اقتصاد دایره ای و صنعت مد: ترسیم نقشه علمی پژوهش‌های بین‌المللی در پایگاه استنادی Web of Science

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

4 استادیار، گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

صنعت پوشاک و نساجی سهم قابل توجهی در آلودگی محیط زیست جهانی در هرمرحله از زنجیره تامین را دارد، به همین دلیل، ضرورت گذار از رویکرد خطی به رویکرد دایره ای در صنعت نساجی – مد وجود دارد. اقتصاد دایره ای یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین موضوعات در عصر حاضر است و از آنجاییکه خلق مجدد محصولات نساجی در دنیا اهمیت ویژه ای پیدا کرده است، مطالعات بر روی اقتصاد دایره ای و صنعت مد در حال گسترش است، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی روند کلی و تعیین علایق پژوهشی در حوزه اقتصاد دایره ای و صنعت مد و هدایت بهینه پژوهش های آتی در این حوزه انجام شد. این تحقیق از لحاظ ماهیت کمی و به لحاظ هدف کاربردی است و از نظر نوع گردآوری داده ها توصیفی است و از روش علم سنجی برای تحلیل داده ها استفاده می کند. بر این اساس جامعه آماری، تعداد 270 مقاله با موضوع اقتصاد دایره ای و صنعت مد، مستخرج از پایگاه داده Web of Science از سال 2017 تا سال 2023، به عنوان داده های ورودی نرم افزار VOSviewer استفاده شده است تا روند تولیدات پژوهشی، نقشه دانشی، شبکه مفهومی و شبکه هم واژگانی پژوهش های اقتصاد دایره ای و صنعت مد را بررسی و تحلیل نماید. شبکه مربوط به کشورهایی که در این حوزه فعال هستند نشان می دهد که کشورهای پیشرفته در زمینه تحقیقات اقتصاد دایره ای و صنعت مد پیشرو هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Circular economy and fashion industry: Drawing a scientific map of international research in the reference database Web of Science

نویسندگان [English]

 • seyd mojtaba mousavi zade 1
 • Shahnaz Nayebzadeh 2
 • seyd hasan hatami nasab 3
 • Zohreh Tabatabaienasab 4
1 Ph.D. student, Department of Business Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 Professor, Department of Business Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 Associate Professor, Department of Business Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
4 Assistant Professor, Department of Economics, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

The clothing and textile industry has a significant contribution to global environmental pollution at every stage of the supply chain, for this reason, there is a need to move from a linear approach to a circular approach in the textile-fashion industry. The circular economy is one of the most important and challenging issues in the present era, and since the re-creation of textile products has gained special importance in the world, studies on the circular economy and the fashion industry are expanding, so current research aims to Review of the general trend and determination of research interests in the field of circular economy and fashion industry and optimal guidance of future researches in this field were done. This research is quantitative in terms of matter and practical in terms of purpose, and it is descriptive in terms of the type of data collection and uses the scientometric method for data analysis. Based on this statistical population, the number of 270 articles on circular economy and fashion industry, extracted from the Web of Science database from 2017 to 2023, have been used as input data of VOSviewer software to examine and analyze researchal production process, a knowledge map, the conceptual network and the lexical network of circular economy researches and fashion industry. The network of countries that are active in this field shows that advanced countries are leaders in the field of circular economy researches and the fashion industry and the time trend of researches shows that researches in the field of circular economy and fashion industry is increasing. This research helps the manufacturers of the clothing industry to identify the trend of changes in global markets towards the circular economy and to take steps in the direction of the circular fashion and clothing industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Circular Economy
 • Fashion industry
 • Scientometrics
 • Sustainable product
 • Circular Fashion
 1. Ivancheva, L. Scientometrics today: a methodological overview. Collnet Journal of Scientometrics and Information Management. Chapter 2(2): 47-56, 2008.
 2. Grayson, J. Systemic Economic Instruments for Energy, Climate, and Global Security. NATO Science for Peace and Security Programme. Springer, Netherlands. 2008.
 3. Goldsworthy, K. Design for Cyclability: pro-active approaches for maximising material recovery." Making Futures, 3, 2014.
 4. CIRFS, Information on Man-Made Fibres. 55th edn. Brussels: CIRFS (EUROPEAN MAN-MADE FIBRES ASSOCIATION), 2021.
 5. DEFRA, (Department for Environment Food and Rural Affairs). Sustainable Clothing Roadmap: Progress Report London, 2011.
 6. Christopher, M. Lowson, R. Peck, H. Creating agile supply chains in the fashion industry. International Journal of Retail & Distribution Management. 32: 367– .376, 2004.
 7. STATISTA, Umsatz führender Fast Fashion-Konzerne weltweit in den Jahren, umsatzfuehrender-fast-fashion-konzerne-weltweit. December 2022.
 8. Franceschini, F. Maisano, D. Criticism on the hg-index. Scientometrics. 86(2): 339-46, 2011.
 9. Chen, C. Paul, RJ. Visualizing a knowledge domain's intellectual structure. Computer. 34(3):65-71, 2001.

 

 1. Molinari, A. Molinari, JF. Mathematical aspects of a new criterion for ranking scientific institutions based on the h-index. Scientometrics. Chapter 75(2): 339-56, 2008.
 2. Alonso, S. Cabrerizo, FJ. Herrera-Viedma E, Herrera F. h-Index: A review focused in its variants, computation and standardization for different scientific fields. Journal of informetrics. Chapter 3(4): 273-89, 2009.
 3. Hicks, D. Melkers, J. Bibliometrics as a tool for research evaluation. In Handbook on the theory and practice of program evaluation, Edward Elgar Publishing. Chapter 11: 323-49, 2013.
 4. Ivancheva, L. Scientometrics Today: A Methodological Overview. Collnet Journal of Scientometrics and Information Management. 2- 47-56, 2008.
 5. Chen, H. Yang, C. Applying a multiple criteria decision-making approach to establishing green marketing audit criteria. Journal of Cleaner Production. Volume 21010; Pages: 256-265, February 2019.
 6. نوروزی چاکلی، عبدالرضا (1391). نقش و جایگاه مطالعات علم سنجی در توسعه، پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فناوری اطلاعات)، 27 (3)، 736- 723.
 7. زندی روان، نرگس؛ داورپناه، محمدرضا؛ فتاحی، رحمت الله. (1395)، مروری بر سم نقشه علم و روش شناسی آن، پژوهش نامه علم سنجی، 2(1): 3، 76-57.
 8. Dr. Paul Smith, Dr. Jen Baille & Dr. Lynn-Sayers McHattie. Sustainable Design Futures: An open design vision for the circular economy in fashion and textiles. Pages 1938 - 1947, Published online: Sep 2017.
 9. Raebild, U. and Bang, AL. Rethinking the Fashion Collection as a Design Strategic Tool in a Circular Economy. Conference of the European-Academy-of-Design (EAD). DESIGN JOURNAL. Volume: 20, Page: S589-S599, 2017.
 10. Debbie, Moorhouse & Danielle, Moorhouse. Sustainable Design: Circular Economy in Fashion and Textiles. Conference of the European-Academy-of-Design (EAD), DESIGN JOURNAL, Volume: 20, pp: S1948-S1959, 2017.
 11. Ki, Chung-Wha. Park, Sangsoo. Ha-Brookshire, Jung E. Toward a circular economy: Understanding consumers' moral stance on corporations' and individuals' responsibilities in creating a circular fashion economy. Business Strategy AND The Environment, Volume: 30, Issue:2, Page:1121-1135, 2020.
 12. Marques, Antonio D. Marques, Anastasia. Ferreira, Fernando. Homo Sustentabilis: circular economy and new business models in fashion industry. SN Applied Sciences, Volume: 2, Issue:2. 306, 2020.
 13. Hugo, Andreza de Aguiar. de Nadae, Jeniffer. Consumer perceptions and actions related to circular fashion items: Perspectives of young Brazilians on circular economy. Lima, Renato da Silva, WASTE MANAGEMENT & RESEARCH, Volume: 41, Issue: 2, Page: 350-367, 2022.
 14. Reike, DHekkert, MPNegro, SO. Understanding circular economy transitions: The case of circular textiles. BUSINESS STRATEGY AND THE ENVIRONMENT, Volume: 32, Issue: 3, Page: 1032-1058, 2022.
 15. Sehnem, Simone. Troiani, Leonice. Lara, Ana Claudia. Crizel, Marcelo Guerreiro. Carvalho, Luciano. Rodrigues, Vinicius Picanco. Sustainable fashion: challenges and barriers for advancing the circular economy. ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY, 2023.
 16. Chiara, Colombi. & Erminia, D’Itria. Fashion Digital Transformation: Innovating Business Models toward Circular Economy and Sustainability. Design Department, Politecnico di Milano, 20158 Milano, Italy, Innovating Business Models toward Circular Economy and Sustainability. Sustainability 2023, 15, 4942, 2023.
 17. Silva, WDO. Fontana, ME. Vidal, R. Analyzing the Attractiveness of Businesses to Receive Investments for a Creative and Innovative Transition to a Circular Economy: The Case of the Textile and Fashion Industry. SUSTAINABILITY, Volume: 15, Issue: 8, Article Number: 6593, Journal impact Factor: APR 2023.
 18. Papamichael, I. Chatziparaskeva, G. Zorpas, AA. The perception of circular economy in the framework of fashion industry WASTE MANAGEMENT & RESEARCH, Volume:41, Issue:2, pp: 251-263, Feb 2023.
 19. Stefano, A. Piera, C. Roberto C. From Fast to Slow: An Exploratory Analysis of Circular Business Models in the Italian Apparel Industry. INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS; Volume:260; Article Number: 108824; March 2023.
 20. Bartl, Andreas. Ipsmiller, Wolfgang. Fast fashion and the Circular Economy: Symbiosis or antibiosis? WASTE MANAGEMENT & RESEARCH, Volume: 41, Issue: 3, Page: 497-498, 2023.
 21. Van Eck, N.J. & Waltman, L. Software survey: vosviewer, a computer program for biblometric mapping. Scientometrics 84(2): 523-538, 2010.
 22. Borner, K. Chen, C. Boyack, KW. Visualizing knowledge domains. Annual Review of Information Science and Technology; 37(1): 179-255, 2003.