مشخصه های مختلف مانتو دانشگاهی و نحوه اثرگذاری آن‌ها بر انتخاب افراد (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، کد پستی 841568311

چکیده

شناخت معیارها و مشخصه‌هایی که برای پوشاک دانشجویی می‌توانند مهم و از درجه اهمیت بالاتری برخوردار باشند، همیشه یکی از دغدغه‌های نه‌تنها دانشجویان بلکه مدیران و مسئولین دانشگاه است که با درجات متفاوت، در محیط‌های علمی دانشگاه‌های داخلی و همچنین خارجی به طریق صریح و شفاف و در قالب آیین‌نامه‌ها و مقررات و یا غیرصریح به صورت توصیه‌ها، نمود پیدا کرده است. در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر و مهم در انتخاب مانتو دانشگاهی دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی اصفهان پرداخته ‌شده است. روش تحقیق در این پژوهش استفاده از روش توصیفی- پیمایشی است. بدین منظور ابتدا پرسشنامه به روش گروه های متمرکز تهیه گردید. در مرحله بعد، 116 نفر با میانگین سنی 22 سال به صورت تصادفی انتخاب، و پرسشنامه‌ها توسط دانشجویان کامل شدند. اطلاعات به‌دست‌آمده از پرسشنامه افراد، گردآوری و داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری تحلیل توصیفی و تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد مهمترین ویژگی‌های مانتو برای دانشجویان راحتی و تن‌خور آن است و عواملی مانند مقطع تحصیلی، وضعیت تاهل و نوع پوشش دانشجویان می‌تواند بر انتخاب مانتو تاثیرگذار باشد. همچنین این پژوهش نشان داده است خانم ها برای انتخاب و خرید مانتو خود سه عامل اصلی در تصمیم گیریشان نقش اساسی و مهم را ایفا می کند که عامل اول توصیف کننده رفتارهای خرید، عامل دوم توصیف کننده معیار تزیین و تظاهر و عامل سوم توصیف کننده شاخصه تناسب و تطابق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات