بررسی پارامترهای مؤثر بر رنگرزی نخ پشمی مرینوس با برگ گیاه کاسنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فرش، دانشگاه شهر کرد،شهر کرد، ایران

2 دانشکده هنر دانشگاه شهرکرد

3 دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده

در سالهای اخیر تمایل برای رنگرزی منسوجات با استفاده از رنگزاهای طبیعی افزایش یافته است. رنگزاهای طبیعی به دلیل راحت تجزیه‌شدن با محیط زیست سازگاری خوبی دارند. با وجود قدمت و مزایای رنگزاهای طبیعی، استفاده از این رنگزاها دارای مشکلاتی از جمله پیچیده بودن فرآیند رنگرزی، شیدهای محدود و خصوصیات نامناسب ثبات رنگ می‌باشد. برای رفع مشکلات اشاره شده می‌توان از رنگزاهای طبیعی جدید، دندانه‌های متفاوت و سایر پارامترهای موثر در رنگرزی استفاده نمود. کاسنی گیاهی است که سرشار از رنگینه‌های طبیعی است. در این تحقیق برگ گیاه کاسنی به عنوان یک رنگزای طبیعی جهت رنگرزی نخهای پشمی استفاده شده است. اثر پارامترهای رنگرزی مانند روش رنگرزی، نوع دندانه، نوع اسید، غلظت و دما بر فام و شدت رنگ جذب شده از این رنگزا در الیاف پشم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد در غلظتهای پایین روند خاصی در ارتباط با اثر دما بر مقدار جذب مشاهده نمی‌شود اما با افزایش غلظت، افزایش دما باعث جذب بیشتر رنگ در حالت تعادل شده است. همچنین نمونه‌های رنگ شده با برگ گیاه کاسنی در حضور دندانه‌های فلزی، دارای ثبات شستشویی و ثبات نوری قابل قبول می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of parameters affecting dyeing of merino wool yarn with chicory leaves plant (Cichorium intybus L)

نویسندگان [English]

  • Majid Tehrani 1
  • Yahya Bayegan 2
  • Fatemeh Shahmoradi Ghaheh 3
1 Faculty of Carpet, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2 Shahrekord University
3 Faculty of Environmental Science, Urmia University of Technology
چکیده [English]

In recent years, a revival interest in the use of natural dyes in textile coloration has been growing. Natural dyes are well compatible with the environment due to their easy degradation. Despite the antiquity and advantages of natural dyes, the use of natural dyes has problems such as the complexity of the dyeing process, limited shades and unsuitable properties of color fastness. To solve the mentioned problems, new natural dyes, different mordants and other effective parameters in dyeing can be used. Chicory (cichorium intybus L) is a plant that is rich of natural dyes. In this research, chicory leaves have been used as a natural dye for dyeing woolen yarns. The effect of dyeing parameters such as dyeing method, mordant type, acid type, dye concentration and dyeing temperature on the shade and the intensity of absorbed dye in wool fibers were investigated. The results indicate that at low dye concentration, by increasing the dying temperature there is no trend in color absorption, but with increasing dye concentration, increasing the temperature has caused more absorption of dye in equilibrium. Also, dyed samples with chicory leaves in the presence of metal mordants have acceptable washing and light fastness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural colorants
  • Cichorium intybus L
  • Metal mordant
  • Dye concentration
  • Color fastness
 1. Ahmadi, Z., Shayegh-Broujeni, N., Effectual parameters in
natural dyeing: dyeing of woolen yarns by madder, J. Text.
Polym.,1(2), 65-69, 2013.
2. Teli, D., Adivarekar, R.V., Pardeshi, P.D., Dyeing of pretreated cotton substrate with tea extract, Colourage, 4(10), 23-26,
2002.
3. Tehrani-Dehkordi, M., Karimiyan, A., Bahrami, S.H., Dyeing of wool and silk fibers with buttercup plant as a natural
dye, ATC 12, shahghai, china, 2013.
4. Kamali-Moghaddam, M., Ghanbari-Adivi, M., Tehrani, M.,
Effect of acids and different mordanting procedures on color
characteristics of dyed wool fibers using Eggplant Peel (Solanum melongena L.), Prog. In color, Colorants and Coatings, 12(4), 219-230, 2019.
5. Siva, R., Status of natural dyes and dye-yielding plants in
India, Curr. Sci., 92(7), 916-925, 2007.
6. http://en.wikipedia.org/wiki/chicory.
7. Jadav, K. M., Gowda, K.N.N., Antibacterial and antioxidant
properties of silk fabric dyed with cichorium intybus root extract, Inter. J. Pharm., 4(9), 299-304, 2017.
8. Li, G.Y., Zheng, Y.X., Sun, F.Z., Huang, J., Lou, M.M., Gu,
J.K., Wang, J.H., In silico analysis and experimental validation of active compounds from cichorium intybus L. ameliorating liver injury, J. of Molec. Sci., 16(9), 22190-22204,
2015.
9. Patil, G., Vishwkarma, U., Flavone and flavone glycoside
from Cichorium intybus Linn. Inter. Of Pharm. Res., 3(3),
835-839, 2012.
10. Chandra, K., Jain, S.K., Therapeutic potential of cichorium
intybusin lifestyle disorders: a review, Asian J. of Pharm. and
clin. Res., 9(3), 20-25, 2016.
1 111منتظر1م1،1رحیم1پور1ح1،1بررسی1حفاظت1پشم1دندانه1شده1با1دندانه1های1مختلف1و1رنگرزی1شده1
با1روناس1در1برابر1امواج1فرابنفش،1گلجام،1113871،107-1191،91
12. International Organization for Standardization. Tests for colour fastness, Part C06: Colour fastness to domestic and commercial laundering. ISO 105-C06- 2010.
13. International Organization for Standardization. Tests for colour fastness, Part B02: Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test. ISO 105-B02-2013.
1 114اعظمی1ن1،1طباطبایی1هنزایی1س1م1،1جعفری1ص1،1بررســی1و1مقایسه1مختصات1رنگی1و  اختلاف1رنگ1CIE1LAB1کالای1پشمی1رنگرزی1با1روناس1به1روش1های1مختلف1دندانه1
دادن1و1با1دندانه1های1متفاوت،1همایش1ملی1هنر،1فرهنگ،1تاریخ1و1تولید1فرش1دستباف1ایران1
و1جهان،1نجف1آباد،113901
15. Vankar, Ps., Chemistry of natural dyes, Resonance, 5(10),
73-80, 2000.
16. Kongkachuichay, P., Shitangkoon, A., Chinwongamorn, N.,
Studies on dyeing of silk yarn with Lac dye: effects of mordants and dyeing conditions, Sci. Asia, 28, 161-166, 2002.
17. Farizadeh, K., Montazer, M., Yazdanshenas, M.E., Rashidi,
A., Malek, R.M.A., Extraction, identification and sorption
studies of dyes from madder on wool, J. Appl. Polym. Sci.,
113, 3799–3808, 2009.
18. Ke, G., Yu, W., Xu, W., Color evaluation of wool fabric dyed
with Rhizoma coptidis extract, J. Appl. Polym. Sci., 101,
3376–3380, 2006.
1 1 119ولیپور1پ1،1اکرامی1ا1،1شــمس1ناتری1ع1،1بررســی1تاثیر1PH1در1رنگرزی1کالای1پشمی1با1
رنگزای1طبیعی1قرمزدانه،1فناوری1نساجی(1علوم1و1تکنولوژی1نساجی،)1113911،43-531،)2(71
20. Shahmoradi Ghaheh, F., Kamali-Moghaddam, M., Tehrani, M., Comparison of the effect of metal mordants and
bio-mordants on the colorimetric and antibacterial properties of natural dyes on cotton fabric, Color. Technol., DOI:
10.1111/cote.12569.
21. Jothi, D., Extraction of natural dyes from African marigold
flower (Tagetes erecta L.) for textile coloration, Autex. Res.
J., 8(2), 49-53, 2008.