نویسنده = سیده سمانه سربها
تولید الیاف نشاسته به روش ترریسی در حمام انعقاد چرخشی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 201-207

سیده سمانه سربها؛ رامین خواجوی؛ امیرحسین برنج چی؛ سپهر پورآریان