شناسایی و رتبه‌بندی مولفه های ایجاد توسعه پایدار صنعت پوشاک شهر شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی نور هدایت شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 گروه کامپیوتر، موسسه آموزش عالی نور هدایت شهرکرد شهرکرد، ایران

4 دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی نور هدایت شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی مولفه‌های توسعه پایدار صنعت پوشاک در شهر شهرکرد می‌باشد، پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و روش آمیخته (کیفی و کمّی) می‌باشد. جامعه آماری مدیران ارشد شرکت نساجی حجاب شهرکرد است. در مرحله کیفی با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند از 10 خبره صنعت پوشاک شهرکرد بهره برده شد و با استفاده از روش تحلیل مضمون به کمک مصاحبه داده‌ها جمع آوری گردید و در بخش کمّی با استفاده از روش بهترین- بدترین به رتبه‌بندی عوامل اقدام شد، در بخش کیفی دسته بندی مولفه‌ها در قالب سه مضمون اصلی اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست انجام گرفت که شامل 13 مولفه افزایش سود، کاهش هزینه‌ها، سهم بازار، زیر ساخت‌های تکنولوژی و فناوری اطلاعات، رعایت اصول انسان دوستانه، حمایت مدیریت، نگرانی‌های زیست محیطی، تعهد اجتماعی، آموزش، عدم تولید آلودگی، سیاست‌های کلی مدیریت در حمایت از محیط زیست، طراحی سازگار با محیط زیست و بازیافت محصول می‌باشد. سپس با استفاده از روش بهترین- بدترین ، عامل زیر ساخت‌های تکنولوژی و فناوری اطلاعات بالاترین رتبه را کسب کرد و عامل تعهد اجتماعی پایین‌ترین رتبه به دست آورد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، برای رسیدن به بهره‌‎وری سازمانی، مدیران باید در توسعه پایدار صنعت پوشاک به عامل توسعه پایدار توجه کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and ranking of the components of sustainable development of the garment industry of Shahrekord

نویسندگان [English]

  • farhad farhadi 1
  • Mohammad Reza Fathi 2
  • sayed amin seydaei gelsefidi 3
  • Fatemeh Mohammad Yousefi Vardengani 4
1 Departmant of industrial management ,Noor Hedayat Shahrekord Institute of Higher Education, Shahrekord,
2 Associate Professor, College of Farabi, University of Tehran, Iran
3 Department of computer, ,Noor Hedayat Shahrekord Institute of Higher Education, Shahrekord
4 Master’s student in industrial management, Noor Hedayat Shahrekord Institute of Higher Education, Shahrekord
چکیده [English]

The purpose of this research is to identify and rank the components of sustainable development of the garment industry in Shahrekord city, the current research is of applied type and it is a mixed method (qualitative and quantitative). The statistical population is the senior managers of Shahrekord Hijab textile company. In the qualitative stage, 10 experts of the garment industry of Shahrekord were used using targeted sampling, and data were collected using the thematic analysis method with the help of interviews, and in the quantitative part, the factors were ranked using the best-worst method. The qualitative classification of the components was carried out in the form of three main economic, social and environmental themes, which include 13 components of profit increase, cost reduction, market share, technology infrastructure and information technology, compliance with humanitarian principles, management support, environmental concerns, commitment Social, education, non-production of pollution, general management policies in support of the environment, environmentally friendly design and product recycling. Then, using the best-worst method, the technology and information technology infrastructure factor got the highest rank and the social commitment factor got the lowest rank. Based on the obtained results, in order to achieve organizational productivity, managers should pay attention to the sustainable development factor in the sustainable development of the clothing industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Sustainability
  • sustainable development
  • garment industry
  • Hijab Company
  • black veil
[1].زارع نیکوپرور یزدی، ا، داودی رکن آبادی،ا، نایب زاده،ش، حاتمی نسب، س، آسیب شناسی طراحی پارچه ولباس در ایران. علوم و فناوری نساجی و پوشاک9(3)، 5-16. 1399
[2]عادلی، ا، ملکی،  م ح، ریاضی، ز، شناسایی و رتبه‌بندی مهم‌ترین علل تمایل مصرف‌کنندگان داخلی به خرید پوشاک خارجی -مطالعه موردی در استان قم. علوم و فناوری نساجی و پوشاک11(1)، 28-46. 1401
[3] محمدی، و، اکرامی، ا، محمدی، ح، مرادحسینی،م. شناسایی عوامل موثر بر صنعت مد و لباس با رویکرد پایداری محیط زیست. علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 9(1)، 21-29. 1399
[4]داوری، ر، تبیین مدل توسعه پایدار پوشاک(مطالعه موردی: ایران) ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه الزهرا (س)، 1396
[5]میرجلیلی، م، حاجی انزهائی، ز،  زارعی، ع، اشرف گنجوی،  ف، ارائه و آزمون مدلی در زمینه برندسازی پوشاک ورزشی با رویکرد آمیخته، علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 10(3)، 71-86. 1400
]6[Wang, Z., Mathiyazhagan, K., Xu, L., & Diabat, A, A decision making trial and evaluation laboratory approach to analyze the barriers to Green Supply Chain Management adoption in a food packaging company. J.Cleaner Production, 117, 19-28. 2016
[7]رستمی زاده، ; درودی، ه، محمدی، ع، ارائه مدلی برای شناسایی عوامل و مؤلفه‌های توسعه پایدار صنعت آهن و فولاد با به‌کارگیری تکنیک‌های داده‌بنیاد و دیمتل فازی، مدیریت صنعتی، 13(3)، 514-536. 1400
[8]دهقان نیری، م، شاپوری ،ش. ارائه مدل توسعه پایدار صنعت فولاد با رویکرد ترکیبی، ISM-ANP. پژوهش های مدیریت منابع سازمانی. ۱۳۹۸; ۹ (۱ )،۱۱۴-۹۳. 1398
]9[Ajmal, M.M., Khan, M., Hussain, M., Helo, P. Conceptualizing and incorporating social sustainability in the business world. Int J. Sust Dev World. 25(4), 327-339, 2018
 
]10[Patalas-Maliszewska, J., & Kłos, S, The methodology of the S-ERP system employment for small and medium manufacturing companies. IFAC, 52(10), 85-90.‏2019
]11[Hasan, M. S., Ebrahim, Z., Mahmood, W. W., & Ab Rahman, M. N,  Sustainable-ERP system: a preliminary study on sustainability indicators. J.JAMT, 11(1 (1)), 61-74.2017‏
[12]محبی، ن ، عزیزی، م، ضیائی، م، فائزی پور، مه. ارائه مدلی جهت دستیابی به توسعه پایدار در صنعت مبلمان چوبی ایران. علوم و فناوری چوب و جنگل، 24(1)، 117-130. 1396
[13]فقه مجیدی، ع، سلامی، ف،  امینی، ح، توسعه پایدار،دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز،بابلسر،1394
[14]شهریار، ع، محمدی، س، غیاثی، ث، بررسی اثرات زیست محیطی صنعت فولاد بر شهرهای مجاور مطالعه موردی ذوب آهن اصفهان،کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری،تبریز، 1393
[15]عظیمی فرد، آ، موسوی راد، س ح، آریافرد، ش،  اولویت‌بندی معیارهای زنجیره تامین سبز پایدار در صنعت فولاد، چهارمین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست، تهران، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران،  1396
[16] اکبرزاده, ف، ولی پور, پ.  بررسی عوامل موثر بر انتخاب مصرف کننده بر اساس طرح گرافیکی غیر معمول بسته‌بندی پوشاک. علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 11(4)، 77-90. 1401
[17] امینی، س، رمضانی، م، بیک زاد، ج،  سنگی نور پور، ع،  طراحی مدل توسعه پایدار در صنعت خودرو ایران با رویکرد انقلاب صنعتی چهارم. فصلنامه مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)، 7(61)، 140-156. 1401
[18]آذر، ع، مشایخی، م، امیری، م، صفری، ح. طراحی مدل زنجیره فولاد و برآورد میزان مصرف با رویکرد مدل‌سازی عامل‌بنیان. چشم‌انداز مدیریت صنعتی11(1)، 33-52. 1400
 [19] داورپناه جزی، م، فقیدیان، س ،دویران نژاد، غ، شناسایی و مدلسازی عوامل کلیدی موفقیت در صنعت فولاد مبارکه از طریق مدیریت کیفیت جامع (مورد مطالعه شرکت فولاد مبارکه اصفهان)،دومین کنفرانس مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری، 1400
 [20] شمسی گوشکی، س، یزدانی، ح، حاجی پور، ب، سلطانی، م،، طراحی چارچوب چابکی راهبردی با رویکرد قابلیت های پویا: بررسی نقش تفکر، یادگیری راهبردی و قابلیت فناوری اطلاعات (مطالعه موردی صنعت فولاد استان کرمان، مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی،10(41)، 387-414. 1399
]21[Huang, J. B., Zou, H., & Song, Y. Biased technical change and its influencing factors of iron and steel industry: Evidence from provincial panel data in China. J.Cleaner Production, 283, 124558. 2021
]22[Vögele, S., Grajewski, M., Govorukha, K., & Rübbelke, D, Challenges for the European steel industry: Analysis, possible consequences and impacts on sustainable development. Applied energy, 264, 114633. 2020
]23[Vivek R., Tobias S., Parikshit C, "The thematic landscape of literature in sustainable supply chain management (SSCM): A review of the principal facets in SSCM development", IJO & P M,38 (4): 1091-1124, 2018
]24[Li, Y., & Mathiyazhagan, K. (2018). Application of DEMATEL approach to identify the influential indicators towards sustainable supply chain adoption in the auto components manufacturing sector. J.Cleaner Production 172, 2931-2941. 2018
]25[Pan, H., Zhang, X., Wu, J., Zhang, Y., Lin, L., Yang, G. Qi, H,  Sustainability evaluation of a steel production system in China based on emergy. J.Cleaner Production, 112, 1498-1509.2016
[26]عابدی جعفری، ح، تسلیمی، م، فقیهی، ا، و شیخ زاده، م. تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی. اندیشه مدیریت، 5(2 (پیاپی 10))، 151-198. 1390
]27[.Rezaei, J,  Best-worst multi-criteria decision-making method. Omega ,53, 49-57. 2015
]28[ Rezaei, J.. Best-worst multi-criteria decision-making method: Some properties and a linear model. Omega, 64, 126-130. 2016