بررسی تاثیر نوع دندانه، دما و pH حمام رنگرزی بر خواص رنگی نخ اکریلیکی رنگرزی شده با زردچوبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی و پوشاک، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

2 دانشکده مهندسی نساجی و پوشاک، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

چکیده

چکیده

امروزه رنگرزی با رنگزاهای گیاهی به دلیل سازگاری با محیط زیست مورد استقبال مصرف کنندگان قرار گرفته است. زردچوبه گیاهی است با مواد رنگزای فراوان که دارای خواص درمانی، ضدباکتری و ضدمیکروبی می‌باشد و توانایی رنگرزی الیاف نساجی از جمله اکریلیک را دارد. در این تحقیق سعی شده است قابلیت رنگ‌پذیری اکریلیک با رنگزای گیاهی زردچوبه با دندانه‌های متفاوت تحت شرایط مختلف بررسی گردد. تحقیقات انجام گرفته نشان می‌دهد فرآیندهایی نظیر دندانه دار کردن سطح الیاف به برقراری پیوند بین اکریلیک با زردچوبه کمک خواهد کرد. همچنین ثبات عمومی نمونه‌ها تا حد زیادی وابسته به این فرآیندها می‌باشد.

نخ اکریلیک بدون دندانه و با ٪۵ از دندانه‌های مختلف سولفات آلومینیوم پتاسیم، سولفات مس۲و سولفات آهن۲ به روش پیش‌دندانه ـ همزمان در دو pH مختلف اسیدی ۳ و ۵ و در سه دمای متفاوت محیط، °c۶۰ و جوش با پودر رنگزای زردچوبه رنگرزی شدند.

نتایج نشان داد که تمایل به جذب رنگزای زردچوبه توسط اکریلیک بالاست و رنگ زردلیمویی بدون دندانه و با دندانه سولفات آلومینیوم پتاسیم حاصل می‌گردد، همچنین زردچوبه با دندانه‌های سولفات مس۲و سولفات آهن۲، شیدهای رنگی قهوه‌ای روشن تا تیره ایجاد می‌کند. اکریلیک در دمای محیط و °c۶۰ هم تمایل به جذب رنگزا را داشت ولی تغییر pH حمام رنگرزی از ۵ به ۳ تاثیری بر جذب رنگزای زردچوبه نداشت. ثبات نوری و شستشویی اکریلیکهای رنگرزی شده با زردچوبه با دندانه‌های مختلف مناسب بود. همچنین بهترین ثباتها مربوط به نمونه‌های دندانه شده با سولفات آهن۲ با ثبات نوری برابر ۵ و ثبات شستشویی برابر با ۸ بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of mordant type, temperature and pH of dyeing bath on the color properties of acrylic yarn dyed with turmeric.

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ebraimm Heidari Golfazani 1
 • Mina Shirazi 2
 • Khatereh Hamzehzadeh 2
 • Mahjobeh Bisadi 2
1 Assistant Professor, Department of Textile and Apparel Engineering, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr. IRAN.
2 Department of Textile and Apparel Engineering, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

Abstract:

Today, dyeing with vegetable dyes has been welcomed by consumers due to its compatibility with the environment. Turmeric is a plant with many dyes, which has many healing, antibacterial and antimicrobial properties and has the ability to dye textile fibers, including acrylic. In this research, it has been tried to investigate the colorability of acrylic with turmeric vegetable dye with different mordants under different conditions.

Research shows that processes such as fiber mordanting will help establish a bond between acrylic and turmeric. Also, the light and washing fastnesses of the samples is largely dependent on these processes. Therefore, acrylic yarn without mordant and with 5% of different mordants of potassium aluminum sulfate, cupper sulfate II and ferrous sulfate II by pre-mordant method and simultaneous-mordant method in two different acidic pH, 3 and 5, and in three different room temperatures, 60 °C and boiling temperature with 10% of turmeric dye powder were dyed.

The results showed that the affinity to absorb turmeric dye by acrylic is high, and the orange-lemon color is obtained without mordant and with potassium aluminum sulfate mordant. Also, Turmeric creates light to dark brown shades with cupper sulfate and ferrous sulfate mordants. Acrylic had a tendency to absorb dye at room temperature and 60 °C. Also, the results showed that changing the pH of the dyeing bath from 5 to 3 had no effect on the absorption of turmeric dye. The best fastnesses were related to samples mordanted with ferrous sulfate with light fastness equal to 5 and washing fastness equal to 8.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Natural dyeing"
 • acrylic"
 • turmeric "
 • metallic mordant"
 • "
 • washing fastness"
 • . "
 • light fastness"
 1. 1. قرنجیک.ک، خسروی،ع. رنگرزی الیاف مصنوعی و استات سلولز، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر. ۱۳۷۳.

  ۲. شکل آبادی،ز. مرتضوی،س.م. بررسی خاصیت آنتی استاتیک پارچه اکریلیکی رنگ شده با رنگ مستقیم. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۸۷.

  1. Emsermann, H., “Dyeing processes of acrylic fibers: part I “, American Dyestuff Reporter, vol. 85, n. 8, pp. 48-54, August 1996.

  ۴. شیرازی.م، حیدری. م.ا، بررسی قابلیت رنگپذیری پارچه های اکریلیکی با رنگ طبیعی زردچوبه، پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی لباس. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر. ۱۴۰۰.

  1. Reda M. El-Shishtawy et all. Dyeing of Modified Acrylic Fibers with Curcumin and Madder Natural Dyes. Fibers and Polymers, Vol.10, No.5, 617-624. 2009.
  2. Alemayehu.T, Teklemariam.Z, Application of natural dyes on Textile, International Journal Of research – Granthaalayah. Vol.2 (Iss.2): November, 2014

  ۷. احمدی، ز. سهرابی، س. بررسی کیفیت نخ پشمی رنگرزی شده با رنگزای روناس و اسپرک در حضور مرکبات. مجله علمی علوم و فناوری نساجی و پوشاک، دوره۱۰- شماره۴- شماره پیاپی ۴۰ – (۱-۲۲)، ۱۴۰۰.

  ۸. منتظر.م،‌ ویسیان.م، حیدری.م.ا، طبیعت گرایی در رنگرزی الیاف پروتئینی(پشم و ابریشم)، انتشارات مرکز ملی فرش ایران. ۱۳۸۸.

  ۹. خانی‌گوآبادی، م. خدامی، ا. مزروعی، ز. رو شهای مختلف تکمیل کالای خواب با عصاره‌های طبیعی آرامش بخش گل یاسمن. مجله علمی علوم و فناوری نساجی و پوشاک، دوره جدید، شماره 2، (۲۷-۳۶)، تابستان 139۶.

  ۱۰. رحمتی،ن. اصلاحی.ن، رشیدی،ا.س. تکمیل ضدمیکروب پارچه پنبه‌ای با استفاده از هیدروژل ابریشم و عصاره گیاه بابونه. مجله علمی علوم و فناوری نساجی و پوشاک، دوره ۹، شماره۴، پیاپی ۳۶، (۳۵-۴۲)، زمستان 139۹.

  1. V.Popescu, D.G. Astanei, A.Cocean, Sustainable and cleaner microwave-assisted dyeing process for obtaining eco-friendly and fluorescent acrylic knitted fabric. Journal of Cleaner Production, Volume 232, P451-461. 2019,
  2. M. Wang, N. Yi, W. Chen and et all, Deep colorful antibacterial wool fabrics by high-efficiency pad dyeing with insoluble curcumin, Che. Eng. Journal,Volume 452, Part2, 2023.
  3. N.S. Bostancı, S. Büyüksungur, A. Tezcaner, pH responsive release of curcumin from photo crosslinked pectin/gelatin hydrogel wound dressings, Biomaterials Advances, Volume 134, 2022.
  4. A. F. M. Fahad Halim, M. T. Islam, M. M. Ul Hoque, Book: Chemistry of sustainable coloration of textile materials, Green Chemistry for Sustainable Textiles, Textile Institute Book Series, P.57-67, 2021.
  5. Y. Zhou, R. Tang, Modification of curcumin with a reactive UV absorber and its dyeing and functional properties for silk, Dyes and Pigments, Volume 134, Pages 203-211. 2016,
  6. M. Liu, H. Zhao, L. Zheng, Eco-friendly curcumin-based dyes for supercritical carbon dioxide natural fabric dyeing, Journal of Cleaner Production, Volume 197, Part 1, P.1262-1267, 2018.
  7. M.A. Uddin, M.M. Rahman, A.S.M. Sayem, Textilecolouration with natural colourants: A review, Journal of Cleaner Production. Volume 349, 2022.
  8. I. Zerin, N.Farzana, J. Haider, Potentials of Natural Dtes for TextileApplications, Volume 2, Pages 873-883, 2020.
  9. Rahman, M., Ireen, S., Biswas, J., Alam, S., Effects of different mordants used in turmeric dyeing with cotton fabric. Int. J. Innovat. Appl. Stud. 29 (4), 1184–1188, 2020.