طراحی مانتو مجلسی بانوان با الهام از رنگ و تزئینات نگاره های کمال الدین بهزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 کارشناسی، گروه طراحی لباس، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشان، ایران

چکیده

رنگ و تزئینات در هنر ایران جلوه‌ای خاص و مقامی ارزشمند دارد. هنرمند ایرانی در گزینش رنگ و تزئینات دقت و سلیقه‌ای خاص به کار برده است. بنابراین بررسی محتوای رنگی و تزئینات نگارگری ایرانی با توجه به جایگاهشان و چگونگی کاربرد آن‌ها در دوره‌های مختلف قابل ملاحظه است. پوشاک مردم ایران در اثر تهاجم فرهنگ غربی، کاملا از هویت ایرانی خود دور شده است. هدف از این پژوهش بررسی رنگ و تزئینات آثار کمال‌الدین بهزاد بوده و سپس چگونگی استفاده از این رنگ‌ها و تزئینات را در طراحی مانتو‌مجلسی بانوان نشان می‌دهد. با توجه به هدف در این پژوهش سعی شده که به این پرسش پاسخ داده شود: چگونه می‌توان از رنگ و تزئینات آثار کمال‌الدین‌ بهزاد در طراحی مانتو‌مجلسی بانوان بهره گرفت؟ نتایج کلی پژوهش بیانگر آن است که بررسی آثار کمال‌الدین ‌بهزاد و تحلیل رنگ و تزئینات آن نشان داد که این رنگ‌ها و تزئینات مفهوم نمادین داشته و در جهت منظور و مقصد خاصی به کار گرفته شده است و می‌توان از آن جهت هویت بخشیدن به لباس ایرانی و رقابت در بازار جهانی استفاده کرد. ماهیت این پژوهش بنیادی-کاربردی و شیوه مطالعاتی آن توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه‌ای گردآوری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The design of women's gowns inspired by the colors and decorations of Kamaluddin Behzad's paintings

نویسندگان [English]

  • seyed mahsun sajjadi 1
  • nafiseh shahrokhi 2
1 PhD student in Art Research, University of Arts, Tehran, Iran
2 Masters, Fashion Design Group, Islamic Azad University, Kashan Unit, Iran
چکیده [English]

Colors and decorations in Iranian art have special and valuable effects. The Iranian artist used precision and special tastes in choosing colors and decorations. The examination of Iranian painting colors and decorations is different according to their position and application in visible periods. As a result of the invasion of western culture, the clothes of Iranian people have completely moved away from their Iranian identity. The purpose of this research was to investigate the colors and decorations of Kamaluddin Behzad's works, and then it shows how to use these colors and decorations in the design of women's gowns. According to the purpose of this research, it has been tried to answer this question: How can the colors and decorations of Kamaluddin Behzad's works be used in the design of women's gowns? The general results of the research show that the examination of Kamaluddin Behzad's works and the analysis of their colors and decorations showed that these colors and decorations have a symbolic meaning and are used for a specific purpose and destination, and can be used to give identity to Iranian clothing. and used to compete in the global market. The nature of this research is fundamental-applied and its study method is descriptive-analytical and the information is collected using library sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kamaluddin Behzad
  • color
  • decorations
  • painting
  • coat design
[1] رمضان خوا ه، م.، آسیب شناسی طراحی لباس اسلامی بر پایه مُد غرب ی. مجموعه آثار ومقالات برگزیده دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران، 1395.
[2] ولی پور، پ.، سیاری، م.، ارائه مدل تصمیم گیری برای اولویت بندی عوامل مؤثر در بکارگیری البسه با نمادهای دوره ساسانیان بر رفتار خرید مشتریان، علوم و فناوری نساجی، شماره 3، صصص. 22 – 15، 1398.
[2] ولی پور، پ.،: شکارچی، م.، بررسی تأثیر شاخصه‌های رنگی البسه بر وفاداری مشتریان با نقش واسط های شخصیت و وجهه برند (مطالعه موردی: ال سی وایکیکی)، علوم و فناوری نساجی، شماره 22 ، صص. 56 – 47، 1397.
[3] ولی پوری، الف، پورکاظمیان، ه، عوامل موثر در خرید پوشاک، مجله علوم و فناوری نساجی، سال پنجم، شماره 1 ، شماره پیاپی 14 ، 37 - 42 ، 1394.
[4] محمدی و.، اکرامی 1 .، محمدی ح.، خجسته فر ز.، شناسایی عوامل موثر بر صنعت مد و لباس با رویکرد پایداری محیط زیست، مجله علمی علوم و فناوری نساجی و پوشاک، دوره جدید، شماره، 1۰ بهار . 13۹9.
[5] محمودی پندری م.، کنجکاو منفرد ا.، تأثیر خودبینی مصرفکننده بر اطمینان به سبک پوشش در صنعت پوشاک، مجله علمی علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره شماره - 1 شماره پیاپی - 41 بهار . 14۰1.
[6] صالحی راد، ع.، طبیبی، م.، عسگری، م.، جابری، ف.، چال شه ا، موانع و راهکارهای پیشنهادی برای توسعه صنایع نساجی و چرم ایرا ن، علوم و فناوری نساج ی، دوره 4، 1393.
[7] زارع نیکوپرور یزدی، ا.، داودی رکن آبادی، ا.، نایب زاده، ش.، حاتمی نسب ، ح .، آسیب شناسی طراحی پارچه و لباس در ایران، علوم و فناوری نساجی، دوره 9 ، شماره پیاپی 35 ، صفحه 16، 1399.
[7] ولی پور، پ.، سیاری، م.، بررسی تاثیرعنوان برند، آگاهی برند، نگرش برند، شهرت برند روی عملکرد برند در صنایع پوشاک، علوم و فناوری نساجی، دوره 10 ، شماره پیاپی 30 ، صفحه 38-31، 1399.
[8] شفا م.، شناسایی و تحلیل تنوع فرم و رنگ پوشاک محلی بانوان گیلان به منظور بازنمود در طراحی مانتو بانوان جوان ایرانی، علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 1397.
[9] توحیدی ف.، مبانی هنرها (فلزکاری، سفالگری، نگارگری، بافته ها و منسوجات، معماری و خط و کتابت). چاپ دوم. انتشارات سمیرا، 1390.
[10] شریف زاده ع.، تاریخ نگارگری در ایران. چاپ اول. موسسه انتشارات سوره، 1375.
[11] پاکباز ر.، دایره المعارف هنر، فرهنگ معاصر. چاپ اول. انتشارات فرهنگ معاصر، 1387.
[12] آژند ی.، مکتب نگارگری هرات. چاپ اول. انتشارات فرهنگستان هنر، 1378.
[13] پاکباز ر.، نقاشی ایران از دیر باز تا امروز. چاپ دهم. انتشارات زرین و سیمین، 1389.
[14] تجویدی ا.، نگاهی به هنر نقاشی ایران از آغاز تا سده دهم هجری. چاپ سوم. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.
[15] محمد زاده م.، رئالیسم معنوی در آثار کمال الدین بهزاد، نگاه ویژه او به انسان و طبیعت. مجموعه مقالات همایش بین المللی کمال الدین بهزاد، تبریز و تهران ، 24-27 آذر، 1386.
[16] ایتن ی.، عناصر رنگ، ترجمة بهروز ژاله دوست. چاپ ششم. انتشارات عفاف، 1384.
[17] زکی م.، صنایع ایران بعد از اسالم، ترجمة محمد علی ضیایی.چاپ اول. انتشارات اقبال، 1320.
 [18] پوپ آ.، سیر و صور نقاشی ایران، ترجمة یعقوب آژند. چاپ دوم. انتشارات مولی، 1384.
[19] شراتو ا.، گروبه ا.، تاریخ هنر ایران، ج 9( هنر ایلخانی تیموری)، مترجم یعقوب آژند. چاپ اول. انتشارات مولی، 1376.
[20] نجم الدین کبری ا.، نسیم جمال و دیباچة جالل (فوائح الجمال و فواتح الجالل)، تصحیح فریتس مایر، ترجمة قاسم انصاری. چاپ اول. انتشارات طهوری، 1388.
[21] سجادی ع.، جامه زهد: خرقه و خرقه پوشی. چاپ اول. انتشارات علمی و فرهنگی، 1369.
 [22] نصر ح.، هنر و معنویت اسلامی، مجموعه مقالات در زمینه حکمت هنر. چاپ اول. انتشارات فرهنگستان هنر، 1383.
[23] زرینی س.، مراثی م.، بررسی چگونگی تاثیر عرفان اسلامی در شکل گیری هنر نگارگری مکتب هرات تیموری و تبریز صفوی. مجله نگره، شماره7: 93-105، 1387.
 [24] سلطان زاده ح.، فضای معماری و شهری در نگارگری ایران. چاپ اول. انتشارات چهار طاق، 1387.
[25] اشرفی م.، بهزاد و شکل گیری مکتب مینیاتور بخارا در قرن 16 میلادی، ترجمه نسترن زندی. چاپ اول. انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1382.
 [26] صدری ب.، کمال الدین بهزاد. چاپ دوم. انتشارات فرهنگستان هنر، 1386.
[27] کاشفی س.، فتوت نامه سلطانی به اهتمام محمد جعفر محجوب. چاپ اول. انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 1350.
[28] کوپر ج.، فرهنگ مصور نمادهای سنتی، ترجمه ملیحه کرباسیان. چاپ اول. انتشارات فرشاد، 1379.
[29] فهیم نیا م.، مرجع طراحی لباس، فیگور، مانکن طراحی لباس، طرح لیاس مردانه و زنانه. چاپ اول. انتشارات بیهق کتاب، 1385.
 [30] Lukens, Marie G. The Language of the Birds: The Fifteenth-Century Miniatures. Available from:https://www.metmuseum.org/art/collection/search/451730 ]Accessed May 1967[