ارزیابی رفتار درز در برابر نیروهای کششی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی نساجی

2 عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در این مطالعه، نحوه گسستگی درزها در برابر نیروهای کششی مورد بررسی قرار گرفته است تا به عنوان راهنمایی برای طراحی دوخت با
هدف بهبود کارایی درز مورد استفاده قرار بگیرد. برای این منظور، استحکام درز پارچه های متداول برای مصارف پوشاک مورد ارزیابی قرار
گرفته است. پارچه ها از لحاظ تراکم، وزن و نمره نخ های تار و پود متفاوت هستند. نمونه های آزمایش براساس متغیرهای مختلف دوخت
مانند نوع دوخت، تراکم دوخت و جای درز آماده سازی شدند. استحکام درز توسط دستگاه سنجش رفتار کششی پارچه اندازه گیری شد.
پس از پاره شدن درز، از نمونه ها عکس گرفته شد تا نحوه پارگی و علت آن مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که
براساس سفتی ساختمان پارچه و متغیرهای دوخت، برهم کنش بین پارچه و نخ دوخت متفاوت است و در نتیجه سه حالت پارگی درز
بدست می آید. براساس نتایج بدست آمده از این تحقیق، بررسی ساختمان پارچه قبل از طراحی دوخت برای انتخاب متغیرهای مناسب
دوخت و بهبود کارایی درز سودمند است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات