مروری بر کاربرد بینایی ماشین در صنعت فرش

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

3 گروه مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

چکیده

در دنیای امروز صنایع تولید فرش جایگاه مناسبی پیداکردهاند. میزان تنوع در طرح و رنگ تولید فرش بر اساس نیاز مشتری
روزبهروز در حال افزایش است. برای این افزایش تولید، نیاز به ابزاری است که بتواند در سریعترین زمان، بهترین محصول را تولید
کند. ازاینرو باید تلاش شود تا فرآیند تولید فرش از طراحی تا بافت محصول در کمترین زمان و هزینه ممکن صورت پذیرد.
داشتن محصولات باکیفیت در کنار افزایش سرعت تولید از اهمیت بالای برخوردار میباشد. استفاده از بینایی ماشین یک روش
کاربردی میباشد که میتواند در زمینه کنترل کیفیت، ارزیابی ظاهر فرش، تبدیل نقشه فرش دستی به نقشه رایانهای و سایر
مراحل تولید فرش باعث افزایش سرعت وکیفیت گرددکلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review for Application of machine vision in carpet Industry

نویسندگان [English]

  • Soroor Doshmanfana 1
  • Pedram Payvandy 2
  • Vadood Morteza 3
1 Yazd University
3 Yazd University
چکیده [English]

Nowadays, the carpet industry has found a good position among other industries. Customers are seeking for carpe
with a variety of designs and colors which pushes the market for more production. This entails a better and fast
production method with even lower cost. Maintaining the high quality of the fnal while increasing the speed
production is of great importance. Beneftting from machine vision systems is a practical method that can be used f
faster quality control, evaluation of the appearance of carpets, mapping and computerizing the design of handmad
carpets , and other aspects in the carpet industry


کلیدواژه‌ها [English]

  • carpet
  • Carpet Design
  • Machine Vision
  • Image processing
1 1ماشین بینایی، org.wikipedia.fa.www، آخرین بازدید .6/3/1398
.2 معرفی فرش، com.parsehcarpet.www، آخرین بازدید .6/3/1398
.3 نصیری م،. افسانه جاویدان فرش ایران، انتشارات فرهنگسرای میردشتی، .1389
.4 ژوله ت،. پژوهشی در فرش ایران، انتشارات یساولی، .1390
.5 انواع نقشه کشی فرش، com.ziloome.www، آخرین بازدید .6/3/1398
.6 زینل پورم، پیوندیپ، ایزدان ح،.مروریبرروش هایتولید، ارزیابی وتشخیصالگوی
استتاری، مجله علوم و فناوری نساجی، سال ششم، شماره،۳ ،21-9 .۱۳۹۶
.7 گنزالس ر،وودز ر،. پردازش تصویردیجیتال در متلب، ترجمهکیام، چاپپنجم، انتشارات
علوم رایانه، .1395
.8 زارع نژاد ز، پیوندی پ،. خوشــــهبندی تصاویر پوشــاک با استفاده از پردازش تصویر
و الگوریتم means-K، مجلهعلومو فناوری نســاجی، ســال سوم، شماره ،1 ،10-3
.1392
.9 ایزدی پور ا، کبیر ا،. شناســایی خودکار خطوط نقشه فرش،هشتمین کنفرانس سیستم
های هوشمند، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران، شهریور.1386
010 شیریف،کبیرا،. آشکارسازیخطوط نقشههایدستی فرش، ششمین کنفرانس ماشین
بینایی و پردازش تصاویر ایران، دانشگاه اصفهان، آبان.1389
111 شیری ف، کبیر ا،. بهســازی تصویر لبه برای آشکارسازی خطوط نقشه فرش، سومین
همایش ملی مهندسی رایانهو فناوری اطالعات، سازمان سماهمدان، بهمن.1389
212 ایزدی پور ا، کبیر ا،. ارائه روشی برای خواندن خودکار نقشه چاپی فرش و مقایسه آن با
روش خوشهیابی c-میانگین، نشریهمهندسی برق و مهندسی رایانهایران، سال هشتم،
شماره ،1 ،49-56 .1389
313 فاتح م،کبیرا،. خواندن خودکارنقشههایدستیفرش، سیستمهایهوشمنددرمهندسی
برق، سال سوم، شماره ،2 ،15-30 .1391
414 میرجلیلی س، میرجلیلی ا،. نقشــه خوان اتوماتیک فرش دســتی توسط رابط گرافیکی
متلب و ویژگی خاص هر رنگ، ســومین کنفرانس ملــی و اولین کنفرانس بین المللی
پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه صنعتی مالک
اشتر تهران، بهمن .1394
515 غالبی ح، کبیر ا، داودی ه،. خوشــهبندی آرایهای گلهای فرش با بکارگیری توصیفگر
فوریه، ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصاویر ایران، دانشگاه اصفهان، آبان
.1389
616 غالبی ح،کبیر ا، شیخان م،. بازشناسی نقشمایههای قالی، بیستمین کنفرانس مهندسی
برق ایران، دانشگاه تهران، اردیبهشت .1391
717 خداکرمی ســرگنجهم،کبیرا،. بازنمایی گلهای قالی با استفاده از تبدیلهای موجک و
فوریه – ملین، سیســتم های هوشمند در مهندسی برق، سال سوم، شماره ،4 ،38-27
.1391
818 قادری زاده س،. بازیابی تصاویر فرشهای ایرانی با روش مکانی غیر فرکانسی PCA،
دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی برق و رایانه، موسسهآموزش عالی
بصیرتهران، شهریور.1396
919 فاتح م،کبیرا، نیلی احمدآبادی م،.کاهش رنگ در نقشه‌ چاپی فرش بهکمک یادگیری
تقویتشده، نشریهمهندسی برق ومهندسی رایانهایران، سال نهم، شماره ،3 ،142-133
.1390
2013. 51-56, 3, 4, ,Elektrorevue ,tificationQuan Using Processing Image Carpet .,W ,Abdulrahman20.
2121فاتح م،کبیرا،.کاهشرنگ نقشههایدستی فرش پیشاز نقطهگذاری، نشریهمهندسی
برق و مهندســی رایانه ایران، ب-مهندسی رایانه، ســال دوازدهم، شماره ،1 ،41-33
.1393
 image using Discretization before Cartoons Carpet sianPer drawn-Hand in Reduction Color ,E ,Kabir .,M ,Fateh22.
 and AI of Journal ,regions edgy finding and segmentation
2018. 47-58, 1, 6, ,Mining Data
2323خردور ب، فاتح م،کبیر ا،.کاهش رنگ نقشــههای دستی فرش، پیش از نقطهگذاری با
تکیهبرپیوستگینواحی، نوزدهمینکنفرانسملیساالنهانجمنکامپیوترایران،دانشگاه
شهیدبهشتی تهران، اسفند.1392
24متولی زاده م، فائز ک،. درجهبندی ســامت نقشههای دســتی فرش، اولین کنفرانس
بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران، دانشگاه بیرجند، اسفند.1391
 :I part carpet in change textural quantify to techniques talInstrumen .,M .S ,Spivak & .,S .R .N ,Hollies .,J .D ,Jose25.
 591-597, 10, 56, ,journal research Textile ,analysis image
1986.
 Texture .,J .E ,Wood & .,M .R ,Hodgson .,H .L ,Siew26.
 Transactions IEEE ,assessment wear carpet for measures
92- 1, 10, ,Intelligence Machine and Analysis Pattern on
1988. 105,
 59, ,Journal Research Textile ,analysis image using mentmeasure texture Carpet .,M .R ,Hodgson & .,J .E ,Wood27.
1989. 1-12, 1,
 .R .N ,Hollies & .,M .S ,Spivak .,B ,Pourdeyhimi .,Y ,Wu28.
 image Colorimetric :III Part :carpet in changes pearanceap and textural quantify to techniques Instrumental .,S
1990. 673-687, 11, 60, ,journal research Textile ,analysis
 loss appearance to due periodicity texture in changes ingAssess .,Y ,Ulcay & .,J ,Gerde .,B ,Pourdeyhimi .,J ,Sobus29.
1991. 557-567, 10, 61, ,Journal searchRe Textile ,analysis occurrence-co level gray :carpets in
 Research Textile ,analysis image using carpets of uationeval Texture .,M .S ,Spivak & .,B ,Pourdeyhimi .,Y ,Wu30.
1991. 407-419, 7, 61, ,Journal
 mathematical using carpets in definition texture of loss ingEvaluat .,Y ,Ulcay & .,B ,Xu .,B ,Pourdeyhimi .,J ,Sobus31.
 1, 62, ,journal research Textile ,Covariance :morphology
1992. 26-39,
1993. 580-594, 10, 63, ,journal research Textile ,pearanceap carpet of measurement and Description .,J .E ,Wood32.
 carpet Evaluating .,B ,Xu & .,J ,Sobus .,B ,Pourdeyhimi33.
 Textile ,roughness and intensity surface :loss appearance
1993. 523-535, 9, 63, ,journal research
 carpet Evaluating .,L ,Wehrle & .,B ,Xu .,B ,Pourdeyhimi34.
1994. 21-32, 1, 64, ,journal searchre Textile ,placement tuft and periodicity :loss appearance
 Textile .orientation lay pile :loss appearance carpet uatingEval .)1994 (.A ,Nayernouri & .,B ,Xu .,B ,Pourdeyhimi35.
 130-135. ,(3)64 ,journal research
 image by retention appearance carpet Assessing .,B ,Xu36.
1994. 697-709, 12, 64, ,Journal Research Textile ,analysis
 .,P ,Bernard .,S ,Sette .,D ,Collet .,W ,Steenlandt Van37.
 neural and analysis image using wear carpet of sessmentas Automatic .,J .H ,Schulz & ... .,L ,Tezer .,R ,Lüning
1996. 555-561, 9, 66, ,journal research Textile ,networks
 Clothing ,method subjective with correlation; analysis ageim using carpets of retention Appearance .,B .A ,Presley38.
1997. 235-245, 4, 15, ,Journal Research Textiles and
 By Evaluation Carpet .,Ş ,Altun & .,R , ̇Gemci .,Y ,Ulcay39.
2006. 27-31, 1, 11, ,gineeringEn of Faculty The of Journal University Uludağ ,Imaging
 ,Meulemeester De .,W ,Philips .,F ,Rooms .,A .S ,Orjuela40.
 in assessment label wear Automated .,R ,Keyser de & .,S
 and depth on statistics pattern binary local using by carpets
2010. ,ANDESCON IEEE ,images intensity
 the of Evaluation .,W ,Philips & .,R ,Keyser .,S ,meesterMeule De .,F ,Rooms .,E ,Vansteenkiste .,S ,Orjuela41.
2132- 20, 80, ,Journal Research Textile ,techniques ternpat binary local using by carpets in description label wear
2010. 2143,
 .,S ,Meulemeester De .,O .B ,Jaramillo .,O .A .S ,Vargas42.
 .,W ,Philips & .,A ,Pižurica .,F ,Rooms .,G .C .J ,Alvarez
 Advanced on Conference International In ,detector edge letwave a using by carpets in wear of reconstruction Surface
 ,Berlin ,Springer ,Systems Vision Intelligent for Concepts
2010. ,Heidelberg
 d3 novel a using by carpets of label wear the of tractionex Feature .,W ,Phillips & .,R ,Keyser De .,S ,meesterMeule De .,F ,Rooms .,E ,Vansteenkiste .,A .S ,Orjuela43.
 for Technologies Digital and ,Photonics ,Optics In .scanner
 Optics for Society International ,Applications Multimedia
2010. ,Photonics and
 In ,patterns binary local geometrical using carpets in tionreten appearance Quantifying .,W ,Philips & .,L ,genhoveLan Van .,B ,Jaramillo-Ortiz .,A .S ,Orjuela .,R ,Quinones44.
2011. ,Heidelberg ,Berlin ,Springer ,Systems Vision ligentIntel for Concepts Advanced on Conference International
 .,W ,Philips .,F ,Rooms .,E ,Vansteenkiste .,O .S ,Vargas45.
 ,Keyser De & ... .,S ,Meulemeester De .,B ,Jaramillo-Ortiz
 carpets of retention appearance of grading Automatic .,R
 Electronic of Journal ,images range and intensity using
2012. 1-10, 2, 21, ,Imaging
 Evaluation .,M ,Latifi & .,H .M .S ,Varkiyani .,F ,Mokhtari46.
 Image of Means by Resistance Abrasion Floorcovering of
 3, ,polymers and textiles of Journal ,Technique Processing
2015. 40-45, 2,
4747صادقی کبودیان م،. روشهای شناســایی عیوب فرش توســط الگوریتمهای پردازش
تصویر وشبکههای عصبی، پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات، دانشکدهمهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد، .1388
4848طباطبایی هنزایی م، قانع م، حســنی ح، زینل همدانی ع،. تخمین طول عمر فرشهای
پشــمی با رویکرد تغییرات ظاهر و رنگ، نشریه علمی-پژوهشی علوم و فناوری رنگ،
سال نهم، شماره ،4 ،350-341 .1394
4949میرجلیلی س، میرجلیلی ا،. تطبیق بافت فرش دســتی با نقشه توسط پردازش تصویر،
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهایی کاربردی در مهندسی
برق، مکانیک و مکاترونیک. دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران، دی.1394
5050 طبیبی جبلی ع، افخمی غ، حســینی راوندی ع،. تشخیص و تعیین مشخصات هندسی
پرزهای فرش با اســتفاده از الگوریتم آبپخشان، نشریهعلمی و پژوهشی شریف، سال
بیست و چهارم، شماره ،43 ،77-71 .1387
 for mechatronics and networks Neural .,M ,Marshall] 51[51.
2018. 1-7, 1, 1, ,Materials brousFi and Textiles of Journal ,direction pile carpet d