تأثیر هوش هیجانی بر انگیزش و عملکرد بافندگان قالی دستبافت (مورد مطالعه: شرکت قالی بافی زرین بافت زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فرش و طراحی پارچه و لباس- دانشکده هنر-دانشگاه علم و هنر یزد-ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت فرش- دانشگاه علم و هنر یزد-ایران

3 استادیار- دانشکده مدیریت- دانشگاه علم و هنر یزد-ایران

چکیده

کارکنان، دارایی ارزشمندی هستند که برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند و عملکرد انسان ها در صحنه رقابت، سازمان را پیشتاز نگه می‌دارد و لذا اهمیت ویژه ای دارد، هوش هیجانی اثراتی چون تاثیر انگیزشی و همچنین ارضاء نیازها و عوامل دلگرمی و اثربخشی بیشتر در کارکنان و ایجاد محیط صمیمی و پرچاذبه بر آنان می‌شود و باعث پیشرفت در خط مثبت سازمانی می‌شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیر عوامل مدیریتی هوش هیجانی بر انگیزش و عملکرد بافندگان قالی دستبافت می‌باشد. ماهیت روش این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی با رویکرد جهت گیری پیمایشی می باشد. جامعۀ آماری این پژوهش بافندگان شرکت قالی بافی زرین بافت زنجان می باشند که این شرکت بواسطه ماهیت فعالیت تولید متمرکز، و تولید در حجم، و تنوع تولید کم نظیر، انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز، از پرسشنامه هوش هیجانی برادبری- گریوز (2005)، انگیزش شغلی رایت (2004) و عملکرد شغلی پاترسون (2008) و روایی پرسشنامه از طریق روایی همگرا و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت، با استفاده از مدل معادلات ساختاری به بررسی وضعیت روابط ابعاد و متغیرهای پژوهش از دیدگاه پاسخ‌دهندگان پرداخته شده است. نتایج نشان داد هوش هیجانی بر انگیزش و عملکرد بافندگان شرکت قالی بافی زرین بافت زنجان تأثیر معناداری دارد. به طور خاص مشخص شد خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط بر انگیزش و عملکرد بافندگان شرکت قالی بافی زرین بافت زنجان تأثیر معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Emotional Intelligence on the Motivation and Performance of Handcrafted Weavers (Case Study: Carpet Company of Zarrin Baft)

نویسندگان [English]

 • seyed mahmoud tabatabaei hanzaei 1
 • hamid reza kazemi 2
 • hamed fallah 3
1 Art Department, Science and Arts University, Yazd, Iran
2 M.S. carpet management, science and arts-yazd-iran
3 assistant prof. , management dept. science and arts university, yazd, iran
چکیده [English]

Employees are valuable asset that create competitive advantage for the organization and thus it is very important for human performance on the stage of competition, and thus, emotional intelligence has effects such as motivational effect and greater effectiveness in employees and the creation of an intimate and environment, leading to development in the organizational positive line. The aim of this study is to investigate the effect of emotional intelligence on motivation and performance of carpet weavers. The research method has been descriptive and survey and it has been applied. The statistical population in this study is all weavers of the Zarrin baft weaving company of zanjan, which is based on the Morgan table, 201 in the method of random sampling. In order to collect the required data, from the (2005) emotional intelligence questionnaire (2004), the Wright job motivation (2004) and organizational performance questionnaire (2008) and questionnaire validity were approved by cronbach's alpha, using the model of structural equation modeling for investigating the relationship between dimensions and research variables from the perspective of respondents. The results showed that emotional intelligence has a significant impact on the motivation and performance of the weavers of weaving carpet weaving in zanjan. In particular, self - awareness, managerial self - awareness, social awareness and management of relationship on motivation and performance of carpet weaving company have a significant effect.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hand-knotted carpet
 • Emotional intelligence
 • motivation
 • performance
 • Carpet Company of Zarrin Baft
 1.  

  1. 1. Sular, V.Seki, Y., A review on fabric bagging: the concept and measurement methods, The Journal of The Textile Institute, 2017.
  2. 2. Abassi, Z., Payvandy, P., Namiranian, R., An Overview of Textile Bagging Behavior Based on Fabric Structural Parameters, Journal of Textile Science and Technology, 16, 9-17, 2015.
  3. 3. Şengöz, N. G. T., Bagging in textiles, Prog, 36, 2004.
  4. 4. Abghari, R., Shaikhzadeh Najar, S., Haghpanahi, M., Latifi, M., Contributions of in-plane fabric tensile properties in woven fabric bagging behaviour using a new developed test method, Cloth Sci. Technol, 16, 418- 433, 2004.
  5. 5. Büyükbayraktar, R. B., The relationship between the bagging deformation and air permeability performance of woven fabrics, Text, 65, 1-10, 2014.
  6. 6. Karimian, M., Hasania, H., Ajeli, S., Numerical modeling of bagging behavior of plain weft knitted fabric using finite element method, Indian J. Fiber. Text. Res., 39, 204- 208, 2014.
  7. 7. Gazzah, M., Jaouachi, B., Sakli, F., Recovery velocity evaluation of bagged denim fabrics as function of frictional parameters, J. Cloth Sci. Technol, 27, 302-314, 2015.
  8. 8. Gazzah, M., Jaouachi, B., Sakli, F., Optimization of bagged denim fabric behaviors using the genetic algorithms and the ant colony optimization methods, J. Cloth Sci. Technol, 27, 772-792, 2015.
  9. 9. Gazzah, M., Jaouachi, B., Schacher, L., Adolphe, D.C.C., Sakli, F., Study of the influential inputs on the bagged denim fabric behaviors using the principal component analysis method, J. Cloth Sci. Technol, 27, 922-939, 2015.
  10. 10. Naeimi, N., Mousazadegan, F., Latifi, M., Investigation of Seam Behavior against Tensile Loads, Journal of Textile Science and Technology, 21, 29-38, 2018.
  11. 11. Mukhopadhyay, A., Sikka, M., Karmakar, A.K., Impact of laundering on the seam tensile properties of suiting fabric, J. Cloth. Sc. Tech, 16, 394-403, 2004.
  12. 12. Kamali, R., Mesbah, Y., Mousazadegan, F., The impact of sewing thread's tensile behavior and laundering process on the seam puckering of elastic and normal fabrics, International Journal of Clothing Science and Technology, 2020.
  13. 13. Daukantienė, V.Lapinskienė, M., Influence of the deformation mode on seam slippage in woven fabrics, Fiber Polym, 13, 1086-1093, 2012.