اثر وزن شیطانک روی تاب، تناسیتی، موئینگی، نپ و نقاط نازک و کلفت نخ های مخلوط پلی استر و پنبه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه مهندسی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

چکیده

در ریسندگی رینگ، شیطانک نقش مهمی در خواص نخ دارد. پس از کشش رشته الیاف، شیطانک با تابیدن نخ و دوران اسپیندل سبب پیچش نخ دور ماسوره می شود. بنابراین اگر نمره شیطانک مناسب باشد سبب افزایش سرعت تولید و کیفیت نخ می شود. هدف از انتخاب این پژوهش، تاثیر وزن شیطانک روی خواص فیزیکی و مکانیکی نخ های رینگ پلی استر/پنبه ای می باشد. همچنین تخمین نمره شیطانک مناسب در مطلوبیت نخ های رینگ از اهداف دیگر می باشد. از اینرو چند نمره شیطانک برای نخ رینگ انتخاب شد. مطابق استاندارد ASTM، تست های تکرار انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار آماری SPSS(27) انجام شد و مقایسه ها با آزمون آنوا و سپس دانکن در سطح % 95 تست شدند. نتایج نشان داد که تغییر وزن شیطانک بر میزان تاب، استحکام، موئینگی و نقاط نازک و کلفت نخ اثر معنادار دارد. البته تغییر وزن شیطانک بر نپ نخ اختلاف معناداری را نشان نداد.  با افزایش میزان نمره شیطانک، تعداد تاب و استحکام و نقاط کلفت نخ افزایش می یابد. دیگر نتایج نشان داد که با افزایش وزن شیطانک، روند میزان موئینگی و نقاط نازک در نخ های پلی استر پنبه ای کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of traveller weight on twisting rate, strength, hairiness, neps and thinness and thickness points of polyester and cotton blend yarns

نویسندگان [English]

  • Ali Arshi 1
  • Reza TAVANA 2
1 Faculty of Textile Engineering, Qaemshahar Branch, Islamic Azad University, Qaemshahar, Iran
2 Department of Textile Engineering, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran
چکیده [English]

In ring spinning, the traveller has an important role in yarn properties. After the draft in fibers tape, traveller twist to yarn coordinated by spindle rotation that caused the yarn wind around the bobbin. Therefore, if the weight of traveller was suitable, it will increase the production speed ring and the desired yarn quality. The purpose of this research, is the effects of traveler weight on physical and mechanical properties of polyester/cotton yarns. Also, the estimation of the suitable traveller score to obtain the desired physical and mechanical properties in the rim threads is one of the other goals of the research. Therefore, some examples of the traveller score were considered for polyester/cotton mixed ring yarn. According to the ASTM standard test instructions, repeated tests were performed to reduce the error rate of the tests. Data analysis was done using SPSS statistical software (27) and all comparisons were tested by ANOVA and then Duncan test at 95% confidence level. The results showed that by the increase in traveler weight, the yarn twist, strength and the frequency of thick places in the yarns increase, and the hairiness and thin places in the yarn are decrease. Other results showed, if increase in weight of traveller, the hairiness and thin rate spots in polyester/cotton yarns decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • thinness and thickness points
  • twisting and strength
  • neps
  • hairiness
  • Traveller
  • ring spinning
[1] Wary, G.R., & Morton, W.E. (1962), An Introduction to the Study of Spinning. Great Britain. 
[2] Safar Jovhari, M. (2001) Technology of Ring Spinning Frame. Amirkabir University Press. 
[3] Khorasani Mina, M. (2006), Factors Effective on Man Power Cost and Energy Consumption in Ring Spinning. Textile Daily Magazine, No (43), pp44.
[4] Barella, A. (1983), YARN HAIRINESS. Textile Progress: Vol. 13, No. 1, pp. 1-57.
[5] Pillay, K.P.R. (1964), A Study of the Hairiness of Cotton Yarns, Part I: Effect of Fiber and Yarn Factors, Textile Res. J., Vol. 34, p.785-786.
[6] Barella, A. Tom J. & et al. (1971), Influence of Ring Traveller Weight and Coating on Hairiness. Textile Res. J., 41, 131.
[7] Goswami, B.C. (1969), The hairiness of cotton yarns: an improvement over the existing microscopic technique. Textile Res. J., 39, 240. 
[8] Usta, I. (2000), Factor Effecting Hairiness of the Yarns and Investigations into Solution, Ph.D. Thesis, University of Marmara, Institute of Science and Technology.
[9] National Standard Organization, (1969), Properties of Poly-Cotton 65/35% Yarn" Standard no.  
[10] Montgomery, D.C. (1997), Design and Analysis of Experiment, 4th Edition. John Wiley & Sons, New York.
]11[ خطیر، ب. (1392) تاثیر نوع نازل برداشت و فشار هوای جت بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی نخهای روتور-جت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
]12 [شیخ زاده نجار، س. عترتی، م. حسین پور کاسگری.ع.ر. خطیر، ب. (1396). اثر فشار هوای جت و نوع نازل برداشت بر خواص فیزیکی و مکانیکی نخهای روتور- جت پنبه ای، علوم و فناوری نساجی و پوشاک، دوره 3، شماره پیاپی 319، صفحه 8-5.
]13[ باجلان، م. ذوالقرنین، پ.، لهراسبی، ف.، (1388). بررسی تاثیر وزن، شکل و سطح مقطع شیطانک بر روی خواص نایکنواختی و پرزینگی نخ  پنبه-پلی استر رینگ با استفاده از طرحهای عاملی کامل، اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، 5 تا 7 آبان، رشت، ایران.
]14[ عبقری، ر. یاسینی اردکانی، س.(1392). تغییر تنظیمات در فرایند ریسندگی الیاف کوتاه – بخش اول کاردینگ. شماره 133، نساجی امروز، صفحه 72-78