اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهندس سید شجاع الدین امامی رئوف

مهندسی نساجی - مدیریت نساجی کارشناسی ارشد (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

www.itma.co
shojaeeddinyahoo.com
02166906820

سردبیر

دکتر پرویز نورپناه

مهندسی نساجی- علوم و مهندسی الیاف دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

pnxaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر مسعود لطیفی

مهندسی نساجی- سازه های الیافی متعامل استاد تمام دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

latifiaut.ac.ir

دکتر سعید شیخ زاده

مهندسی نساجی- ریسندگی و دینامیک نخ استاد تمام دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

saeedaut.ac.ir

دکتر حسین توانایی

مهندسی نساجی- تولید الیاف و تکسچرایزینگ استاد تمام دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

tavanaicc.iut.ac.ir

دکتر ابوسعید رشیدی

مهندسی نساجی- شیمی و پلیمر استاد تمام گروه مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

rashidisrbiau.ac.ir

دکتر مجید منتظر

مهندسی نساجی- تکمیل کالای نساجی (نانو و بایو) استاد تمام دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

tex5mmaut.ac.ir

دکتر علی شمس ناتری

مهندسی نساجی- فیزیک رنگ و شیمی نساجی استاد تمام گروه مهندسی نساجی، دانشگاه گیلان

a_shamsguilan.ac.ir

دکتر داریوش سمنانی

مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی استاد تمام دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

d_semnanicc.iut.ac.ir

دکتر پرویز نورپناه

دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

pnxaut.ac.ir

دکتر علی اصغر علمدار یزدی

مهندسی نساجی- خواص مکانیکی پارچه دانشیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

aalamdaryazd.ac.ir

دکتر محمدعلی توانائی

مهندسی نساجی- مهندسی الیاف (نانو و بایو) دانشیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

tavanaieaut.ac.ir

دکتر پیمان ولی پور

مهندسی نساجی- شیمی نساجی ، پوشاک، مدیریت دانشیار - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر

p.valipourqaemiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر علیرضا تهرانی بقاء

مهندسی نساجی - شیمی نساجی دانشیار- عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی و انرژی، دانشگاه آمریکایی بیروت- لبنان

at711aub.edu.lb

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی نوری

مهندسی نساجی- فیزیک الیاف دانشیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه گیلان

mnouri69guilan.ac.ir

دکتر مهدی صفی

مهندسی نساجی-شیمی نساجی استادیار پژوهشگاه رنگ ایران

mahdisafiicrc.ac.ir