بررسی عوامل موثر بر انتخاب مصرف کننده بر اساس طرح گرافیکی غیر معمول بسته‌بندی پوشاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی نساجی، پوشاک و مد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر، قائم شهر، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر انتخاب مصرف کننده بر اساس طرح گرافیکی غیر معمول بسته بندی پوشاک می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی از نوع علی - همبستگی است در این تحقیق پرسنل و مدیران شرکت های گرافیکی خصوصی شهرستان آمل به منظور ارائه طرح های بسته بندی محصولات به تعداد 384 نفر می باشند. تجزیه و تحلیل داده ها و روش تحقیق با توجه به متغیرهای پژوهش که شامل یک متغیر مستقل ویژگی درک شده، یک متغیر وابسته قصد خرید ، یک متغیر میانجی زیبایی درک شده و سه متغیر تعدیلگر تمایل به نواوری، جنسیت و تحصیلات تشکیل شده است. همچنین جهت بررسی فرضیه‌های مطرح شده از معادلات ساختاری درنرم افزار PLS استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که جنسیت و تحصیلات رابطه‌ی ویژگی درک شده بر قصد خرید را تعدیل می‌کند. و تمایل به نوآوری با ویژگی درک شده ارتباط معناداری دارد. این تحقیق به تولید کنندگان پوشاک کمک میکند تا در ارائه بسته بندی پوشاک مولفه هایی همچون زیبایی، رنگ، اندازه بسته، ابعاد هندسی بسته محتوا و طرح نوشتاری بسته را برای درک بیشتر و تمایل مصرف کننده به خرید را در نظر بگیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the influencing factors on consumer choice based on the unusual graphic design of clothing packaging

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Akbarzadeh
  • Pieman Valipour
Department of Textile, Apparel and Fashion Engineering, Islamic Azad University Qaemshahr Branch, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the factors influencing consumer choice based on the unusual graphic design of clothing packaging. The current research is a descriptive-surveillance research of causal-correlation type. In this research, there are 384 personnel and managers of private graphic companies in Amol city to provide product packaging designs. Data analysis and research method according to research variables that include an independent variable perceived characteristic, a dependent variable purchase intention, a mediating variable perceived beauty and three moderator variables tendency to innovation. Gender and Education are formed. Also, structural equations have been used in PLS software to check the proposed hypotheses. The results showed that gender and education moderate the relationship between perceived characteristics and purchase intention. And the willingness to innovate has a significant relationship with the perceived characteristic. This research helps clothing manufacturers to consider components such as beauty, color, package size, geometric dimensions of the package, contents and written design of the package for better understanding and willingness of the consumer to buy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • graphic design
  • clothing packaging
  • unusual designs
  • willingness to innovate
  • perceived characteristic
 [1] سیاری، مریم، ولی پور، پیمان(1398)، مروری بر نقش اعتماد برند بر روی ارزش محصولات آن دربخش پوشاک ورزشی.
[2] سامانی فر, افهمی, هاشمی, سید مسلم. (1397)،  بررسی دیدگاه گردشگران خارجی نسبت به وضعیت بسته‌بندی صنایع دستی ایران (مطالعه موردی: صنایع دستی اصفهان). معماری و شهرسازی ایران, 9(16), 185-194. ‎
[3] شریف زاده, کریمی پور. (1396). تحلیل عوامل هویت بخش در طراحی بسته‌بندی صنایع دستی روستایی ایران با رویکرد صادرات. اقتصاد فضا و توسعه روستایی, 6(21), 37-56. ‎
[4] شلینگ، ملیسا، (1390)، مدیریت استراتژیک و نوآوری تکنولوژی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
[5] عفراوی، بهرام(1386). برش و تا در بسته‌بندی. تهران: موسسه فرهنگی هنری سی بال هنر.
[6] علی محمدیان, صبا, عارفی, هادی. (1399). نقش گرافیک بسته‌بندی مواد غذایی در رشد عرضه و تقاضا (مطالعه موردی: محصولات کاله و روزانه). پژوهش نامه گرافیک نقاشی, 2(3), 177-190. ‎
[7] فیض، داوود و عظیم الله زارعی و فاطمه اشرفی(1394). تاثیر طراحی بسته‌بندی بر انتخاب مصرف کنندگان، چشم انداز مدیریت بازرگانی11(21):176-180
[8] کرمانی نژاد، فرزان؛ ترابی پاریزی، شبنم؛ حمیدخانی، پگاه و خوبرو، شیرین(1385). نگاهی به طراحی بسته‌بندی. تهران: کارین.
[9] کلاه کج, منصور. (1396). تحـولات گرافیـک بسته‌بندی محصـولات برنـدهای، برند بزرگ فریتولی، از سال 1960 میلادی تا کنون. پیکره پژوهش هنرهای تجسمی, 6(11), 35-45. ‎
[10] گیوی، مجتبی(1396)، مدیریت رنگ و گرافیک در بسته‌بندی، تهران: مجتبی گیوی.
[11] محمدزاده میلانی, جعفر, مظفری, پیمان. (1397). نقش رنگ بسته‌بندی در ترغیب خرید مصرف کننده. فصلنامه علمی علوم و فنون بسته‌بندی, 9(33), 72-81. ‎
[12]محمدی, ‌فهامه, اسماعیل‌پور, ‌دکتر‌حسن. (1398). تاثیر بازاریابی داستانی بر درگیری مشتریان، لذت ادراک‌شده و قصد خرید مجدد در بازاریابی محتوایی. بازاریابی پارس مدیر, 15(5), 17-27.‎
[13]همام, گلناز. (1398). کاربرد نقوش تصویری ایرانی-اسلامی در طراحی و هویت بخشی بسته‌بندی صنایع غذایی صادراتی ایران (چای، پسته، زعفران). فصلنامه علمی علوم و فنون بسته‌بندی, 10(40), 32-41.‎
[14]ولی پور، پیمان،- سیاری،مریم.(1398). ارائه مدل تصمیم گیری برای اولویتبندی عوامل موثر در بکارگیری البسه با نمادهای دوره ساسانیان بر رفتار خرید مشتریان. مجله علوم و فناوری نساجی , ولوم.8 , شماره.3 , صفحه.15_22 , 1-7-
 
[15]Adams, F. M., & Osgood, D. (2012), A Cross. Cultural study of the affective meanings of color. Journal of cross. Cultural psychology, 4, 135. 156.
[16] Makabila, G., Iravo, M., Gichuchi, W., & Kagiri, A. (2017). Does Organizational Learning Lead to 17 Advantage? International Jounal of Scientific and Research Publication,7(8): 141-158.
[17] Gomes,G. & Wojahn, R. M. (2021). Organizational Learning Capability & Performance: Study in Small and Medium-Sized Enterprises(SMES). Available online at www.sciencedirect. com.
[18] Mulligan, C., Potvin Kent, M., Vergeer, L., Christoforou, A. K., & L’Abbé, M. R. (2021). Quantifying child-appeal: the development and mixed-methods validation of a methodology for evaluating child-appealing marketing on product packaging. International journal of environmental research and public health18(9), 4769.