چالشها، موانع و راهکارهای پیشنهادی برای توسعه صنایع نساجی و چرم در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 وزارت صنعت، معدن و تجارت/کارشناس

2 عضو هیات علمی/دانشگاه مازندران

3 وزارت صنعت،معدن و تجارت/محقق

4 دانشگاه علامه طباطبایی/دانشجو

چکیده

مهم‌‌ترین مسئله‌‌ای که از ابتدا خلقت انسان همواره مطرح بوده است، نیازهای نامحدود بشر و منابع محدود برای برآورد آن است. به دلیل محدودیت منابع است که به اجبار نمی‌‌توان در همه صنایع یا زیربخش‌‌های آن به شکلی یکسان سرمایه‌‌گذاری کرد و مسئله اولویت‌‌بندی آنها مطرح می‌‌شود. توسعه پایدار، هدف اصلی بسیاری ازکشورها ‌‌بوده و توسعه‌ مبتنی بر حفاظت و استفاده بهینه از همه منابع موجود است وصنعت نساجی و چرم به‌‌راحتی می‌تواند زیرساخت‌ ‌های مورد نیاز آن را ایجاد کند. در ‌‌پژوهش حاضر، با در‌‌نظر ‌‌گرفتن این حقیقت چالش‌‌های پیش روی توسعه صنایع نساجی و چرم به روش تحلیل محتوای اخبار موجود در رسانه‌ها طی سال‌‌های 1391- 1390 شناسایی شد. در این راستا مطالب ارائه شده توسط مدیران خصوصی و دولتی، کارشناسان و صاحب‌‌نظران با حداقل 5 سال سابقه کار مستمر و مطرح از تارنما های معتبر خبری جمع آوری و بر‌‌اساس تعریف عملیاتی متغیرها کد گذاری شد. در‌ ‌نهایت، بر‌‌اساس فراوانی تکرار و تأکید بر این واژگان مقدار اهمیت آنها مشخص شد. باتوجه به نتایج تحلیل و از میان شاخص‌‌های بررسی و شناسایی شده در صنعت، قابلیت‌‌های بازاریابی و اندازه صنعت به‌‌عنوان مهم‌ترین شاخص‌‌های داخلی و رقابت و ساختار بازار و دولت و مقررات به‌‌عنوان مهم‌‌ترین شاخص‌‌های خارجی صنعت شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges, Obstacles and Proposed Solutions to the Textile and Leather Industries in Iran

نویسندگان [English]

  • ali salehirad 1
  • mohammad reza tabibi 2
  • mohsen askari 3
  • fatemeh Jaberi 4
1 Ministry of Industry, Mine and Trade/Expert
2 Faculty member/Mazandaran University
3 Ministry of Industry, Mine and Trade/researcher
4 student/Allameh Tabatabaei University
چکیده [English]

The main problem that has existed from the beginning man's creating is human unlimited needs and limited resources in order to resolve that. Because of limited resources, it is not possible to invest in all industries and subdivisions in a same way and therefore investment priorities is discussed. Sustainable development is one of the main goals of many countries and the development is based on the conservation and efficient use of all existing resources and the textile industry stakeholders can easily create required infrastructures. In the present study, with considering the potential in textile industry for sustainable development, the challenges facing the textile and leather industries have been identified using news and media content analysis during the period 1390-1391. For this purpose, the contents regarding textile industry provided by managers in public and private sectors, textile experts and well-known clear-sighted individuals with at least 5 continuous years of experience were gathered from reputable news sites. The extracted contents were coded based on the operational definition of variables. Finally, based on the abundance of repeat and emphasize on these coded vocabularies, their importance was determined. The results showed that marketing capabilities and industry value are among the most important internal criterion and competition, market structure, government and rules are among the most important external criterion for textile industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Textile and leather
  • hindrances and procedures
  • industry development and content analysis of news