مطالعه تطبیقی سبک سورئالیسم درآثار سالوادوردالی و ایران درودی و بکارگیری آن در طراحی لباس مفهومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی نساجی و پوشاک، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، قائم شهر، صندوق پستی163

چکیده

فراواقع گرایی یا سورئالیسم یکی ازجنبش های قرن بیستم است که در عمل با انتشار مجله انقلاب فراواقع‌گرا توسط برتون آغازشد. درحال حاضر نیز طراحان زیادی در زمینه مد مفهومی با الهام ازآثار برجسته هنرمندان سورئال ، طرحهایی خلاقانه را ابداع می کنند. درودی هنرمند سورئال ایرانی ست که بیش از43نمایشگاه از آثار خود را به دید عموم گذاشته است. مقاله حاضر به آثار معروف این دو هنرمند پرداخته شده، همچنین به چگونگی استفاده از آثار هنرمندان سورئال در طراحی لباس مفهومی می پردازد .ضرورت برانجام این پژوهش بکارگیری آثارهنرمندان سورئال ایرانی چون ایران درودی درطراحی لباس مفهومی‌ست.. روشهای انجام شده دراین تحقیق توصیفی تحلیلی است .گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای است.

در مقایسه تطبیقی بین آثار سالوادور دالی و ایران درودی می توان به این نتیجه رسید که یکی ازمشخصه های آثار دالی استفاده از اشیاء بوده و در برخی از آثار او تکرار شده است. او در نقاشیهای خود منطق و خرد و نظم طبیعی را رد می‌کند وکیفیت رویایی بودن و شبح گونه را به آن القا می‌کند. دالی از آثار خود برای رساندن پیام های اجتماعی وسیاسی به بینندگان استفاده می کرد. در حالی که درآثار درودی فرم آثار به گونه‌ای نمایان شده که گویی کل جهان هستی همین است و سوژه در مرکز خودنمایی می کند. مرکزیت سوژه‌ها در عمل تلاقی آسمان و زمین رسم شده است. نور در نقاشیها امکان امید است،که نقاش به آن چشم دوخته که در ذهن و روح بیننده حرکت می کند و درعمق جان او نفوذ می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of surrealism style in the works of Salvador Dali and Iran Droudy and its application in conceptual clothing design

نویسندگان [English]

  • Siavash Afrashteh
  • Lila Manochheri
  • Habib-Allah Tayebi
Department of textile and Apparel Engineering, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

Surrealism is one of the movements, which in practice was initially published by Breton in the Journal of the Surrealist Revolution. Many painters and artists have practiced the style, including the Spanish artist, Salvador Dali. Salvador Dalí is addressed as the source of inspiration for surrealist dreams. He had collaborated with costume designers such as Elsa Sciapilarli to create prominent and perdurable conceptual works of art together. Currently, there are many designers in the field who are inspired by the outstanding works of this surreal artist as well as others who create outstanding designs. Iran Droudy is an Iranian surreal artist who has held more than 43 exhibitions of her designs worldwide. Here in this article, the works of these two known artists are studied and the ways to inspire the works of surreal artists in conceptual clothing design are discussed.. The methods used in this research are descriptive-analytical and the library method was employed for data collection.In a comparative comparison between the works of Salvador Dali and Iran Daroudi, it can be concluded that one of the characteristics of Dali's works is the use of objects and it is repeated in some of his works. He rejects logic, wisdom and natural order in his paintings. It gives it a dreamy and ghostly quality. Dali used his works to convey social and political messages to viewers. While in Darudi's works, the form of the works is shown as if the whole universe is the same and the subject stands out in the center. The centrality of the subjects is drawn in the act of crossing heaven and earth. The light in the paintings is the possibility of hope, which the painter looks at, which moves in the viewer's mind and soul and penetrates deep into his soul.

That’s not to say that Surrealism should be shelved entirely when it comes to fashion. For all its reputation as a male-dominated movement, the Surrealists were undeniably some of the 20th century’s most influential people, for both their philosophy and distinctive aesthetic. But contemporary fashion designers must express a much greater degree of precision as to what and why they are channeling Surrealist motifs. Fashion, like any art form, lends itself to continual recontextualisation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surrealism
  • Conceptual Fashion
  • Salvador Dali
  • Iran Droudy
  • Painting
[1] پاکباز ر.، دایره المعارف هنر، موسسه فرهنگ معاصر، تهران، ویراست جدید، 1387
[2] عابدینی راد ش.، مد و لباس در قلمرو هنر مفهومی، موسسه فرهنگی پژوهشی تهران، چاپ و نشر نظر، 1399
[3] Marija kertakova M, the influence of ideas of surrealism in fashion design, tekstilna industriji, january 2019.
[4] محمدی و.، اکرامی 1.، محمدی ح.، خجسته فر ز.، شناسایی عوامل موثر بر صنعت مد و لباس با رویکرد پایداری محیط زیست، مجله علمی - علوم و فناوری نساجی و پوشاک، دوره جدید، شماره، 10بهار 1399.
[5] محمودی پندری م.، کنجکاو منفرد ا.، تأثیر خودبینی مصرفکننده بر اطمینان به سبک پوشش در صنعت پوشاک، مجله علمی علوم و فناوری نساجی و پوشاک - دوره -11شماره -1شماره پیاپی -41بهار 1401.
 [6] کشتگر م.، سالاری م.، عتیقه چی ا.، رسولی ح.، بررسی نقاشی سورئالیسم براساس نظریات زیگموند فروید، هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی رشت، 1395
 [7] خردمند م.، آشنایی بامکتب سورئالیسم، انتشارات قم: موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، 139
ریاحی ه، نقاشی و زندگی سالوادور دالی، موسسه فرهنگی پژوهش تهران. چاپ و نشر نظر، 1390. [8]
[9] بدری م.، صورت خیال: دالی 2004( به انگیزه یکصدمین سال تولد دالی)، نشریه مهر(فرهنگی، هنری، اجتماعی)، شماره21، 1382.
[10] شاکری س. ف.، (1391). مطالعه تطبیقی سه تابلوی شام آخر اثر لئوناردو داوینچی، سالوادور دالی، وسیمون پترسون ازمنظرنمادشناسی مذهبی، مجله کیمیای هنر، شماره5، 1391
[11] https: //www. honarist. com/2022/10/18/salvador-dali/
[12] زندگینامه: ایران درودی (۱۳۱۵-۱۴۰۰)، روزنامه آنلاین همشهری 1400
[13] درودی ا.، چشم شنوا (آثار نقاشی) ناشر: مؤلف، 2004
 [14] مظفری ساوجی م.، گفتگو با ایران درودی، تهران. نشرثالث، 13
[15] https: //www. rooziato. com/1396104453/لباس-مفهومی/,15/10/2022.
[16] مجلسی م.، خشنویسان ب.، هنر مفهومی در طراحی لباس، مجله جلوه هنر، دوره جدید، شماره 1، ص 57- 64، 1388
 [17] بیو گرافی و بررسی آثار سالوادور دالی، آکادمی جهانی علوم، مهندسی و فناوری، مجله بین المللی علوم انسانی و اجتماعی، شماره 15، 2021.
[18] حسین پور م.، دلاوریان ه.، نمادشناسی آثار سورئالیستی از منظر فمینیستی با تمرکز بر آثار سالوادور دالی، همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ، علوم و اسناد، دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان، 1397.
 [19] Pine J, New Skin, a New Land!: Dalí’s American Metamorphosis, Carleton University,2008.
[20] شفیعی ک.، زندگی نامه سالوادور دالی، نشریه کلک. شماره 24 پیاپی 144، 1382
[21] درودی ا.، در فاصله دو نقطه، تهران. نشر نی، 1381
[22] Eireos Curras Marta, Art- Inspired Designs: When Fashion and Classic Paintings Marge in Catwalk- Mess Magazine, october 2019.
[23] شهرام فر ف.، بازخوانشی بر ساختار سبک سورئالیسم در طراحی لباس سینمای ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، 1393.