
pnxaut.ac.ir
0000-0003-1580-2754

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه

دکتر مسعود لطیفی

مهندسی نساجی- سازه های الیافی متعامل استاد تمام دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2271/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%20%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81%DB%8C
latifiaut.ac.ir
02164542636
0000-0002-0030-9919

h-index: 27  

دکتر سعید شیخ زاده

مهندسی نساجی- ریسندگی و دینامیک نخ استاد تمام دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2453/SAEED-SHAIKHZADEH-NAJAR?slc_lang=en&&cv=2453&mod=scv
saeedaut.ac.ir
0000-0002-6880-8335

h-index: 14  

دکتر حسین توانایی

مهندسی نساجی- تولید الیاف و تکسچرایزینگ استاد- دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

tavanai.iut.ac.ir/fa
tavanaicc.iut.ac.ir
03113912444
000-001-7363-0316

h-index: 19  

دکتر ابوسعید رشیدی

مهندسی نساجی- شیمی و پلیمر استاد تمام گروه مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

faculty.srbiau.ac.ir/a-rashidi/fa
rashidisrbiau.ac.ir
0000-0002-2367-3537

h-index: 28  

دکتر مجید منتظر

مهندسی نساجی- تکمیل کالای نساجی (نانو و بایو) استاد تمام دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2514/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1
tex5mmaut.ac.ir
02164542657
0000-0002-1983-6735

h-index: 46  

دکتر علی شمس ناتری

مهندسی نساجی- فیزیک رنگ و شیمی نساجی استاد تمام - گروه مهندسی نساجی، دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~a.shams
a_shamsguilan.ac.ir
01316690270
0000-0002-1365-9264

h-index: 8  

دکتر داریوش سمنانی

مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی استاد تمام دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

semnani.iut.ac.ir/fa
d_semnanicc.iut.ac.ir
0000-0002-7483-2876

h-index: 16  

دکتر پرویز نورپناه

مهندسی نساجی- علوم و مهندسی الیاف دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2604/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87
pnxaut.ac.ir
0000-0003-1580-2754

h-index: 8  

دکتر علی اصغر علمدار یزدی

مهندسی نساجی- خواص مکانیکی پارچه دانشیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/alamdar
aalamdaryazd.ac.ir
02164542667
0000-0001-8327-731X

h-index: 6  

دکتر محمدعلی توانائی

مهندسی نساجی- مهندسی الیاف (نانو و بایو) دانشیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2511/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C
tavanaieaut.ac.ir
0000-0001-5134-9251

h-index: 6  

دکتر پیمان ولی پور

مهندسی نساجی- شیمی نساجی ، پوشاک، مدیریت دانشیار - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر

www.qaemiau.ac.ir/pv
p.valipourqaemiau.ac.ir
09111245537
0000-0002-0052-1266

h-index: 15  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر علیرضا تهرانی بقاء

مهندسی نساجی - شیمی نساجی دانشیار- عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی و انرژی، دانشگاه آمریکایی بیروت- لبنان

at711aub.edu.lb
0000-0002-8206-3827

h-index: 27  

اعضای هیات تحریریه پیشین

مهدی صفی

علوم رنگ پژوهشکده رنگ ایران

www.asr.icrc.ac.ir/?xid=0182020249000000109&id=22&f=21
madisafiicrc.ac.ir
02122969777
0000-0002-0200-3542