شناسایی و تحلیل پیشرانهای مؤثر بر آینده ی برندسازی دیجیتال در صنعت فرش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی ، یزد،ایران

3 گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر و معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

4 دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل پیشرانهای موثر بر آینده ی برندسازی دیجیتال در صنعت فرش ایران در دو بخش کیفی و کمی صورت گرفته و بر اساس هدف، روش تحقیقی توسعه ای و از نظر ماهیت، روش آینده پژوهی را دنبال می کند، در این پژوهش اکتشافی تحلیلی در ابتدا پیشرانهایی در زمینه برندسازی دیجیتال به روش اسنادکاوی و مطالعات کتابخانه ای، از بین مقالات علمی منتشر شده در این حوزه شناسایی شده و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و نرم افزارNVIVO به صورت کدهای باز، محوری و گزینشی استخراج و دسته بندی شدند؛ سپس با استفاده از روش کمی تحلیل اثرات متقابل، پرسشنامه های مقایسات زوجی بین ۱۲ نفر از خبرگان صنعت فرش ایران توزیع گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MicMac با ترسیم مدل ساختاری تفسیری برندسازی دیجیتال در صنعت فرش ایران و نیز نمودار نفوذ قدرت-وابستگی منجر به مدلی لایه ای در حوزه پیشرانهای موثر بر آینده ی برندسازی دیجیتال در صنعت فرش ایران گردید؛ که بر این اساس می توان گفت پیشرانهایی از قبیل شکل نوین سرمایه فرهنگی متمرکز بر فناوری های دیجیتال و یا تغییر رفتار مصرف کننده ناشی از پیشرفت تکنولوژی می توانند به حرکت سرمایه ی دیجیتال به سوی سرمایه اجتماعی در قالب پلتفرم‌های آنلاین منتهی شده و بهره مندی از استراتژی های خلاقانه و حمایت از رویدادها، مشارکت با اینفلوئنسرها و سازندگان، و ساخت محتوای بومی را در برندسازی دیجیتال صنعت فرش تحت تاثیر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and analysis of drivers affecting the future of digital branding in Iran's carpet industry

نویسندگان [English]

  • marjan Parvaresh Mohseny 1
  • Shahnaz Nayebzadeh 2
  • Abolfazl Davodiroknabadi 3
  • karim hamdi 4
1 Department of Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Management,, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 Department of Fabrice and Clothing Design, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, IRAN
4 Department of Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

the current research aims to identify and analyze the drivers affecting the future of digital branding in the carpet industry. Iran is divided into two parts, qualitative and quantitative, and based on the goal, it follows a developmental research method and in terms of its nature, it follows the future research method. , were identified from among the scientific articles published in this field and were extracted and categorized using the qualitative content analysis method and NVIVO software in the form of open, central and selective codes; Then, using the quantitative method of mutual effects analysis, questionnaires of paired comparisons were distributed among 12 Iranian carpet industry experts, and data analysis was done using MicMac software by drawing an interpretive structural model of digital branding in Iran's carpet industry, as well as a power influence diagram. - Dependency led to a layered model in the field of drivers affecting the future of digital branding in Iran's carpet industry; Based on this, it can be said that drivers such as the new form of cultural capital focused on digital technologies or the change in consumer behavior due to the advancement of technology can lead to the movement of digital capital towards social capital in the form of online platforms and benefit from Creative strategies and event sponsorships, partnerships with influencers and creators, and native content creation impact the digital branding of the carpet industry

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital branding
  • carpet
  • drivers&rsquo؛ analysis
  • interpretive structural modeling
  • content analysis
[1] کارگروه پایش انجمن صنایع نساجی ایران، بررسی صنعت نساجی ایران، انجمن صنایع نساجی ایران، 1400.
[2] شیری، ع.، هاشم زاده ی خوراسگانی، غ.، آخوندی ن و جمالو ف.، شناسایی وتحلیل نیازمندی‌های مدیریتی صنعت فرش دستباف ایران با استفاده از دیمتل فازی، علوم و فناوری نساجی وپوشاک، 41، 79-100، 1401.
[3] Negoita, O., Ghituleasa, C., Purcarea, A., Procesul de brandingFactor important în orientarea companiei către succes, industria textile, Vol.66, N.3, 103–107, 2015.
[4] امیدوارپس حصار، ا.، فکورثقیه، ا. م وپویا، ع.، به کارگیری گسترش عملکرد کیفیت فازی برای طراحی محصول در صنعت فرش دستبافت (مورد مطالعه: شرکت فرش دستبافت شهرستان قوچان (، 37، 59-80، 1399.
[5] مالکی، ح.، بررسی فرآیند تجاری سازی فرش دستباف ایران (مورد مطالعاتی: شرکت سهامی فرش ایران، شعبه بیرجند)، رجشمار، 12، 153-174، 1399.
[6] Amer, O. M. I., Zaheer, A., Measuring New Normal Strategy of Brands on Digital Branding during Covid-19. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, Vol. 13, N. 5, 1-13, 2022.
[7] عبادی، و.، کازرونی، ح.، سمنانی، د.، راهبردهای توسعه صنعت نساجی پیشرفته ایران، مطالعات مدیریت راهبردی، 45، 141-159، 1400.
[8] تجملی، م، عبداالله زاده، م ع، طاهری، ا.، بررسی نقش سیاستگذاریهای تولید و اشتغال (مطالعه موردی: صنایع نساجی)، مطالعات دفاع مقدس، 20، 67-81، 1398.
[9] شیرخدایی، میثم.، فقیه نصیری، ب.، تبیین نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه هنر- صنعت فرش دستباف ایران، گلجام، 31، 37-58، 1396.
[10] Khalifa, TF., Fadeel AM., The role of branding as one of marketing tools in textile industry. J Textile Sci Eng. Vol 5, N. 182, 1-2. 2015.
[11] Gawer, A., Digital platforms and ecosystems: remarks on the dominant organizational forms of the digital age, Organization & Management, Vol. 24, N. 1, 110–124, 2022.
[12] Gutierrez-Velasco, J. R., Marin-Aguilar, J. T., Ramos-Ávila, A. E., & Vega-Martinez, J. E., Digital marketing communication strategy as means to enhance digital branding, Revista Espacios, Vol. 43, N. 8, 15–23, 2022.
[13] Mulatsih, Utami, B., & Indira, C. K., Marketing management in implementing digital branding and online marketing when facing the covid-19 pandemic, Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol. 4, 2183–2188, 2022.
[14] Djumrianti, D., Martini, R., Mekogga, I., & Alfitriani, A., Digital Branding Model for Jumputan and Songket Fabrics: As a Continuity Strategy for Marketing Palembang Local Products, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, In 5th FIRST T3 2021 International Conference (FIRST-T3 2021), Atlantis Press SARL, 2022.
[15] Wysokińska Z., Koszewska M., Czajkowski T., Malinowska–Olszowy M., Future of the Polish Textile Industrial Sector. An Overall Analysis of the Empirical Research Performed with the Delphi Method within the Project Foresight ‘Modern Technologies for the Textile Industry. A Chance for Poland’. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, Vol. 21, N. 4, 10–15, 2013.
[16] Stewart, C., Made in Scotland: country of origin branding in the Scottish textile industry, Fashion: ID; proceedings of 21st International Foundation of Fashion Technology Institute (IFFTI) Conference, 2019.
[17] Alilou, P., Saeednia, H. R & Badi zadeh, A., Studying the Effective Factors in Brand Value Creation from the Perspective of Customers, Organizations and Stakeholders (Case study: Iranian Textile Industry), Journal of System Management, Vol. 7, N. 4, 23-47, 2021.
[18] وندشعاری، ع.، آسیب شناسی صادرات سنتی فرش دستباف ایران با تاکید بر فناوری اطلاعات، رساله ی دکترا، دانشگاه شاهد، 1391.
[19] صفایی شوشتری، م.، عوامل موثر در شکل‌گیری برندهای منسوجات در بازار جهانی مورد مطالعاتی: شرکت ازدی لک ترکیه (1395)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری اردکان، 1395.
[20] صارمی، ا.، طراحی مدل موفقیت برند سازی فرش با رویکرد معادلات ساختاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و هنر یزد، 1396.
[21] علایی، م.، تأثیر امضای برند، آگاهی برند، نگرش به برند و شهرت برند بر عملکرد برند صنعت نساجی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی راه دانش، 1399.
[22] عابدی، پ.، کاربرد قابلیتهای پویا در برندسازی فرش دستبافت، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده فرش، دانشگاه هنراسلامی تبریز، 1399.
[23] مشک فروش، م. ع.، عوامل موثر بر گسترش برند در صنعت نساجی (B2B)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، 1400.
[24] آسانی شاهگلی، ر.، تاثیر به کارگیری فنون برندسازی بر صادرات فرش (مورد مطالعه: فرش دستباف تبریز)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان اصفهان، 1400.
[25] دودانگه، م.، بررسی تأثیر عوامل رقابت پذیری فروش بر برندسازی فرش دستباف اردکان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد اردکان، 1401.
[26] میرزایی، خ.، کیفی پژوهی، پژوهش، پژوهشگری و پژوهش نامه نویسی، نشرفوژان، تهران، 1396.
[27] Cristea, G. C., Ilitoi, Paul., Futurology-forecasting future, Students’ International Conference Afastud 23rd Edition Communicating Across Cultures, 2022.
[28] Asan, S. S., & Asan, U., Qualitative cross-impact analysis with time consideration, Technological Forecasting & Social Change, Vol. 74, 627-644, 2007.
[29] Hansen, N., Kupfer, A.K., & Hennig-Thurau, T., Brand crises in the digital age: The short-and long-term effects of social media firestorms on consumers and brands. International Journal of Research in Marketing, Vol. 35, N. 4, 557-574, 2018.
[30] Tarnovskaya, V., & Biedenbach, G., Corporate rebranding failure and brand meanings in the digital environment, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 36, N. 4, 455-469, 2018.
[31] Gielens, K., & Steenkamp, J. B. E., Branding in the era of digital (dis) intermediation. International Journal of Research in Marketing, Vol. 36, N. 3, 367-384, 2019.
[32] Arriagada, A., & Concha, P., Cultural intermediaries in the making of branded music events: digital cultural capital in tension. Journal of Cultural Economy, Vol. 13, N. 1, 42-53, 2020.
[33] Mingione, M., & Abratt, R., Building a corporate brand in the digital age: imperatives for transforming born-digital startups into successful corporate brands. Journal of Marketing Management, Vol. 36, N. 11-12, 981-1008, 2020.
[34] Schünke, C., Andretta, J. A., Schreiber, D., Schmidt, S., & Montardo, S. P., The Contribution of digital influencers for co-creation of Value in fashion brands. REMark, Vol. 20, N. 2, 226, 2021.
[35] Sawaftah, D., Aljarah, A., & Lahuerta-Otero, E., Power brand defense up, my friend! stimulating brand defense through digital content marketing. Sustainability, Vol. 13, N. 18, 1-17, 2021.
[36] Hutchinson, J., Micro-platformization for digital activism on social media. Information, Communication & Society, Vol. 24, N. 1, 35-51, 2021.
[37] Cheung, M. L., Leung, W. K., Yang, M. X., Koay, K. Y., & Chang, M. K., Exploring the nexus of social media influencers and consumer brand engagement. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 34, N. 10, 2370-2385, 2022.
[38] Bello, O., & Zeadally, S., Intelligent device-to-device communication in the internet of things. IEEE Systems Journal, Vol. 10, N. 3, 1172-1182, 2014.
[39] Huang, Y. H. C., Wu, F., & Huang, Q., Does research on digital public relations indicate a paradigm shift? An analysis and critique of recent trends. Telematics and informatics, Vol. 34, N. 7, 1364-1376, 2017.
[40] Bygstad, B., & Hanseth, O., Transforming digital infrastructures through platformization. Association for Information Systems, 1-13, 2019.
[41] Van Dijck, J., Seeing the forest for the trees: Visualizing platformization and its governance. New Media & Society, Vol. 23, N. 9, 2801-2819, 2021.
[42] Wichmann, J. R., Wiegand, N., & Reinartz, W.J., The platformization of brands. Journal of Marketing, Vol. 86, N. 1, 109-131, 2022.
[43] Dunn, B., Jensen, M. L., & Ralston, R., Attribution of responsibility after failures within platform ecosystems. Journal of Management Information Systems, Vol. 38, N. 2, 546-570, 2021.
[44] Zavyalov, D. , Saginov, Y. , Zavyalova, N. , & Saginova, O. , Indicators of Sustainable Entrepreneurial Ecosystems. In International Scientific and Practical Conference" Sustainable development of environment after Covid-19"Atlantis Press, 2022.
[45] Setiawati, N. P. A. , Sunarsi, D. , Nurjaya, S. , Manan, A. , Nurhadi, A. , Erlangga, H. ,... & Purwanto, A., Effect of Technology Acceptance Factors, Website Service Quality and Specific Holdup Cost on Customer Loyalty: A Study in Marketing Departement of Packaging Industry. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, Vol. 25, N. 4, 12685-12697, 2021.
[46] Flew, T., & Martin, F. R., Digital Platform Regulation: Global Perspectives on Internet Governance, Open Access book, Springer International Publishing, 2022.
[47] Zolkfele, N. Z. N., Ibrahimb, Z., Cob, S. A. C., & Razak, M. R. A. Zero Waste Cycle Mobile Branding Application, International Journal of Mechanical Engineering, Vol. 7, Special Issue 4, 2022.
[48] Humprecht, E., Castro Herrero, L., Blassnig, S., Brüggemann, M., & Engesser, S., Media Systems in the Digital Age: An Empirical Comparison of 30 Countries. Journal of Communication, Vol. 72, N. 2, 145-164, 2022.
[49] Foster, C., & Bentley, C., Examining Ecosystems and Infrastructure Perspectives of Platforms: The Case of Small Tourism Service Providers in Indonesia and Rwanda. Communications of the Association for Information Systems (CAIS), 2022.
[50] Cho, E., & Hwang, J., Drivers of consumer-based brand equity: a two-country analysis of perceived brand origin and identity expressiveness. International Marketing Review, Vol. 37, N. 2, 241-259, 2020.
[51] Steenkamp, J. B. E., Global brand building and management in the digital age. Journal of International Marketing, Vol. 28, N. 1, 13-27, 2020.
[52] Dwivedi, Y. K., Rana, N. P., Slade, E. L., Singh, N., & Kizgin, H., Editorial introduction: Advances in theory and practice of digital marketing. Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 53, 1-4, 2020.
[53] Sakas, D. P., & Reklitis, D.P., The impact of organic traffic of crowdsourcing platforms on airlines’ website traffic and user engagement. Sustainability, Vol. 13, N. 16, 1-22, 2021.
[54] Liang, M., The end of social media? How data attraction model in the algorithmic media reshapes the attention economy. Media, Culture & Society, Vol. 44, N. 6, 1110-1131, 2022.
[55] Airoldi, M. , & Rokka, J. , Algorithmic consumer culture. Consumption Markets & Culture, Vol. 25, N. 5 , 411-428, 2022.
[56] Shin, H., & Perdue, R.R., Customer nontransactional value cocreation in an online hotel Brand community: driving motivation, engagement behavior, and value beneficiary.Journal of Travel Research, Vol.61, N. 5, 1088-1104, 2022.
[57] Carah, N., & Angus, D., Algorithmic brand culture: participatory labour, machine learning and branding on social media. Media, Culture & Society, Vol. 40, N. 2, 178-194, 2018.
[58] Weiss, J. D. (2018). Analyzing conversations on social media platforms and the potential impact of brand voice, Doctoral dissertation, Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at , 2018.
[59] Orhan, M. A., & MacIlvaine, C., Examining Digital Brand Experiences as a Predictor of Brand Relationship Quality and Loyalty. International Journal of Marketing, Communication and New Media, Vol. 8, N. 15, 46-64, 2020.
[60] Rynty, P., Developing Employer Brand Voice Communication in Recruitment: Case Ubisoft RedLynx, Bachelor’s Thesis Degree Programme in International Business, University of Applied sceiences, Haag-Heila, 2020.
[61] Rosengren, S., Eisend, M., Koslow, S., & Dahlen, M., A meta-analysis of when and how advertising creativity works. Journal of Marketing, Vol. 84, N. 6, 39-56, 2020.
[62] Vernuccio, M., Patrizi, M., & Pastore, A., Delving into brand anthropomorphisation strategies in the experiential context of name‐brand voice assistants, Journal of Consumer Behaviour, 1-10, 2021.
[63] Giovanis, A., Rizomyliotis, I., & Kavoura, A., On the relationships between digital brand evidence, relationship quality and behavioural intentions among online tourism agencies’ customers. European Journal of Tourism Research, Vol. 30, 3005-3005, 2022.
[64] Cuevas-Molano, E., Sánchez-Cid, M. & Gordo-Molina, V., Estrategia de marca y gestión de contenidos en Instagram: programación y longitud del mensaje como factores de mejora de engagement. Communication & Society, Vol. 35, N. 2, 71-87. 2022.
[65] Beaman, A., Minor League Baseball Team: Alabama Ham, Submitted in partial fulfillment of the requirements, Departmental Honors, Department of Graphic Design, Texas Christian University, 2022.
[66] Surikova, J., Siroda, S., & Bhattarai, B., The Role of Artificial Intelligence in the Evolution of Brand Voice in Multimedia. Molung Educational Frontier, Vol. 12, N. 01, 73-103, 2022.
[67] Kalyani, V. L., & Sharma, D., IoT: machine to machine (M2M), device to device (D2D) internet of everything (IoE) and human to human (H2H): future of communication. J. Manag. Eng. Inf. Technol, Vol. 2, N. 6, 17-23, 2015.
[68] Iordache. M &Nedelcu. B-S., Challenges regarding the digitalization process in the field of Military education, Students international conference Afastud, 2022.
[69] Lipiäinen, H., & Karjaluoto, H. (2015). Industrial branding in the digital age. Journal of Business and Industrial Marketing, Vol. 30, N. 6, 733-741, 2015.
[70] Cahyanto, I., Wasliman, I., & Sauri, S., Public Relations Planning In Building A Private University Branding During The Covid-19 Pandemic (A Case Study at Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon). International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS), Vol. 1, N. 4, 337– 345, 2022.
[71] Vivek, S. D., Banwet, D. K. & Shankar, R., Analysis of Interactionsamong Core, Transaction and Relationship-Specific Investments: The Caseof Offshoring, Journal of Operations Management, 2007.
[72] Ravi, V., & Shankar, R., Analysis of Interactions among the Barriers of Reverse Logistics. Technological Forecasting & Social Change, Vol. 72, 1011– 1029, 2005.
[73] Faisal, M. N., Banwet, D. K. and Shankar, R, Supply Chain Risk Mitigation: Modeling the Enablers, Business Process Management Journal, Vol. 12, N. 4, 535-552, 2006.
[74] Soti A., Goel R. K., Shankar R., Kaushal O. P., Modeling The Enablers of Six Sigma Using Interpreting Structural Modeling. Journal of Modeling in Management, Vol. 5, N. 2, 124-141, 2010.
[75] Talib F. The Barriers to Total Quality Management Implementation UsingInterpretive Structural Modeling Approach, Benchmarking, An International Journal, Vol. 18, N. 4, 563-587, 2011.
[76] Thakkar J., Patel A. D., Kanda A., Deshmukh S. G, Interpretive Structural Modeling of IT-Enablers for Indian Manufacturing SMEs. Information Management & Computer Security, Vol. 16, N. 2, 113-136, 2008.
 [77] حسینی بامکان، م.، مالکی نژاد، پ وضیاییان، م.، بررسی وتحلیل زنجیره تأمین خدمات شهری (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان). مدیریت شهری، 56، 92-73، 1398.
[78] نادری بنی، م.، ابراهیم‌زاده پزشکی، ر.، ابوالقاسمی، م و مالکی نژاد، پ.، طراحی مدل مفهومی دستیابی به کارآفرینی سازمانی با رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی فازی میخایلوف و مدل‌یابی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه: سازمان ورزش و جوانان استان یزد)، پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 6، 127-139، 1396.
[79] خدایی میدانشاه، م و مالکی نژاد، پ.، بررسی تحلیلی مدیریت کیفیت زنجیره تأمین پایدار در صنعت محصولات کنجدی. مدیریت استاندارد و کیفیت، 2، 45-34، 1398.
[80] Kucharska, W., Online brand communities’ contribution to digital business models: social drivers and mediators, Journal of Research in Interactive Marketing, Vol. 13, N. 4, 437-463, 2019.
[۸۱] طباطبائی هنزایی, س م, داداشی, س. و فلاح, ح. (1400). تحلیل نقش سرمایه‌های اجتماعی در توسعه جایگاه فرش دستباف. علوم و فناوری نساجی و پوشاک, 10(2), 87-101.
[۸۲] شیری, ع. , هاشم زاده خوراسگانی, غ. , آخوندی, ن. و جمالو, ف. (1401). ارائه مدل فرآیند تکوین و توسعه محصول در صنعت فرش دستباف. علوم و فناوری نساجی و پوشاک, 11(2), 47-68.