ارائه مدل تصمیمگیری برای اولویتبندی عوامل موثر در بکارگیری البسه با نمادهای دوره ساسانیان بر رفتار خرید مشتریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه و عضو هیات علمی گروه مهندسی نساجی، پوشاک و مد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

2 مدرس دانشگاه

چکیده

مد و سبک یکی از مهمترین عوامل بازاریابی است. استفاده از طرح و نقش روی پارچه با الهام از نقوش تاریخ باستان نگرشی بر مد بوده که هویت برند و رفتار خرید مشتریان را تحت تاثیر قرار داده است. در این تحقیق ارائه دو مدل تصمیم­گیری چند معیاره و تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت­بندی عوامل موثر بر بکارگیری البسه با نمادهای دوره ساسانیان بر رفتار خرید مشتریان استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل 5 نفر خبره به‌عنوان نمونه آماری به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. شاخص­ها در دو سطح شامل معیار­ها و گزینه­ها، با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و نظر خبرگان استخراج شده است. بر اساس یافته­های پژوهش، در سطح اول، معیار تصویر ذهنی برند با وزن 449/0 در اولویت اول، معیار آگهی برند با وزن 311/0 در اولویت دوم و معیار رفتار خرید با وزن 240/0 در اولویت سوم بر رفتار خرید مشتریان بدست آمد. در سطح دوم، گزینه­ی سبک، استفاده از رنگ و پارچه و زیورآلات به ترتیب در اولویت اول، دوم و سوم قرار گرفتند. بنابراین گزینه سبک بر اساس الهام از نگاره­های دوره ساسانی از اهمیت بالاتری نسبت به گزینه­ی رنگ و پارچه و زیورآلات هنگام فروش برخوردار است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Decision-making Model for Prioritizing the Factors Affecting the Use of Clothing with the Symbols of the Sasanian Empire on Customer Purchase Behaviour

نویسندگان [English]

  • PEIMAN VALIPOUR 1
  • Maryam Sayary 2
1 Textile Eng., apparel and mod department
2 teacher in university
چکیده [English]

identity and customer purchase behaviour. The purpose of this study is to study the factors affecting the customer purchase behaviour towards clothing with Sasanian empire designs employing a combined statistical method including TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) and AHP (Analytic Hierarchy Process). The statistical population of the study included five selected buyers from a pool of respondents by targeted sampling method. The indicators were extracted at two levels, which include criteria and options, using library studies and expert opinions. According to the research findings, in the first level, the brand’s subjective image criterion with a weight of 0.449 was the first priority. The brand advertisement criterion with a weight of 0.311 was the second priority. The criterion for buying behaviour with a weight of 0.240 was the third priority. In the second level, the options of style, color & fabric, and the use of accessories were ranked the first, second, and third, respectively. Therefore, the option of fashion style was more important than the option of color and fabric and the use of accessories. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Purchase Behaviour
  • Fabric Design and Pattern
  • Cloth
  • Analytic Hierarchy Process
  • Sassanid
[1] رضا افهمی، فریناز فربود، لیدا فتحی، طراحی پوشاک ایران در دوران اشکانیان(پارتیان) (مطالعه بر روی الگو، برش و دوخت لباس ها)، فصلنامه نگره، پیاپی ۱۷ سال ششم، صفحه 31-45، بهار 1390
[2] حمید صدیقی نژاد، اطلس تاریخ ایران از ابتدا تا اسلام، مجله اینترنتی، 1384
[3] ولی­پوری، ا، پورکاظمیان، ه، عوامل مؤثر در خرید پوشاک، مجله علوم و فناوری نساجی، سال پنجم، شماره 1، شماره پیاپی 14، صفحه 42-37، 1394.
[4]  Hsieh An-Tien and Li Chung-Kai, (2008), The moderating effect of brand image on public relations perception and customer loyalty”, Journal of Marketing Intelligence & Planning, Vol. 26, No. 1, pp. 26-42,1996.
[5] موتمنی، ع، مرادی، ه، همتی، ا، تأثیر شخصیت نام تجاری بر وفاداری مشتریان. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 4، صفحه 89-105، 1389.
[6] سیاری، م، ولی پور، پ، بازاریابی مد در پوشاک ورزشی، انتشارات بامداد کتاب، 1398.
[7]  P; ummer, J. T.” How Personality Makes a Difference”. Journal of Advertising Research. 40(6):79-83.2000.
[8]  Zhang. H and Xiao Xiao. F. Cai. L. A and Lu. L, Destination Image and Tourist Loyalty: A Meta- Analysis. Tourism Management. Vol. 40. PP. 213-223,2014.
[9] ایوبی یزدی، ح، بذرافشان، م، اهمیت برند و برند سازی در مقاصد گردشگری، اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری، چالش ها و راهکارها،1390.
[10] سیاری، م، ولی پور، پ، بررسی تأثیر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند در پوشاک ورزشی، مجله علوم و فناوری نساجی پوشاک، دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 26، صفحه 57-64 ، تابستان 1398.
[11] عقیلی، فدرا؛ ولی‌پور، پیمان؛ ابراهیم‌نژاد، علی. اولویت‌بندی معیارهای تأثیر اکسســوری در کالای لاکچری بر ارزش ویژه برند با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی) مورد مطالعه: پوشاک آویشن. دومین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر، 2 اسفند 1396
[12] ماه‌پور، ع، ممدوحی، ا، رشیدی، ط، صفازاده، م، شناسایی عوامل فردی موثر در جذب مشتریان به مراکز خرید (مطالعه موردی: تهران)، مدیریت بازرگانی، پاییز 1395، دوره هشتم، شماره3، علمی پژوهشی، صفحه 689-698 ، 1395
[13]  آقاجانی، ف، ولی­پور، پ، مطالعه اثر ویژگی مرتبط با البسه بر ارزش ویژه برند خانم و آقا (مطالعه موردی: ال‌سی وایکیکی استان مازندران). علوم و فناوری نساجی، دوره جدید، شماره 4، شماره پیاپی20، صفحه 27-15، 1396
[14] سیاری، م؛ ولی پور، پمروری بر ویژگی البسه بر ارزش ویژه برند در پوشاک ورزشی. نخستین کنفرانس ملی مهندسی نساجی و پوشــاک و مد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، 11 اردیبهشت 1398
[15] شکارچی، م، ولی­پور، پ، بررسی تاثیر شاخصه­های رنگی البسه بر وفاداری مشتریان با نقش واسطه­ای شخصیت و وجهه برند (مطالعه موردی: ال‌سی وایکیکی). علوم و فناوری نساجی، دوره جدید، شماره6، شماره پیاپی 22 ، صفحه 56-47، 1397
[16] حیدرزاده، ک، ضربی، س، ارزیابی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی منتخب بر ارزش ویژه مارک تجاری، مدیریت بازاریابی، دوره 3، شماره 5، صفحه 21-58، پاییز 1387
[17] داودی، ر، افهمی، ر، اژدری، ع، طراحی پوشاک در کشورهای در حال توسعه (طراحی مشارکتی، رویکری جایگزین مد)، هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، زمستان 1390، شماره 48، علمی و پژوهشی، صفحه 83-93، 1390
[18]  Ha,Hong-Youl. J., The effects of advertising Spending on brand Loyalty in Services, Europen Journal of Marketing Vol. 45 No. 4, PP. 673-691, 2011.
[19] سرمد، ز ، روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات نشر اگه، 1386.
[20] مهرگان، م ، پژوهش عملیاتی پیشرفته، انتشارات کتاب دانشگاهی، 1383.
[21] مومنی، م، لعلی چشمه، م، نالچیگر، س، شناسایی نقاط اشباع نشده بازار محصولات ایران خودرو با استفاده از تحلیل خوشه­ای و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، دانشور، تیرماه، شماره41، علمی پژوهشی، صفحه 403-418 ، 1389
[22]  Mohd Shoki Md Ariffa, E-Service Quality Dimensions and Their Effects On E Customer Satisfaction in Internet Banking Services, Procedia - Social and Behavioral Sciences 40 -441 – 445,2012.