بررسی تاثیر گروه همسالان بر رفتار خرید آنی مصرف‌کنندگان پوشاک ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 یزد، دانشگاه یزد، دانشکده اقتصاد، مدیریت وحسابداری

2 یزد، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، گروه مدیریت بازرگانی

چکیده

تحلیل و مدیرت رفتار مصرف‌کنندگان همواره به‌عنوان یکی از استراتژی‌های مدیریت بازاریابی مطرح بوده است. با توجه به تنوع و پویایی رفتار مصرف‌کنندگان پوشاک ورزشی، اهمیت و تأثیر گروه‌های همسالان در شکل‌گیری رفتار‌های خرید و مصرف بسیار حائز اهمیت است. لذا، در این پژوهش نقش گروه‌های همسالان در تحریک به خرید و خریدهای آنی با در نظر گرفتن اثرات واسطه‌ای احساسات مثبت و لذت از خرید مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی با ماهیت توصیفی پیمایشی انجام شده و جامعه آماری آن را مصرف‌کنندگان پوشاک ورزشی در استان یزد تشکیل می‌دهد که تعداد 297 نفر به‌عنوان نمونه و با استفاده از پرسشنامه مورد نظرسنجی قرار گرفتند. مدل مفهومی پیشنهادی با روش تحلیل معادلات ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس، در مرحله تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار Smart PLS 3 استفاده شده است. نتایج ضمن تأیید تمامی روابط مستقیم و غیرمستقیم در مدل نشان داد که گروه‌های همسالان می‌توانند با ایجاد حس مثبت و بالا بردن لذت خرید، تمایل به خرید را افزایش داده و سرعت درخواست خرید را بالا ببرند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود که در تبلیغات پوشاک ورزشی گروه‌های مرجع همسالان (مانند همکلاسی‌ها، هم‌تیمی‌ها و ...) بیشتر مورد توجه قرار گرفته و متمرکز بر نمودهای اثرات هیجانی و لذت خرید جمعی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of peer group on the impulse buying behavior of sportswear consumers

نویسندگان [English]

 • Amirreza Konjkav monfared 1
 • Seyyed Hassan Hataminasab 2
 • Hashem Raesi 1
 • Zohre Haddadian 1
1 Yazd, Yazd University, Faculty of Economics, Management and Accounting.
2 Yazd, Islamic Azad University of Yazd, Department of Business Management
چکیده [English]

Analyzing and managing consumer behavior has been one of the marketing management strategies. Considering the diversity and dynamics of sportswear consumers' behavior, the importance and influence of peer groups in the formation of shopping and consumption behaviors are very important. Therefore, in this study, the role of peer groups in stimulating immediate purchases and purchases, considering the mediating effects of positive emotions and shopping pleasure has been examined by structural equation analysis. This research was conducted with a descriptive survey in terms of applied purpose and its statistical population consists of consumers of sportswear in Yazd province that 297 people were surveyed as a sample using a questionnaire. The proposed conceptual model has been examined by structural equation analysis. Accordingly, Smart PLS 3 software was used in the data analysis stage. The results, while confirming all direct and indirect relationships in the model, showed that peer groups can increase the desire to buy and increase the speed of buying requests by creating a positive feeling and increasing shopping pleasure. Based on this, it is suggested that in sportswear advertisements, peer reference groups (such as classmates, teammates, etc.) be given more attention and focus on the manifestations of emotional effects and the pleasure of collective shopping.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Impulse purchase
 • Peer group
 • Structural equation modeling
 • Partial least squares
 • Clothes
1-  نظری،1م،.1و1بغدادی،1س.1شناســایی1و1بررسی1عوامل1تأثیرگذار1بر1خریدهای1آنی1آنلاین1در1
1فروشگاههای1تخفیف1گروهی1در1ایران.1فصلنامه1علمی-پژوهشی1مدیریت1فناوری1اطلاعات،1
.13921،223-2391،)3(5
2. Rook, D. W., Gardner, M. P., In the mood: Impulse buying’s
affective antecedents. Research in consumer behavior, 6(7),
1-28, 1993.
3. Stern, H., The significance of impulse buying today. The
Journal of Marketing, 59-62, 1962.
4. Verplanken, B., Sato, A., The psychology of impulse buying:
An integrative self-regulation approach. Journal of Consumer Policy, 34(2), 197-210, 2011.
5. Mohan, G., Sivakumaran, B., Sharma, P., Impact of store environment on impulse buying behavior. European Journal of
Marketing, 47(10), 1711-1732, 2013.
6. Thurmer, J. L., Bieleke, M., Wieber, F., Gollwitzer, P. M.,
If-Then plans help regulate automatic peer influence on impulse buying. European journal of Marketing, 54(9), 2079-
2105, 2020.
7. Liang, Y. P., The relationship between consumer product involvement, product knowledge and impulsive buying behavior. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 57, 325-330,
2012.
1 .8پورکاظمیان،1ا.1و.1عوامل1مؤثر1در1خرید1پوشاک.1مجله1علوم1و1فناوری1نساجی،1،37-421،)6(41
]8[1.1394
1 .9صمدی،1م،.1فارسی1زاده،1ح،.1نورانی،1م.1بررسی1تأثیر 1 1ویژگیهای1شخصیتی 1 1مصرفکننده1بر1
رفتار1خرید1در 1 1فروشگاههای 1 1زنجیرهای.1مدیریت1بازاریابی,.13881،55-721,)6(41
1 .10ولی1پور،1پ،.1سیاری،1م.1بررسی1تأثیر1عنوان1برند،1آگاهی1برند،1نگرش1برند،1شهرت1برند1روی1
عملکرد1برند1در1صنایع1پوشاک(1موردمطالعه1برند 1 1ال 1سیمن،)1مجله1علوم1و1فناوری1نساجی1و1
.13991،31-381،)1(91،پوشاک
11. Monfared, A. R. K., Ghaffari, M., Barootkoob, M., Malmiri,
M. M., The role of social commerce in online purchase intention: mediating role of social interactions, trust, and electronic word of mouth. Journal for International Business and
Entrepreneurship Development, 13(1), 22-39, 2021.
12. Foroughi, A., Buang, N. A., Sherilou, M., Exploring Impulse
Buying Behavior among Iranian Tourist in Malaysia. Journal
of Global Business and Economics, 3(1), 187-195, 2011.
13. Unsalan, M., Stimulating factors of impulse buying behavior: A literature review, 18(2), 572-593, 2016.
14. Huang, L. T., Flow and social capital theory in online impulse buying. Journal of Business Research, 69(6), 2277-
2283, 2016.
15. Yurchisin, J., Johnson, K. K., Compulsive buying behavior
and its relationship to perceived social status associated with
buying, materialism, self
-esteem, and apparel-product involvement. Family and Consumer Sciences Research Journal, 32(3), 291-314, 2004.
11 .16یقین،1ف.1د.1خرید1جهانی1در1زنجیره1عرضه1پوشــاک:1یک1رویکرد1یکپارچه.1مجله1علوم1و1
فناوری1نساجی1و1پوشاک،]16[.13971،5-181
1 .17ولی1پوری،1ا،.1پورکاظمیان،1ه.1عوامل1مؤثر1در1خرید1پوشاک،11مجله1علوم1و1فناوری1نساجی1و1
.13941،37-421،)1(51،پوشاک
18. Inman, J. J., Winer, R. S., Ferraro, R., The interplay among
category characteristics, customer characteristics, and customer activities on in-store decision making. Journal of Marketing, 73(5), 19-29, 2009.
19. Muruganantham, G., Bhakat, R. S., A review of impulse
buying behavior. International Journal of Marketing Studies,
5(3), 149, 2013.
20. Verhagen, T., Van Dolen, W., The influence of online store
beliefs on consumer online impulse buying: A model and
empirical application. Information & Management, 48(8),
320-327, 2011.
21. Beatty, S. E., Ferrell, M. E., Impulse buying: Modeling its
precursors. Journal of retailing, 74(2), 169-191, 1998.
22. Churchill Jr, G. A., Moschis, G. P. Television and interpersonal influences on adolescent consumer learning. Journal of
consumer research, 6(1), 23-35, 1979.
23. Mangleburg, T. F., Doney, P. M., Bristol, T. Shopping with
friends and teens’ susceptibility to peer influence. Journal of
retailing, 80(2), 101-116, 2004.
24. Ward, S., Consumer socialization. Journal of consumer research, 1(2), 1-14, 1974.
25. Wang, X., Yu, C., Wei, Y., Social media peer communication
and impacts on purchase intentions: A consumer socialization framework. Journal of interactive marketing, 26(4), 198-
208, 2012.
26. Konjkav Monfared, A., Mirhoseini, M., Factors affecting the
adoption of mobile banking customers bank branches export
city of Yazd. Journal of Marketing Management, 2(3), 107-
120, 2014.
27. Bellini, S., Cardinali, M. G., Grandi, B., A structural equation model of impulse buying behaviour in grocery retailing.
Journal of Retailing and Consumer Services, 36, 164-171,
2017.
 
 28. Silvera, D. H., Lavack, A. M., Kropp, F., Impulse buying:
the role of affect, social influence, and subjective wellbeing.
Journal of Consumer Marketing, 25(1), 23-33, 2008.
29. Hausman, A., A multi-method investigation of consumer
motivations in impulse buying behavior. Journal of consumer marketing, 17(5), 403-426, 2000.
30. Lee, S., Koubek, R. J., The effects of usability and web design attributes on user preference for e-commerce web sites.
Computers in Industry, 61(4), 329-341, 2010.
31. Xiang, L., Zhang, X., Lee, M. K., Zhao, D., Exploring consumers’ impulse buying behavior on social commerce platform: The role of Para social interaction. International Journal of Information Management, 36(3), 333-347, 2016.
32. Mattila, A. S., Wirtz, J., The role of store environmental
stimulation and social factors on impulse purchasing. Journal
of Services Marketing, 22(7), 562-567, 2008.
33. Bellini, S., Cardinali, M., Grandi, B., A structural equation
model of impulse bying behavior in grocery retailing, Journal of retailing and consumer services, 36, 164-171, 2017.
34. Lee, J. A., Kacen, J. J., Cultural influences on consumer satisfaction with impulse and planned purchase decisions. Journal of Business Research, 61(3), 265-272, 2008.
35. Sprotles, G. B., Kendall, E. L., A methodology for profiling
consumers' decision
-making styles. Journal of Consumer
Affairs, 20(2), 267-279, 1986.
36. Mehrmanesh, B., Hataminasab, S. H., Nayebzadeh, Sh., Presenting a value chain model for the consumer in the healthcare industry using a mixed method of systematic review and
grounded theory. Journal of Advanced Pharmacy Education
& Research, 10(4), 122-130, 2020.
37. Savabieh, S., Nayebzadeh, S., Abghari, R., Hatami-Nasab,
S. H., Systematic Review and Synthesis Research on Market Orientation Studies. International Journal of Information
Science and Management, 18(2), 245-261, 2020.
1 .38سیاری،1پ.1و.1بررسی1تأثیر1آگاهی1از1برند1بر1ارزش1ویژه1برند1در1پوشاک1ورزشی.1مجله1علوم1
]38[1.13981،57-641،)2(31،نساجی1فناوری
نساجی
 • تاریخ دریافت: 17 فروردین 1400
 • تاریخ بازنگری: 13 اردیبهشت 1400
 • تاریخ پذیرش: 13 اردیبهشت 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 13 اردیبهشت 1400