بررسی عوامل موثر بر سبک پوشش بانوان ایران در قرن 14 هجری شمسی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری MADM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده هنر و معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 مدرس، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این مقاله، عواملی که بیشترین تأثیر را بر پوشش بانوان ایران در طی قرن 14 هجری شمسی داشته، مورد بررسی قرار داده و با تکنیک تصمیمگیری MADM آن عوامل را اولویت بندی کرده است. این پژوهش به روش اسنادی گردآوری شده است و با کمک عکسها و فیلمهای قدیمی و بررسی لباس در آنها به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده است. در ابتدا پژوهش صورت گرفت و عوامل مهم و تأثیرگذار بر پوشش افراد این دوره با محوریت پوشش بانوان مشخص گردید. سپس، پرسشنامهای در رابطه با مواردی که بیشترین تأثیرات را بر تغییرات گروهی پوشش بانوان داشته است، تهیه گردید و این پرسشنامه در اختیار افراد متخصص در حوزه طراحی لباس قرار داده شد. سپس، اطلاعات جمعآوری شده، توسط تکنیک تصمیمگیری MADM به روش Topsis Fuzzy با هدف اولویت بندی این موارد تحلیل شد. مشخص گردید، رویداد انقلاب اسلامی بیشترین تأثیرگذاری را بر پوشش بانوان ایرانی در انتهای قرن 14 هجری شمسی داشته است و پوشاک ترکیبی از فرهنگ و تاریخ ایرانی و مد روز دنیا طراحی و استفاده شده است.

کلید واژه: پوشش بانوان قاجار، پوشش بانوان پهلوی، پوشش بانوان جمهوری اسلامی ایران، تغییرات پوششی، تکنیک تصمیمگیری MADM به روش Topsis Fuzzy.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the factors affecting the clothing style of Iranian women in the 14th century AH using the MADM decision-making technique

نویسندگان [English]

  • Delaram Aliabadi zadeh 1
  • siamak nazemi 2
1 MA Student,, Department of Art and Architecture, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Lecture, Department of Art and Architecture, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This article studies the factors that had the greatest impact on the coverage of Iranian women during the 14th century AH and prioritized those factors with the MADM decision-making technique. This research has been done by collecting documents and using old photos and videos and subtilizing clothes in them in a descriptive-analytical way. At first, the research was conducted and the important and influential factors on the people's clothing especially women in this period were identified. After that, a questionnaire was prepared concerning these cases. This questionnaire was provided to experts in the field of cloth designing. Then, the collected information was analyzed by the MADM decision technique using the Topsis Fuzzy method to prioritize these cases. It was found that event of the Islamic Revolution had the greatest impact on Iranian women's clothing at the end of the 14th century AH. The clothes were designed and used with a combination of Iranian culture, history, and fashion in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian women&rsquo؛ s clothes
  • Prioritize
  • Republic of Iran
  • Clothes changes
  • MADM decision-making technique
[1]Junaid Asghar, T, Good hijabi,bad hijabi:The politics of women`s clothing in Iran, Journal of Georgetown university Qatar,2015.
]2[یاسینی، ر، سیاست های گفتمانی پوشاک بانوان در ایران در دورۀ پهلوی اول (آمرانه) و دوم (اشاعه گرایانه)، فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ ارتباطات-شماره 52، 1399.
]3[ورجاوند، پ، پیشرفت و توسعه بر بنیاد هویت فرهنگی، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1378.
]4[جنکینز، ر، هویتاجتماعی، تورج یاراحمدی، تهران: نشر شیرازه، 1381.
[5]Motamedi, M, Effect of Reza Shah Modernity on the Political Opposition Development, Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome – Italy, 2016.
[6]Saedi, E, Using Clothing to Unify a Country: The History of Reza Shah’s Dress Reform in Iran, International Textile and Apparel Association,2013.
[7]Chehabi, H, Standing the emperor`s new clothes :dress codes and nation building under Reza shah, Iranian studies journal,2007.
]8[غیبی، م، هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی، هیرمند، 1385.
]9[ترنر، ر، تاریخ لباس 5000 سال پوشاک زنان و مردان جهان، توس، 1396.
]10[نیازمند، ر، رضا شاه از تولد تا سلطنت، علم، 1387.
]11[آبراهامیان، ی، ایران بین دو انقلاب از مشروطه تا انقلاب اسلامی، کاظم پیروزمند، مرکز، 1395.
]12[رستمی، پ، اجتماعی شدن بانوان در عصر پهلوی اول، امکان یا امتناع (1304-1320)،  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی، 1398.
]13[محمدی، م، لباس متحدالشکل: بازنمایی قدرت و مدرنیته (دوران پهلوی اول)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی، 1397.
]14[جهانی، م، مطالعهی تطبیقی مد لباس بانوان دربار فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه قاجار، SID، 1396.
]15[عرشی، ع، شاخصه‌ها و زمینه‌های تأثیرگذار بر تحولات لباس ایران از لباس اروپا در دوره‌ی دوم قاجار، علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 1400.
]16[موسوی حاجی، ر، تاثیر موج تجددخواهی و جریان نوسازی بر تحول پوشاک ایرانیان (از ابتدای دوره ی قاجار تا پایان دوره ی پهلوی اول)،  SID، 1392.
]17[نظری، س، پوشاک بانوان در پنج دوره تاریخی پس از ورود اسلام به ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی، 1396.
]18[زیبا کلام، ص، رضا شاه، روزنه، 1398.
]19[بویس، م،  پوشاک در ایران زمین (از سری مقالات دانشنامه ایرانیکا) مصور، پیمان متین، امیرکبیر، 1381.
[20]Yadegar Ulugergerli, M, Perception of the Beauty Through the Century in Persian Culture; A Condense Review, The Central and Eastern European Online Library, 2017.
]21[شفا، م، شناسایی و تحلیل تنوع فرم و رنگ پوشاک محلی بانوان گیلان به منظور بازنمود در طراحی مانتو بانوان جوان ایرانی، علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 1397.