بررسی ویژگیهای رنگی و ضد باکتری نخ پشمی رنگرزی شده با میوه درخت آیلان (عرعر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی فرش، دانشگاه بیرجند

2 گروه آموزشی فرش، دانشکده هنر، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

درخت آیلان (عرعر) یک گیاه فوق العاده مقاوم می‌باشد که در بیشتر مناطق از نظر آب و هوایی به راحتی رشد می‌کند. درخت آیلان (عرعر) Ailanthus altissima گونه‌ای غیر بومی و متعلق به مناطق کوهستانی چین است که در سال های گذشته به ایران وارد شده و در مناطق مختلف ایران کاشته شده است. در این تحقیق قابلیت رنگرزی نخ پشمی با میوه درخت آیلان به عنوان یک رنگرزای طبیعی مورد ارزیابی قرار گرفت. تاثیر شرایط مختلف رنگرزی از قبیل غلظت دندانه (0 تا 6% وزنی)، مدت زمان رنگرزی در دمای جوش (30 تا 90 دقیقه)، pH حمام رنگرزی (3 تا 8) و غلظت ماده رنگزا (60 تا 200% وزنی) بر قدرت رنگی نخ رنگرزی شده مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل شده از قدرت رنگی نمونه‌ها، شرایط رنگرزی برای کسب بیشترین قدرت رنگی بهینه سازی شد. ویژگی ضدباکتری میوه درخت آیلان در مقابل باکتری‌های گرم منفی (Escherichia coli) و گرم مثبت (Staphylococcus aureus) مورد ارزیابی قرار گرفت. متغیرهای تحقیق از قبیل مدت زمان رنگرزی، pH حمام رنگرزی و غلظت ماده رنگزا تاثیر معنی دار بر قدرت رنگی نشان داد و استفاده از دندانه زاج سفید در مقادیر (0 تا 6 درصد وزنی) تاثیر چندانی بر قدرت رنگی نمونه ها نداشت. نخ پشمی رنگرزی شده با میوه درخت آیلان دارای ثبات شستشویی و نوری مطلوبی می‌باشد و همچنین در میوه درخت آیلان در غلظت های کاربردی 5/12% تا 100% دارای ویژگی ضدمیکروبی در مقابل باکتریهای گرم منفی و گرم مثبت میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation on color and antibacterial properties of woolen yarn dyed with fruit of Ailanthus altissima tree

نویسندگان [English]

  • Hossein Barani 1
  • sakineh Helal Bahr 2
1 Carpet Department, Faculty of Art, University of Birjand
2 Carpet Department, Faculty of Art, University of Birjand
چکیده [English]

Ailanthus altissima is a fast growing, deciduous, and exotic invasive tree that is able to germinate and grow in a wide variety of soil and site conditions. In this study, the dyeing ability of woolen yarn with the fruit of Ailanthus altissima tree as a natural dye was evaluated. The effect of different dyeing conditions such as mordant concentrations (0 to 6% Wt.%), dyeing time at boiling temperature (30 to 90 minutes), pH of the dye bath (3 to 8) and the dye concentrations (60 to 200% Wt.%) on color strength of dyed sample were studied. The color characteristics of the dyed yarns and the optimal condition of the dyeing conditions were evaluated based on the maximum color strength. The antibacterial property of Ailanthus altissima tree fruit extract was investigated against gram-negative (Escherichia coli) and gram-positive (Staphylococcus aureus) bacteria. Independent research variables such as dyeing time, pH of dye bath and dye concentration had a significant effect on color strength and using of alum as a mordant in applied amounts (0 to 6% Wt. %) had a little effect on the color strength of dyed samples. The dyed woolen yarn with Ailanthus altissima tree fruit has good washing and light fastness and presented good antimicrobial properties against gram-negative and gram-positive bacteria in applied concentrations of 12.5% up to 100%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural dyeing
  • Experimental design
  • Inorganic mordant
  • Ailanthus altissima
  • wool
 1. Haji, A., Bahtiyari, M.I., Natural compounds in sustainable
dyeing and functional finishing of textiles: Green Chemistry
for Sustainable Textiles; 1st edition, Elsevier, 2021.
2. Haji, A., Naebe, M., Cleaner dyeing of textiles using plasma
treatment and natural dyes: A review. J. Clean. Prod., 265,
121866, 2020
3. Shamsnateri, A., Veysian, M. Past, Present, and Future of
Application of Natural Dyes in Hand-Woven Carpets, J.
Stud. Color World, 11, 33–42, 2021
4. Tehrani, M., Bayegan, Y., Investigation of parameters affecting dyeing of merino wool yarn with chicory leaves plant
(Cichorium intybus L), J. Text. Sci. Technol., 2021
5. Amin, N., Rehman, F., Adeel, S., Ahamd, T., Muneer, M.,
Haji, A., Sustainable application of cochineal-based anthraquinone dye for the coloration of bio-mordanted silk fabric, Environ. Sci. Pollut. Res., 27, 6851–6860, 2019
6. Barani, H., Samaneh, A., Study on the color characteristics
and fastness properties of dyed wool yarn with some yellow
natural colorants, Rajshomar, 1, 51–63, 2020
7. Haji, A., A review on surface modification of wool fibers using plasma technology and its effect on dyeing properties, J.
Text. Sci. Technol., 5(3), 35-43, 2015
 
 8. Haji, A., Arefi, N., Application of Response Surface Methodology in Optimization of Dyeing of Wool with Citrus Aurantium Leaves as Natural Dye, J. Text. Sci. Technol., 8(3),
5-13, 2019
9. Mousavi, F., Majd, A., The embryology of Ailanthus altissima (Simaroubaceae): an invasive species from Iran, Nov.
Biol. Reper., 6(2), 184-197, 2019
10. Zhang, D.D., Bai, M., Yan, Z.Y., Huang, X.X., Song, S.J.,
Chemical constituents from Ailanthus altissima (Mill.)
Swingle and chemotaxonomic significance, Biochem. Syst.
Ecol., 93, 104174, 2020
11. El Ayeb-Zakhama, A., Ben Salem, S., Sakka-Rouis, L.,
Flamini, G., Ben Jannet, H., Harzallah-Skhiri, F., Chemical
composition and phytotoxic effects of essential oils obtained
from ailanthus altissima (Mill.) Swingle cultivated in tunisia,
Chem. Biodivers., 11(8), 1216-1227, 2014