تاثیر فنآوری های نوین در کیفیت خدمات فرش دستباف با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: فرش دستباف کاشان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار-گروه فرش و طراحی پارچه و لباس- دانشکده هنر-دانشگاه علم و هنر- یزد-ایران صندوق پستی:8916713335

چکیده

در بازار پیچیده امروزی، اغلب کسب و کار‌ها برای تمایز از رقبایشان بایستی از راهبردهای مدرن در حوزه کیفیت خدمات بهره بگیرند. در این تحقیق رویه و ساختار کاربردی رویکرد افزایش کیفیت خدمات با تاکید بر خدمات فنآور محور در صنعت فرش دستباف کاشان مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته شد. ابتدا ادراکات و انتظارات مشتریان از کیفیت خدماتی که دریافت می‌کنند و رابطه‌ بین ابعاد کیفیت خدمات و میزان نیاز به فناوری در این حوزه، بر اساس مقیاس سروکوال و با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها میدانی تحقیق، پرسشنامه استاندارد مدل سروکوال بود که در جامعه آماری مشتریان فرش دستباف کاشان، و با روش نمونه‌گیری در دسترس توسط 104 نفر از مشتریان تکمیل شد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق نیز از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. از اهم یافته‌ها آن که خدمات فناور محور با ایجاد حس و ادراکات مطلوب در روان و انتظارت مشتریان، تاثیر مثبت و معناداری در کیفیت خدمات فرش دستباف دارد. ابعاد ملموسات، تضمین، و پاسخگویی با دارا بودن بالاترین میانگین شکاف، بعنوان ابعاد عمده و نیاز به کسب دانش و آگاهی بیشتر با رویکرد فنآور محور، به تولید و عرضه کنندگان این محصول توصیه شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of new technologies on the quality of handmade carpet services with the structural equation modeling approach (case study: Kashan handwoven carpet)

نویسنده [English]

 • seyed mahmoud tabatabaei hanzaei
assistant prof., carpet&texxtile and fashion design dept., art faculty-science and arts university- yazd-iran, p.o: 8916713335
چکیده [English]

In today's complex market, most businesses must use modern strategies in the field of service quality to differentiate themselves from their competitors. In this research, the applied procedure and structure of the service quality improvement approach was studied and analyzed with an emphasis on technology-oriented services in the handmade carpet industry of Kashan. First, customers' perceptions and expectations of the quality of the services they receive and the relationship between the dimensions of service quality and the need for technology in this area were analyzed based on the SERVQUAL scale and using the structural equation model. The tool for collecting the field data of the research was the standard questionnaire of the SERVQUAL model, which was completed by 104 customers in the statistical population of Kashan handmade carpet customers, and with the available sampling method. The partial least square method was also used to test the research hypotheses. One of the most important findings is that technology-oriented services have a positive and significant effect on the quality of handmade carpet services by creating favorable feelings and perceptions in the minds and expectations of customers. Concrete dimensions, assurance, and responsiveness with the highest average gap, as major dimensions and the need to acquire more knowledge and awareness with a technology-oriented approach, were recommended to the production and suppliers of this producer.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Kashan handmade carpet
 • Service quality
 • New technologies
 • Structural equation model
 • SERVQUAL model
 1.  

  1. حق شناس کاشانی ف.، سعیدی ن.، حسن‌پور پازواری م.، برنامه ریزی استراتژیک برای صنعت فرش کشور در آستانه عضویت در WTO با استفاده از ماتریس SWOT. نشریه بررسی‌های بازرگانی، 43، 58-68، 1389.
  2. طباطبایی س. م.، مبلی فرد ا.، تحلیل استراتژی رنگ و جنس در توسعه فرش دستباف سبز با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: فرش دستباف اصفهان). مجله علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 4، 91-108، 1400.
  3. Zeithaml V. A., Bitner M. J., Gremler D. D., Services Marketing: Integrating Customer Focus across the Firm. McGraw-Hill, New York, NY, 2006.
  4. دلاور ع.، محمدی م.، سلامی ر.، منطقی م.، فرآیند تجاری‌سازی محصولات با فناوری پیشرفته. مجله بهبود مدیریت، 6، 91-104، 1391.
  5. رضائی ر.، منگلی ن.، صفا ل.، بررسی مفهوم و ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و تاثیر آن در کسب و کارهای کوچک و متوسط. نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی، 2، 1-16، 1394.
  6. ونوس د.، ابراهیمی ع.، روستا ا.، تحقیقات بازاریابی (نگرش کاربردی). انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ 12، تهران، 1392.
  7. خیری ب.، فتحعلی م.، بررسی عوامل موثر بر قصد خرید محصولات لوکس. نشریه مدیریت بازاریابی، 26، 1- 24، 1394.
  8. Sudhakar G. P., Impact of Advanced Technologies on HR. Business Manager, 17, 5-17, 2014.
  9. ولی پور پ.، سیاری م.، بررسی تاثیر عنوان برند، آگاهی برند، نگرش برند، شهرت برند روی عملکرد برند در صنایع پوشاک (مورد مطالعه: برند ال‌سی‌من). مجله علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 9، 31-38، 1399.
  1. Parasuraman A., Zeithaml V. A., Malhotra A., ES-QUAL a multiple-item scale for assessing electronic service quality. J of Service Res., 7, 213-223, 2005.
  11. احمدی ش.، نائب زاده ش.، حاتمی نسب س. ح.، شناسایی، دسته بندی و رتبه بندی معیارهای عملکرد بازاریابی در صنعت مد و پوشاک با استفاده از روش کیو. مجله علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 10، 23-52، 1400.
  12. بلوریان تهرانی م.، بازاریابی و مدیریت بازار، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ 3، تهران، 1380.
  13. دلاور ع.، محمدی م.، سلامی ر.، منطقی م.، فرآیند تجاری‌سازی محصولات با فناوری پیشرفته. مجله بهبود مدیریت، 6، 91-104، 1391.

  14. دعائی ح.، بی غم ز.، امکان سنجی پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی در بازار فرش دستباف استان فارس. نشریه تحقیقات بازاریابی نوین،  16، 1-20، 1394.

  15. کورسی پ.، دلیو م.؛ ترجمه: ناصحی فر و.، ستوده نژاد س.، بازاریابی محصولات و خدمات فناوری محور. انتشارات کتاب ماه، 1400.  

  1. Brady M. K., Cronin J. J., Some new thoughts on conceptualizing perceived service quality: a hierarchical approach. J. of Marketing, 65, 34-49, 2018.
  2. میرواحدی س. س.، طغرایی م. ت.، سنجریان ز.، شناسایی عوامل موثر بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانه صادرات فرش دستباف ایران (مطالعه موردی: فرش دستباف اصفهان). نشریه بررسی‌های بازرگانی، 77، 13-22، 1395.

   18. شاهوردیانی ش.، طراحی ابزار سنجش کیفیت خدمات پژوهشی مبتنی بر مدل سروکوآل. مجله حسابداری مدیریت، 6،  87-95، 1389.

  1. بیگ م. ، رحمانی سرشت ح.، شریف زاده ف.، حسینی گل افشانی س. ا.، مدل برندسازی سامانه منابع انسانی با تکنیک معادلات ساختاری. نشریه چشم انداز مدیریت دولتی، 12، 30-51، 1400.
  2. Henseler J., Ringle C. M., Sinkovics R. R. , The use of partial least squares path modeling in international marketing. Advan in Intl Marketing (AIM), 20, 277-320, 2009.