کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه‏ سازی ضد آب کردن پارچه های پلی استری و پنبه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، یافتن سطوح بهینه پارامترها در فرآیند ضد آب کردن پارچه­های پلیاستر و پنبه­ای است. بررسی مطالعات پیشین
نشان داد که تاکنون از روش­های طراحی آزمایشات در مسئله ضد آب کردن پارچه استفاده نشده است. در این پژوهش از روش سطح
پاسخ استفاده می­شود، زیرا در مقایسه با طرح­های عاملی از کارایی بیشتری برخوردار است. عوامل تحت کنترل در این آزمایش عبارتند از
دما و زمان. همچنین اهداف عبارتند از میزان ضد آب بودن، میزان نفوذپذیری هوا، استحکام و ثبات شستشویی. نمونه­ها به محلول ماده
فلئوروکربنی روکوگواردایر آغشته شد و فرآیند تکمیل در دما و زمان­های مختلف انجام گردید. نتایج تحلیل واریانس حاکی از معنی­دار
بودن اثر هر دو عامل بر تمام اهداف آزمایش بود. وجود اثر متقابل عوامل در برخی موارد منجر به دستیابی به سطوح پاسخ غیرخطی شد.
در این پژوهش از قابلیت بهینه­سازی چندهدفه سطوح پاسخ در نرم­افزار دیزاین اکسپرت استفاده گردید. با وزن­دهی دلخواه به اهداف
در این نرم­افزار می­توان سطوح بهینه عوامل را بدست آورد. استفاده موفقیت­میز روش سطح پاسخ می­تواند انگیزه­ای برای بکارگیری این
روش در سایر فرآیندها مانند رنگرزی و رنگ­همانندی باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات