فراخوان مقالات از بخش صنعت

بر اساس مصوبه آخرین جلسه هیات تحریریه مجله، مقرر گردید در هر شماره حداکثر یک مقاله به طور خاص به بخش صنعت اختصاص یابد. این مقالات صرفا توسط یک داور ارزیابی خواهد شد و کیفیت ارزیابی آن نیز با مقالات دریافت شده از دانشگاه ها و موسسات پژوهشی متفاوت خواهد بود.

بدیهی است مقالاتی در این دسته قرار میگیرند که  آدرس مولف عهده دار مکاتبات آن از یک واحد صنعتی بوده و به تشخیص هیات تحریریه مجله، مستخرج از پژوهش صنعتی تشخیص داده شوند.