بررسی عوامل موثر بر تمایل پرداخت مصرف کننده برای تولیدات مبتنی بر مد ایرانی و اسلامی در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی نساجی و پوشاک، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

چکیده

صنعت مد به‌واسطه‌ی سرمایه‌ی فرهنگی غنی ایرانی ـ اسلامی و سرمایه‌ی انسانی تحصیل کرده‌ی خلاق، در کنار سرمایه‌ی نمادین مد لباس اسلامی می‌تواند از نظر فرهنگی و اقتصادی به خودکفایی رسیده و در سطح منطقه و بین‌الملل مطرح شود. در این راستا ضرورت دارد که شرایط اقتصادی این صنعت نیز تثبیت گردد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر رفتار و تمایل پرداخت مصرف‌کننده برای لباس‌ها و به طور کلی تولیداتی مبتنی بر مد اسلامی در استان مازندران است. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نوع تحقیق و نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی خواهد بود. مدل مفهومی مورد استفاده در این تحقیق شامل چهار نوع رفتار خرید و نیز چهار عنصر آمیزه بازاریابی می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از نظرات خبرگان (تعدادی از طراحان حرفه‌ای لباس در استان مازندران) ابتدا رفتارهای چهارگانه پیچیده، تنش‌زدا، عادی و تنوع‌طلبانه در خرید لباس‌های میتنی بر مد اسلامی وزن‌سنجی شده و تاثیر عناصر آمیزه بازاریابی در هر یک از رفتارها مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده نیز بر اساس روش‌های AHP فازی و Vikor فازی انجام گردید. بنا بر نتایج این پژوهش رفتار پیچیده دارای بیشترین وزن می‌باشد و رفتارهای تنش زدا، رفتار عادی و رفتار تنوع‌طلبانه در رده‌های بعدی وزنی قرار دارند. نتایج تحلیل فازی نشان داده است که در میان عناصر آمیزه بازاریابی، دو عنصر ترفیع و محصول اولویت‌های اول و دوم در شکل‌گیری رفتار خرید مصرف‌کننده را به خود اختصاص داده و عناصر تولید و توزیع در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Consumer Willingness to Pay for Products Based on Iranian - Islamic Fashion in Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • Siavash Afrashteh
  • Mahshid Shokri
Department of Textile and Apparel Engineering, Qaimshahr Branch, Islamic Azad University, Qaimshahr, Iran
چکیده [English]

Today, fashion industry has a well potential in Iran. This industry, is growing through its Iranian-Islamic cultural credit and educated human resource, propounded in regional and international markets. Thus, it seems necessary to focus more on economics sides of fashion industry. The purpose is surveying the effect of marketing mix applying FAHP and VIKOR approach on Islamic Fashion consumer’s behavior in Mazandaran Province. In this research, four types of behavior including Complex behavior, Dissonance-Reducing behavior, Habitual behavior and Variety-Seeking buying behavior were evaluated and the effects of marketing mix on these behaviors have been surveyed. Analysis of data has been carried out using Fuzzy AHP and Fuzzy VIKOR methods. Based on the results, complex behavior has the greatest degree of importance, followed by Dissonance-Reducing and Variety-Seeking behaviors. Furthermore, among marketing mix elements, promotion and product have greater impact on formation of consumer’s shopping behavior.Keywords: Consumer willingness to pay,Marketing Mix, Consumer’s Behavior, FVIKOR, FAHP, Fashion

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Consumer willingness to pay
  • Marketing Mix
  • Consumer&rsquo؛ s Behavior
  • FVIKOR
  • FAHP
1-وزارت صنعت، معدن و تجارت، دورنمای سند نساجی در 1404، 1396.
2-فری ب، مترجم مجتهدزاده ا.، اقتصاد فرهنگ و هنر، انتشارات دنیای اقتصاد، 1400.
3-ﻣﯿﺮﺟﻠﯿﻠﯽ آ.،مبانی طراحی مد، چیدمان، دوره 2، شماره 2، 1392.
4-مولازاده م.، بیدرام ر. و موذن جمشیدی ه.،1394، بررسی تأثیر درآمد و قیمت بر تقاضای مد لباس ایرانی اسلامی، دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، اردبیل.
5-افروغ ع.، مهربانی فر ح.، مطالعه چرخه مد لباس در جامعه ایران، زن در فرهنگ و هنر، دوره 10، شماره1 بهار 1397.
6-بابایی، پروین و اکبری، فاطمه، بررسی مبانی نظری طراحی مد لباس زنانه در الگوی ایرانی- اسلامی، فصلنامه نقد کتاب هنر، سال اول، شماره 1 و 2، بهار و تابستان1393.
7-James Cole D. and Deihl N.,"The history of modern fashion From 1850", Laurence King Publishing Ltd,2015
8-Abbasi M., The Fashion cycles and Theories of Fashion, Paripex-Indian Journal Of Research, Vol.2,No.2, PP 117-119, 2013.
9-الیاسی م.، پرده دار ف. و همکاران، بررسی عوامل مؤثر بر مصرف کالاهای فرهنگی در بین جوانان، جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال دوم، شمارة دوم، پاییز و زمستان 1390،صص 55-76.
10-کاتلر ف. 1394. مدیریت بازاریابی. ترجمه ب فروزنده، چاپ نوزدهم. اصفهان: نشر آموخته، 850 صفحه.
11-کاتلر ف، آرمسترانگ گ. 1391. اصول بازاریابی. ترجمه ب فروزنده، چاپ پانزدهم. اصفهان: نشر آموخته.
12-وبلن ت.، ترجمه طاهری م.، نظریه اقتصادی لباس بانوان، مجله سوره اندیشه، شماره 13، دی ماه 1383.
13-حیدری ش.، سبک زندگی و مصرف از دیدگاه پیر بوردیو.
14=افراشته س.، شکری م.، بررسی عوامل موثر بر تمایل پرداخت مصرف کننده برای تولیدات مبتنی بر مد ایرانی و اسلامی در استان مازندران، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته طراحی پارچه و لباس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، تابستان 1996.
15-Tabassum A., Jabir A., Factors affecting the consumers’ willingness to pay for health and wellness food products, Journal of Agriculture and Food Research 2,2020.
16-Salimi A.H., Noori A., Bonakdari H., Masoompour Samakosh J., Sharifi E., Hassanvand M., Gharabaghi B. and Agharazi M., Exploring the Role of Advertising Types on Improving the Water Consumption Behavior: An Application of Integrated Fuzzy AHP and Fuzzy VIKOR Method, Sustainability 2020, 12, 1232; doi:10.3390/su12031232.
17-غفاری آشتیانی پ.، چارستاد پ. و لونی ن.، بررسی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کنندگان در ترجیح برندهای خارجی به برندهای داخلی (مطالعه موردی، دانشجویان)، مجله مدیریت بازاریابی، شماره صفحه9، 1398
18-خواجه دهاقانی ا.، بررسی تأثیر شخصیت برند بر ترجیح خرید مصرف کننده نوگرا مطالعه موردی: گوشی تلفن همراه، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه تهران، 1391.
19-رئیسی،م.، شریفی س.، طغرایی م.، شناسایی و رتبه بندی عوامل مـؤثر بـر مصرف برنـدهای خـارجی در صـنعت مـد لبـاس (مـورد مطالعـه: شـهر اصـفهان)»، فصـلنامـة علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، س 6،ش اول، ص 95ـ120، 1395.
20-ولی­پور پ.، سیاری م.، بررسی تاثیر عنوان برند، آگاهی برند، نگرش برند، شهرت برند روی عملکرد برند در صنایع پوشاک، مجله علمی - علوم و فناوری نساجی و پوشاک، دوره جدید، شماره،10بهار 1399.
21-عقیلی ف.، ولی­پور پ.، ابراهیم نژاد ع.، اولویت بندی معیارهای تاثیر اکسسوری در کالای لاکچری بر ارزش ویژه برند با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی ( مورد مطالعه: پوشاک آویشن، دومین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، 2 اسفند 1396.
22-بخشی زاده ک.، خلیل رودی م.، رضائیان اکبرزاده س.، تأثیر درگیری ذهنی و ویژگی­های شخصیتی افراد برخرید آنی پوشاک، مجله مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، دوره 8، شماره 1، 1395.
23-سعیدا اردکانی س.، صانعیان ز.، منتی ن.، سنجش عوامل مؤثر بر تمایـل مصـرف کننـده ایرانـی بر خرید و مصرف کالاهای ایرانی، فصلنامه مدیریت بازرگانی،.دوره 11، شماره 2، 1398.
24-رعنایی کردشولی ح.، یاری بوزنجانی ا.، بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرف­کنندگان (مطالعه موردی:مصرف­کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در شهرستان شیراز)، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین،
سال دوم، شماره اول، شماره پیاپی (4)، بهار 1391.
25-جعفری هفتخوانی ن.، محسنی ح.، عوامل مؤثر بر تغییر رفتار مصرف­کنندگان نسبت به کالای ملّی با استفاده از رویکرد بازاریابی اجتماعی؛ مطالعة موردی: صنعت پوشاک مردانة ایران، فصلنامه علمی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دهم، شماره اول، شماره پیاپی ( 36)، بهار 1399.
26-ولی پوری ا.، پورکاظمیان ه.، عوامل مؤثر در خرید پوشاک، مجله علمی علوم و فناوری نساجی، سال پنجم، شماره1، بهار 1394.
27-عادلی ا.، ملکی م.، ریاضی ز.، شناسایی و رتبه­بندی مهمترین علل تمایل مصرف­کنندگان داخلی به خرید پوشاک خارجی – مطالعه موردی در استان قم، مجله علمی – علوم وفناوری نساجی و پوشاک، دوره11، شماره 1، شماره پیاپی41، بهار 14۰1، صفحه 28-46.
28-محمودی پندری م.، کنجکاو منفرد ا.، تأثیر خودبینی مصرفکننده بر اطمینان به سبک پوشش در صنعت پوشاک، مجله علمی – علوم وفناوری نساجی و پوشاک، دوره11، شماره 1، شماره پیاپی41، بهار 14۰1، صفحه 65-78.
29-داوری، روشنک، افهمی،رضا، اژدری، علیرضا، طراحی پوشاک در کشورهای در حال توسعه (طراحی مشارکتی، رویکردی جایگزین مُد)، نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی شماره 48 زمستان 1390، صفحات 83-92.
30-https://beloved.marketing/consumer-behaviour-models/
31-Lee H. S. 2002. Optimal consensus of fuzzy opinions under group decision making environment. Fuzzy Sets and Systems, 132: 303–315.
32-Lee K. 2008. Opportunities for green marketing: young consumers. Marketing Intelligence & Planning, 26(6): 573-586.
33-Yang T, Hsieh C. 2009. Six-Sigma project selection using national quality award criteria and Delphi fuzzy multiple criteria decision - making method. Expert Systems with Applications, 36: 7594-7603
34-Sun C. 2010. A performance evaluation model by integrating fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS methods. Expert Systems with Applications, 37: 7745-7754.
35-زنجیرچی، م.، «فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی»، تهران، انتشارات صانعی شهمیرزادی.1390.
36-Chang D. Y. 1996, Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP. European Journal of Operational Research, 95: 649-655.
37-Gogus O, Boucher T. O. 1998. Strong transitivity rationality and weak monotonicity in fuzzy pairwise comparisons. Fuzzy Sets and Systems, 94: 133–144.
38-Opricovic S, Tzeng G. H. 2004. The compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. European Journal of Operational Research, 156: 445–455.