کلیدواژه‌ها = شبیه سازی
مروری بر شبیه سازی پارچه با مدل جرم-فنر

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 43-66

وجیهه مظفری شمسی؛ پدرام پیوندی


مروری بر شبیه سازی پارچه با مدل جرم-فنر

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 43-66

پدرام پیوندی؛ وجیهه مظفری شمسی