تزئین لباس مجلسی بانوان با استفاده از سیستم هوشمند نوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه طراحی لباس و پوشاک

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی ، پوشاک و مد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

3 دانشکده مهندسی نساجی، پوشاک و مد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، قائم شهر، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر با هدف نوآوری در تزئین لباس، مجموعه الکترونیکی هوشمند نوری طراحی و در لباس مجلسی شب زنانه تعبیه گردید. دربخش نخست ازمیان چندین طرح خطی رسم شده بر مبنای سه شرط زیبایی، قابلیت عبوردهی نور و امکان مخفی کردن تجهیزات الکترونیکی و با نظر متخصصان الکترونیک و مد لباس طرح مناسب انتخاب شد. سپس پارچه مناسب به لحاظ تراکم بافت، ضخامت، جنس و رنگ مشخص، خریداری و لباس دوخته شد. دربخش سوم مدارات الکترونیکی مشتمل بر سنسور نوری و دیگر ملزومات طراحی و ساخته شد. جایگذاری لامپ های آر جی بی، ال ای دی، بردهای الکترونیکی و باطری در لباس و اتصال بخش ها به یکدیگر انجام شد. کد نویسی این مجموعه الکترونیکی با هدف هوشمند سازی آن براساس تعریف محودده عددی برای سیگنال ارسال شده از سنسور نوری به واحد پردازشگر به گونه ای انجام شد که با تغییر شدت روشنایی یا نور محیط، لامپ های تعبیه شده در لباس به رنگ های قرمز، سبز، آبی و ترکیب آنها روشن و خاموش شود. نتایج نشان می‌دهد که تلفیق طراحی لباس و دیگر علوم افقی تازه فراروی طراحان لباس می گشاید به گونه‌ای که بهره‌گیری البسه در حوزه‌های مختلف را خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Decoratinge women's Ball Gowns using Intelligent Optical System

نویسندگان [English]

  • Firozeh Gharib Tehrani 1
  • Abdolrasol Moghassem 2
  • alireza hoseinpour 3
1 Department of textile engineering
2 Faculty member of the Faculty of Textile Engineering, Clothing and Fashion, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
3 Faculty of Textile Engineering, Garment and Fashion, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

In the present study with the aim of innovating in clothing decoration an intelligent optical electronic set was designed and embedded in women's party dresses. In the first part, the appropriate design of cloth was selected on the basis of opinion of electronic and fashion experts among several linear designs considering beauty of cloth, light transmission and possibility of hiding electronic equipments. Then the appropriate fabric in terms of yarn density, thickness, material and color was purchased and designed clothe was sewn. In the third part, electronic circuits including optical sensors and other requirements were designed and built. RGB and LED lamps, electronic board and battery were located in the cloth and connected to each other. In order to make this electronic set smart, a special code was written in such a way that by changing ambient light, the lamps embedded in cloth are activated in red, green, blue and their combination based on the definition of the numerical range for the signal sent from the optical sensor to the processor unit. Results shows that combination of clothing design and other sciences opens a new horizon to designers so that the use of clothes in various fields will change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clothing decoration
  • intelligent optical system
  • women'؛ s Ball Gowns
  • RGB and LED lamps
  • intelligent electronic
1- ویل1کاکس1ر،.1مترجم:1بزرگمهر،1شیرین،1،1تاریخ1لباس1پنج1هزار1سال1پوشاک1زنان1و1مردان1
جهان،1انتشارات1توس،1زمستان.1372
1 .2منتخب1صبا1ا،.1نگرشی1بر1روند1سوزن 1 1دوزیهای1سنتی1ایران1از1هشت1هزار1سال1قبل1از1میلاد1
تا1امروز،1انتشارات1منتخب1صبا،1چاپ1بهمن1تهران،1پاییز.1379
1 .3ویلسون1ا،.1مترجم:1ناصرالدین1غراب،1مد1و1مدرنیته،1انتشارات1علمی1و1فرهنگی1طراحی1لباس،1
انتشارات1کتاب1آبان،.13941
1 .4طالب1پور1ف،.1تاریخ1پارچه1و1نساجی1در1ایران،1دانشگاه1الزهرا(1س،)1انتشارات1مرکب1پسید،.13931
1 .5رهبرنیا1ز،.1رستمی1ز،.1تدابیر1بصری1در1طراحی1پوشاک1زنان،1انتشارات1مرکب1سفید،.13951
1 .6بابایی1پ،.1اکبری1ف،.1بهار1و1بررسی1مبانی1نظری1طراحی1مد1لباس1زنانه1در1الگوی1ایرانی-1
اسلامی،1فصلنامه1نقد1کتاب،1شماره11و1،2سال1اول1تابستان.1393
1 .7یاوری1ح،.1منصوری1آ،.1سلطانی1ش،.1آشنایی1با1هنرهای1سنتی1،31انتشارات1سیمای1دانش،1
.1395
1 .8استیل1و.1و1همکاران،1مترجمان:1یاوری،1حسین،1اصحابی،1مروا،11شناخت1مواد1و1محصولات1
نساجی1و1آشنایی1با1انواع1پوشاک،1انتشارات1آذر،.13931
1 .9اســتاد1آقا1م،.1چهل1تکه1دوزی1در1فرهنگ1مردم1ایران(1بررسی1موردی1استان1چهارمحال1و1
بختیاری1و1شهرستان1سمیرم)1،1پژوهشگاه1علوم1انسانی1و1مطالعات1فرهنگی1پرتال1جامع1علوم1
انسانی،1تابستان.1386
1 .10مقدمی1م،. 1 1تکنیکهای1باتیک1و1نقاشی1روی1پارچه،1مؤسسه1فرهنگی1انتشارات1گوهرشاد،1
.1385
1 .11مکنزی1م،.1مترجم:1آیدا1تدین، 1 1گرایشهای1طراحی1لباس،1انتشارات1کتاب1آبان،.13941
1 .12قاسمیان1دستجردی1پ،.1تحلیل1کارکرد1پوشاک1فوق1مدرن1در1زندگی1دانشجویان1در1کلان1
شهر1تهران،1فصلنامه1هنر1و1علم1و1فرهنگ،1شماره1،11زمستان.13921
1 .13میرجلیلی1م،1غلامی1م،.1جلیلی1ف،.1منسوجات1ورزش1هوشمند،1صنعت1نساجی1و1پوشاک،1
شماره1،2371صفحه1،891شهریور.13921
1 .14فرشید1س،.1رستمی1ا،.1منسوجات1هوشمند(1با1رویکرد1منسوجات1نظامی،1پزشکی1و1ایمنی)،1
انتشارات1صانعی1شهمیرزادی،.