جذب رنگزای راکتیو قرمز 198 بر روی نانو ساختار مغناطیسی سیلیکاتی: مطالعات جذب و مدل سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی نساجی، پوشاک و مد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر، قائم شهر، ایران

چکیده

در این مطالعه، نانو ساختار سیلیکاتی میان حفره تهیه و سپس مغناطیسی شد(Magnetic-SBA-15) و توانایی آن در حذف رنگزای راکتیو قرمز 198 (RR198) از محلول آبی مورد بررسی قرار گرفت. ساختار جاذب تولید شده با پراش اشعه ایکس (XRD) و طیف سنجی فرو سرخ تبدیل فوریه (FTIR) مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی تأثیر پارامترهای مؤثر در فرآیند جذب مانند pH، میزان جاذب ، زمان تماس، دما و غلظت رنگزا بررسی و بهینه سازی انجام شد. شرایط بهینه برای حذف رنگزای راکتیو قرمز 198: 2 pH=، میزان جاذب 4/0 گرم بر لیتر و زمان تماس 60 دقیقه ،دمای 25 درجه سانتیگراد در غلطت رنگزای 60 میلی گرم بر لیتر بود. برای تعیین مقدار رنگ باقیمانده در محلول از اسپکتروفتومتر UV-vis استفاده شد. برای تعیین نوع ایزوترم جذب، از معادلات ایزوترم جذب لانگمیر، فرندلیش، تمکین، ردلیش-پیترسون و دوبینین-رادوشکویچ استفاده شد. نتایج برازش مناسبی را برای ایزوترم جذب لانگمیر ( 997/0 R2 = و275/0 RL =) نشان داد. با توجه به مقادیر بدست آمده از پارامترهای ترمودینامیکی مانند آنتالپی (346/15- کیلوژول بر مول) و انرژی آزاد گیبس، حذف رنگزای راکتیو قرمز 198 توسط Magnetic-SBA-15 گرمازا و خود به خود بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Adsorption of Reactive Red 198 on Silicate Magnetic Nano Structure: Adsorption Studies and Modeling

نویسندگان [English]

  • Hosein Zaersabet
  • Peiman Valipour
  • Habib-Allah Tayebi
Department of Textile, Apparel and Fashion Engineering, Islamic Azad University Qaimshahr Branch, Qaimshahr, Iran
چکیده [English]

In this study, a mesoporous silica nanostructure was synthesized and magnetized (Magnetic-SBA-15) and then its ability to remove reactive red 198 dye (RR198) from aqueous solution was investigated. The structure of produced adsorbent were evaluated by X-ray diffraction (XRD) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). the effect of effective parameters on the adsorption process such as pH, adsorbent dose, contact time, temperature and dye concentration were investigated and optimized. The optimum conditions for removal of reactive red 198 dye was pH =2, adsorbent dosage of 0. 4 g/l ,contact time of 60 minutes and temperature 25 ⁰C in 60 ppm of dye concentration. UV-vis spectrophotometer was used to determine the amount of residual dye in the solution. To determine the type of adsorption isotherm, the Langmuir, Freundlich and dubinin-radushkevich equations of adsorption isotherms were used. The results showed a good fit for the Langmuir adsorption isotherm (R2 = 0.997 and RL = 0.275). According to the values obtained from thermodynamic parameters such as enthalpy (-15.346 kJ/mol) and Gibbs free energy, the removal of reactive red 198 dye by Magnetic-SBA-15 was exothermic and spontaneous.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Silicate Mesoporous Nano-Structure
  • SBA-15
  • Reactive Red 198 Dye
  • Adsorption
  • Magnetic