بهبود فرایند تولید نخ با استفاده از رویکرد طراحی برای شش سیگما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

3 دانشکده نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

امروزه بخش زیادی از هزینه‌های تولید و مشکلات کیفیتی به طراحی مرتبط می‌شود. طراحی برای شش سیگما یک رویکرد قوی برای طراحی و توسعه محصولات و خدمات بشمار می‌رود. هدف از این تحقیق استفاده از روش طراحی برای شش سیگما به منظور کاهش عیوب نخ چرخانه‌ای می‌باشد. بدین منظور پس از بررسی خط تولید نخ چرخانه‌ای، با استفاده از نمودار پارتو مهم‌ترین عیوب نخ مشخص شد که عبارت اند از: نقاط نازک و نقاط کلفت. سپس مدل اولیه در نرم‌افزار ارنا 14شبیه‌سازی و اعتبارسنجی شد و سطح سیگمای فرآیند موجود مشخص گردید. در مرحله‌ی بعد، مدل بهینه‌سازی نیز توسط این نرم‌افزار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مدل اعتبارسنجی شده می‌تواند مقادیر بهینه را به خوبی تعیین کند و هزینه‌های ناشی از انجام آزمایش‌های متعدد برای کاهش میزان عیوب نخ را بطور قابل توجهی کاهش دهد. همچنین، نتایج نشان‌دهنده‌ی بهبود و افزایش 1.55 واحدی سطح سیگمای فرآیند می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving the yarn production process by design for Six Sigma approach

نویسندگان [English]

  • Mahsa Sardarimahvelati 1
  • mohamad saleh owlia 2
  • emad owlia 3
1 Faculty of Industrial Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
2 Faculty of Industrial Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
3 faculty of textile engineering،yazd university. yazd. iran
چکیده [English]

At present, a large part of production costs and quality problems are related to design. Design for six sigma is a powerful approach for the design and development of products and services. The purpose of this research is to use design for six sigma to reduce the defects of spinning yarn. For this purpose, after examining the production line of spinning yarn, using Pareto diagram, the most important yarn defects were identified, which are: thick and thin. Then, the initial model was simulated and validated in Arena 14 software and the level of the existing process sigma was determined. In the next step, the optimization model was examined by this software. The research results show that the validated model can determine the optimal values well and significantly reduce the costs of performing multiple tests to reduce the amount of yarn defects. The results also showed a 1.55 unit improvement in the process sigma level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • simulation
  • optimization
  • open-end spinning system
  • textile industry
  • design for six sigma
 1. Fukishini, T, yamagata, T, The garment industry in low income countries. Houndmills: palgrave macmilan, Basingstoke, United Kingdom, 2014.
2. Elanchezhain, K. , Vijaya, R, Production planning and control. hennai: Anuradha Publications, 2008.
3. Khan, I, Minimization of Reworks in Quality and Productivity Improvement in the Apparel Industry, International Journal of Engineering and Applied Sciences , 1, 148-164, 2013.
4 4 .4خاصیپور،4ی،4نجفی،4ا،4بهبود4بهرهوری4با4محوریت4شناسایی4و4حذف4موداها(4مطالعه4موردی:4
شــرکت4ریسندگی4و4بافندگی4پوشش4ایران،)4نشریه4علوم4و4فناوری4نساجی،4دوره4،74شماره4
13904،11-284،1
4 .5کریمی،4م،4رئیسی4راد،4ا،4آتشگر،4ک،4بهبود4فرایند4ساخت4باتری4حرارتی4با4استفاده4از4رویکرد4
طراحی4برای4شش4سیگما4مدل4،
IDOV4نشریه 4 4بینالمللی4مهندسی4صنایع4و4مدیریت4تولید،4
.13954،274جلد4،44شماره
4 .6آزادفر،4م،4علمدار4یزدی،4ع،4عبقری،4م، 4 4پیشبینی4خواص4فیزیکی4و4مکانیکی 4 4نخهای 4 4پلیاستر4
تولید4شــده4در4سیستم 4 4چرخانهای4بر4اساس 4 4پارامترهای4فرایند4با4استفاده4از4مدل4رگرسیونی،4
پای 4اننامه4کارشناسی4ارشد،4دانشگاه4یزد،.13974
4 4 .7شیخزاده4نجار،4س،4عترتی،4م، 4 4حسینپور4کاسگری،4ع،4خطیر،4ب،4اثر4فشار4هوای4جت4و4نازل4
برداشــت4بر4خواص4فیزیکی4و4مکانیکی 4 4نخهای4روتور-جت 4 4پنبهای،4نشریه4علوم4و4فناوری4
13964،8-54،34شماره4،نساجی
8. Jahanzaib, M, Jamil, U, Akhtar, K, Product design variables
optimization using design for six sigma (DFSS) approach,
Life Science Journal, 10, 57–63, 2013.
9. El-Sharkawy, A, Salahuddin, A, Komarisky, B, Design for
six sigma (DFSS) for optimization of automotive heat exchanger and underhood air temperature, SAE International
  Journal of Materials & Manufacturing, 7, 256–261, 2014.
10. Asafuddoula, M, Singh, H.K, Ray, T, Six-sigma robust
design optimization using a many-objective decomposition-based evolutionary algorithm, IEEE Transactions on
Evolutionary Computation, 19,.490–507, 2015.
11. Erbiyik, H, Saru, M, Six sigma implementations in supply
chain: an application for an automotive subsidiary industry
in Bursa in Turkey, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 195, 2556–2565, 2015.
12. Sameiro, M, Magalhaes, D.S, Varela, M.L, Sa, J.O,
Gonçalves, I, Definition of a collaborative working model
to the logistics area using design for six sigma, International
Journal of Quality & Reliability Management, 33, 465–475,
2016.
13. Ramakrishnan, s, Drayer, ch, Srihari, k, USING SIMULATION WITH DESIGN FOR SIX SIGMA IN A SERVER
MANUFACTURING ENVIRONMENT, Simulation Conference, Miami, 2008.
14. El.Halk, B, SHaout, A, Software Design For Six Sigma, 1st
edition, John Wiley & Sons Inc, Hoboken, New Jersey, 194-
208, 2010.
15. Naughton, K, A Study of Irish Medical Device Companies
Best Practice New Product Development Tools and Methodologies, A Research Dissertation submitted in partial ulfillment for the Masters of Science in Technology Management,
National University of Ireland, 10-34, 2009.
16. Braga, W.L.M, Naves, F.L, Gomes, J.H.F, Optimization of
Kanban systems using robust parameter design: a case of
study, Int J Adv Manuf Technol, 106, 1365–1374, 2020.
4 .17مونتگومری،4آتشگر،4ک،4آمار4و4احتمال4کاربردی4مهندسی،4انتشارات4علم4و4صنعت4تهران،4
4.1392